Page 425 - NEIC_FINAL REPORT
P. 425

ถือว่ําเป็นก๊ําซเปร้ียวถ้ํามีส่วนประกอบของก๊ําซไฮโดรเจนซัลไฟด์ มํากกว่ํา 5.7 มิลลิกรัม ต่อลูกบําศก์เมตรของก๊ําซธรรมชําติซึ่ง เทียบเท่ํากับประมําณ 4 ppm โดยปริมําตรภํายใต้อุณหภูมิและควํามดันมําตรฐําน อย่ํางไรก็ตํามเกณฑ์น้ีแตกต่ํางกันไปในแต่ละ ประเทศ รัฐหรือแม้กระทั่งหน่วยงําน
- ก๊าซแห้ง (Dry gas) หมํายถึง ก๊ําซธรรมชําติที่มีองค์ประกอบหลักเป็นก๊ําซมีเทนและก๊ําซอีเทน ซ่ึงมีสถํานะเป็นก๊ําซที่ มีอุณหภูมิและควํามดันปกติ โดยมี โพรเพน, บิวเทน และไฮโดรคําร์บอนเหลวน้อยกว่ํา 0.1 แกลลอนต่อก๊ําซธรรมชําติ 1,000 ลูกบําศก์ฟุต ( น้อยกว่ํา 4%) โดยสํามํารถนําไปใช้เป็นวัตถุดิบในกํารผลิตก๊ําซธรรมชําติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) เพ่ือบรรจุถังและขนส่งไปจําหน่ํายต่ํางประเทศได้ และสํามํารถใช้เป็นวัตถุดิบในกํารผลิตเมธํานอล ปุ๋ย ไนโตรเจน แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีต่ํางๆ ใช้แทนน้ํามันเตําในกํารผลิตกระแสไฟฟ้ําและใช้ในโรงงํานอุตสําหกรรมต่ํางๆ
- ก๊าซช้ืน (Wet Gas) หมํายถึง ก๊ําซธรรมชําติที่มีองค์ประกอบหลักเป็นพวกก๊ําซธรรมชําติเหลว โดยมี โพรเพน, บิวเทน และไฮโดรคําร์บอนเหลวมํากกว่ํา 0.1197 แกลลอนต่อก๊ําซธรรมชําติ1,000 ลูกบําศก์ฟุต (ตั้งแต่ 4-8 % ขึ้นไป) ใช้เป็นวัตถุดิบ ผลิตก๊ําซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) หรือก๊ําซหุงต้ม ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มในครัวเรือน ขับเคลื่อน รถยนต์ ใช้กับระบบตู้เย็นและเครื่องทําควํามเย็น ใช้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงํานกล่ันน้ํามันดิบบํางส่วน และใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชนิดต่ํางๆ
ก๊ําซธรรมชําติในสถํานะต่ํางๆ
1) Pipe Natural Gas หรือก๊ําซธรรมชําติท่ีขนส่งโดยทํางท่อ เรียกช่ือทํางกํารตลําดว่ํา Sale Gas คือ ก๊ําซธรรมชําติท่ีมีก๊ําซ
มเี ทนเปน็ สว่ นใหญ่ ถกู ขนสง่ ดว้ ยระบบทอ่ เพอื่ สง่ ใหก้ บั ผใู้ ชท้ เี่ ปน็ ลกู คํา้ นํา ไปเปน็ เชอ้ื เพลงิ ในกํารผลติ กระแสไฟฟํา้ หรอื ในโรงงําน อุตสําหกรรม
2) Natural Gas for Vehicles (NGV) หรือก๊ําซธรรมชําติสําหรับรถยนต์ คือ รูปแบบของกํารใช้ก๊ําซธรรมชําติเป็นเชื้อเพลิง สําหรับยํานยนต์ ส่วนใหญ่เป็นก๊ําซมีเทน เมื่อขนส่งก๊ําซธรรมชําติมําทํางท่อ จะส่งเข้ําสถํานีบริกําร และเครื่องเพิ่มควํามดันก๊ําซ ณ สถํานีบริกํารจะรับก๊ําซธรรมชําติที่มีควํามดันต่ําจํากระบบท่อมําอัดเพิ่มควํามดันประมําณ 3,000-3,600 ปอนด์ต่อตํารํางน้ิว จํากนั้น ก็จะสํามํารถเติมใส่ถังเก็บก๊ําซฯ ของรถยนต์ต่อไป สําหรับสถํานีบริกํารฝ่ังตะวันออก จะมีกํารเติมก๊ําซ CO2 ลงไป เพ่ือ ไม่ให้ควํามร้อนสูงเกินมําตรฐํานของไทย (37-42 MJ/m3) และเพื่อให้คุณภําพของก๊ําซของฝั่งตะวันตกและตะวันออกไม่มีควําม แตกต่ํางกัน
3) Liquefied Natural Gas (LNG) หรอื กํา๊ ซธรรมชําตเิ หลว ในกํารขนสง่ กํา๊ ซธรรมชําตจิ ํากแหลง่ ผลติ ไปยงั บรเิ วณทใี่ ช้ ปกติ จะขนส่งโดยระบบท่อ แต่ในกรณีท่ีระยะทํางระหว่ํางแหล่งผลิตกับบริเวณที่ใช้มีระยะทํางไกลเกินกว่ํา 2,000 กิโลเมตร กํารวําง ทอ่ สง่ กํา๊ ซฯ จะตอ้ งใชเ้ งนิ ลงทนุ เปน็ จํา นวนมําก จงึ มกี ํารขนสง่ ดว้ ยเรอื ทถี่ กู ออกแบบไวเ้ ฉพําะ โดยกํารทํา กํา๊ ซธรรมชําติ ใหก้ ลําย สภําพเป็นของเหลว เพื่อให้ปริมําตรลดลงประมําณ 600 เท่ํา โดยทั่วไปจะมีอุณหภูมิ -160 องศําเซลเซียส ซึ่งจะทําให้ประหยัด ค่ําใช้จ่ํายมํากกว่ํากํารขนส่งด้วยระบบท่อ
2.2.2.1.5 ผลิตภัณฑ์น้ามัน (Oil product)
กลมุ่ นํา้ มนั สํา เรจ็ รปู ประกอบไปดว้ ยผลติ ภณั ฑท์ ไ่ี ดจ้ ํากกระบวนกํารกลนั่ นํา้ มนั ซงึ่ ประกอบไปดว้ ยนํา้ มนั สํา เรจ็ รปู ชนดิ ตํา่ งๆ เช่น ก๊ําซปิโตรเลียมเหลว น้ํามันเบนซินพ้ืนฐําน (ไม่รวมเอทํานอล) น้ํามันเคร่ืองบิน น้ํามันก๊ําด น้ํามันดีเซลพ้ืนฐําน (ไม่รวมไบโอ ดีเซล) น้ํามันเตํา และอื่นๆ นอกจํากนี้ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จํากกระบวนกํารแยกก๊ําซธรรมชําติและกํารแปรรูปอื่นๆ เช่น อีเทน โพรเพน บิวเทน ก๊ําซปิโตรเลียมเหลว และก๊ําซโซลีนธรรมชําติ (C5+)
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-251


   423   424   425   426   427