Page 426 - NEIC_FINAL REPORT
P. 426

 2-252
• ก๊ําซปิโตรเลียมเหลว หมํายถึง ก๊ําซไฮโดรคําร์บอนเหลว คือ โพรเพน โปรปิลีน นอร์มัลบิวเทน ไอโซบิวเทน หรือบิวทีลีน อยํา่ งใดอยํา่ งหนงึ่ หรอื หลํายอยํา่ ง ผสมกนั เปน็ สว่ นใหญ่ โดยทว่ั ไปเรํามกั เรยี กกํา๊ ซปโิ ตรเลยี มเหลวนวี้ ํา่ กํา๊ ซ แกส๊ แกส๊ เหลว หรอื แกส๊ หงุ ตม้ สว่ นในวงกํารคํา้ และอตุ สําหกรรม ชอื่ ทเี่ รํารจู้ กั กนั ดี คอื แอล พี แกส๊ (LP GAS) หรอื แอล พี จี (LPG) ซงึ่ เปน็ อกั ษรยอ่ มําจําก Liquefied Petroleum Gas ก๊ําซปิโตรเลียมเหลวมีสภําพเป็นก๊ําซที่อุณหภูมิและควํามดันบรรยํากําศ โดยมีน้ําหนัก ประมําณ 1.5-2 เท่ําของอํากําศ
กํารทไ่ี ดช้ อื่ วํา่ ปโิ ตรเลยี มเหลวเนอ่ื งจํากกํา๊ ซจะถกู อดั ใหอ้ ยใู่ นสภําพของเหลวภํายใตค้ วํามดนั เพอื่ สะดวกตอ่ กํารเกบ็ และกําร ขนส่ง เมื่อลดควํามดันก๊ําซเหลวน้ีจะกลํายเป็นไอ สํามํารถนําไปใช้งํานได้
ก๊ําซปิโตรเลียมเหลว เป็นเชื้อเพลิงท่ีมีควํามสําคัญในปัจจุบัน ใช้กันอย่ํางแพร่หลําย ทั้งในครัวเรือน ร้ํานอําหําร ภัตตําคําร พําณิชยกรรม อุตสําหกรรม และในรถยนต์ เนื่องจํากเป็นเชื้อเพลิงที่ขนส่งสะดวก ไม่เปลืองที่เก็บ และที่สําคัญคือ เผําไหม้แล้ว เกิดเขม่ําน้อยกว่ําเช้ือเพลิงชนิดอื่น
• น้ามันเบนซิน หมํายถึง น้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับเครื่องยนต์เผําไหม้ภํายในที่จุดระเบิดด้วยหัวเทียนหรือเครื่องยนต์เบนซิน o น้ํามันเบนซินออกเทน91หมํายถึงน้ํามันเบนซินที่มีค่ําออกเทน91
o น้ํามันเบนซินออกเทน95(ปัจจุบันเรียกว่ําน้ํามันเบนซิน)หมํายถึงน้ํามันเบนซินที่มีค่ําออกเทน95
o นํา้ มนั เบนซนิ พน้ื ฐําน (Base ULG) หมํายถงึ นํา้ มนั เบนซนิ สํา หรบั ใชผ้ สมกบั เอทํานอลแปลงสภําพ เพอื่ ผลติ เปน็ นํา้ มนั
แก๊สโซฮอล์
o น้ํามันแก๊สโซฮอล์ 91 หมํายถึง น้ํามันแก๊สโซฮอล์ที่ได้จํากกํารผสมน้ํามันเบนซินพื้นฐํานกับเอทํานอล แปลงสภําพ
ในสัดส่วน 90 ต่อ 10 โดยปริมําตร และมีค่ําออกเทน 91
o น้ํามันแก๊สโซฮอล์ 95 หมํายถึง น้ํามันแก๊สโซฮอล์ท่ีได้จํากกํารผสมน้ํามันเบนซินพื้นฐํานกับเอทํานอล แปลงสภําพ
ในสัดส่วน 90 ต่อ 10 โดยปริมําตร และมีค่ําออกเทน 95
o น้ํามันแก๊สโซฮอล์ E20 หมํายถึง น้ํามันแก๊สโซฮอล์ที่ได้จํากกํารผสมน้ํามันเบนซินพื้นฐํานกับเอทํานอลแปลงสภําพ
ในสัดส่วน 80 ต่อ 20 โดยปริมําตร
o น้ํามันแก๊สโซฮอล์ E85 หมํายถึง น้ํามันแก๊สโซฮอล์ที่ได้จํากกํารผสมน้ํามันเบนซินพ้ืนฐํานกับเอทํานอลแปลงสภําพ
ในสัดส่วน 15 ต่อ 85 โดยปริมําตร
• นา้ มนั ดเี ซลพนื้ ฐาน หมํายถงึ นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ สํา หรบั เครอื่ งยนตเ์ ผําไหมภ้ ํายในจดุ ระเบดิ ดว้ ยแรงอดั หรอื เครอื่ งยนตด์ เี ซล
น้ํามันดีเซลที่ใช้อยู่ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว(HighSpeedDiesel)เรียกทั่วไปว่ําน้ํามันโซล่ําเป็นน้ํามันที่มีกํารกําหนดให้มีค่ําซีเทนอย่ํางต่ํา 47 ใช้สําหรับเครื่องยนต์ท่ีมีรอบหมุนมํากกว่ํา 1000 รอบ/นําที ถือเป็นชนิดน้ํามันดีเซลที่มีจําหน่ํายมํากในปัจจุบันตํามปั๊มน้ํามัน ต่ํางๆ สําหรับใช้ในรถกระบะ รถบรรทุก รถโดยสําร เครื่องปั่นไฟขนําดเล็ก เป็นต้น
2) น้ํามันดีเซลหมุนช้ํา (Low Speed Diesel) บํางคร้ังเรียก น้ํามันข้ีโล้ เป็นน้ํามันท่ีมีค่ําซีเทนอย่ํางต่ํา 45 ใช้สําหรับ เครื่องยนต์ท่ีมีรอบหมุน 300-1000 รอบ/นําที มีจําหน่ํายเฉพําะสําหรับเครื่องยนต์บํางประเภทเท่ําน้ัน เช่น รถไฟ เรือยนต์ เคร่ืองปั่นไฟขนําดใหญ่ เป็นต้น
o ไบโอดีเซลหมํายถึงเป็นเชื้อเพลิงเหลวท่ีผลิตจํากน้ํามันพืชและไขมันสัตว์เช่นปําล์มสบู่ดํามะพร้ําวทํานตะวัน ถ่ัวเหลือง เมล็ดเรพ และน้ํามันพืช/น้ํามันสัดว์ที่ผ่ํานกํารใช้งํานแล้ว นํามําทําปฏิกิริยําทํางเคมี “trans esterification” ร่วมกับ เมทํานอลจนเกิดเป็นสํารเอสเตอร์ท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ํามันดีเซล เรียกว่ํา “ไบโอดีเซล” หรือ “B100”
o น้ํามันดีเซลB10คือน้ํามันที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน(B100)ในอัตรําส่วน ร้อยละ 10 โดยปริมําตร (น้ํามันไบโอดีเซล 10% + ดีเซล 90%)
o น้ํามันดีเซลB20คือน้ํามันที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน(B100)ในอัตรําส่วน ร้อยละ 20 โดยปริมําตร (น้ํามันไบโอดีเซล 20% + ดีเซล 80%)
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย   424   425   426   427   428