Page 427 - NEIC_FINAL REPORT
P. 427

• น้ามันเครื่องบิน (Kerosene-type Jet Fuel) หมํายถึง น้ํามันเช้ือเพลิงท่ีใช้สําหรับเครื่องบินไอพ่นซึ่งเป็นเครื่องยนต์ แบบกงั หนั (turbine) โดยมหี ลกั กํารทํา งํานทแี่ ตกตํา่ งจํากเครอื่ งยนตใ์ นเครอื่ งบนิ ใบพดั จงึ ไมต่ อ้ งกํารเชอื้ เพลงิ ทม่ี สี มบตั ติ ํา้ นทําน กํารน็อก ต้องมีควํามบริสุทธิสะอําดและเผําไหม้ได้ดีท่ีสุดแม้ที่อุณหภูมิต่ํา นอกจํากนี้ต้องมีควํามเสถียร (stability) สูง เพื่อไม่ให้ น้ํามันสลํายตัวหรือเสื่อมระหว่ํางเก็บในถังหรือใช้งําน น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
o น้ํามันเช้ือเพลิงเครื่องบินไอพ่นเพ่ือกํารพําณิชย์(JP-1หรือJETA-1)มีช่วงกํารกลั่นใกล้เคียงกับน้ํามันก๊ําดใช้กับ เคร่ืองบินพําณิชย์ของสํายกํารบินทั่วไป
o น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นทหําร(JP-4)ใช้ในกิจกรรมของทหํารเช่นเครื่องบินขับไล่ซึ่งต้องกํารช่วงอุณหภูมิ จุดเดือดกว้ําง เป็นน้ํามันท่ีอยู่ก่ึงๆ หรือผสมกันระหว่ํางน้ํามันเบนซินกับน้ํามันก๊ําด
• น้ามันก๊าด เป็นน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีได้จํากกํารกลั่นน้ํามันดิบในหอกลั่นลําดับส่วนที่ควํามดันบรรยํากําศในโรงกลั่นน้ํามัน สว่ นกลนั่ ทมี่ จี ดุ เดอื ดระหวํา่ ง 150-300 องศําเซลเซยี ส ประกอบดว้ ยพํารําฟนิ (paraffins) แนฟทํา (naphtha) และแอโรแมตกิ ส์ (aromatics) ในอตั รําสว่ นตํา่ งๆ กนั เปน็ ของเหลวใส ไมม่ สี ี ตอ้ งสะอําดไมม่ ตี ะกอนหรอื ฝนุ่ ผง ซงึ่ อําจทํา ใหว้ ําลว์ และหวั ฉดี นํา้ มนั อดุ ตนั ตอ้ งมคี วํามเสถยี รสงู เพอื่ ใหเ้ กบ็ ไวไ้ ดน้ ําน ปจั จบุ นั ใชเ้ ปน็ เชอื้ เพลงิ สํา หรบั เครอื่ งทํา ควํามรอ้ นในประเทศเมอื งหนําวเพอื่ ให้ ควํามอบอุ่นในบ้ํานเรือน ตลอดจนใช้เป็นเช้ือเพลิงสําหรับหุงต้ม
• น้ามันเตา (Fuel Oil) เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้จํากถําดชั้นล่ํางสุดของหอกล่ันหรือจํากก้นหอกลั่นบรรยํากําศ หอกลั่น สุญญํากําศ กระบวนกํารแตกตัวด้วยควํามร้อน และแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยํา สํารประกอบไฮโดรคําร์บอนที่มีน้ําหนักโมเลกุล สูง ลักษณะเป็นของเหลวข้นหนืด สีเข้ม ช่วงจุดเดือดประมําณ 371-482 องศําเซลเซียส ผลิตภัณฑ์น้ํามันเตํามีหลํายเกรด และ เรียกชื่อต่ํางๆ กัน ใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับหม้อไอน้ํา เตําเผํา หรือเตําหลอมที่ใช้ในโรงงํานอุตสําหกรรม เครื่องกําเนิดไฟฟ้ําขนําด ใหญ่ เรือเดินสมุทร และอ่ืนๆ
2.2.2.1.6 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
พลังงํานหมุนเวียน คือแหล่งพลังงํานที่ได้จํากธรรมชําติรอบตัวเรํา มักนํามําใช้ได้ไม่มีวันหมด และสํามํารถสร้ํางทดแทนได้ ในช่วงเวลําส้ันๆ โดยธรรมชําติหลังจํากมีกํารใช้ไป ซึ่งอําจเรียกช่ืออย่ํางอื่นได้ เช่นพลังงํานทดแทนและพลังงํานท่ีใช้ไม่หมด รวม ถงึ พลงั งํานสะอําดและพลงั งํานสเี ขยี ว เนอื่ งจํากไมก่ อ่ ใหเ้ กดิ มลพษิ ตอ่ สง่ิ แวดลอ้ ม ตวั อยํา่ งของพลงั งํานประเภทน้ี ไดแ้ ก่ พลงั งําน แสงอําทิตย์ พลังงํานลม พลังงํานน้ํา พลังงํานคลื่นในทะเล พลังงํานควํามร้อนใต้พิภพ เป็นต้น
• พลงั งํานหมนุ เวยี นดงั้ เดมิ (Traditional Renewable Energy) เปน็ เชอื้ เพลงิ ในกลมุ่ ชวี มวล ประกอบดว้ ย ฟนื ถํา่ น แกลบ และวัสดุเหลือใช้ทํางกํารเกษตร ที่ถูกใช้ในเป็นควํามร้อนและกํารหุงต้มในภําคครัวเรือน รวมถึงอุตสําหกรรมขนําดกลํางและ ขนําดย่อม (SMEs) ที่ยังใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิม
• พลังงํานชีวมวล
o ชีวมวล (Biomass) คือ สํารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงํานจํากธรรมชําติและสํามํารถนํามําใช้ผลิตพลังงํานได้
สํารอินทรีย์เหล่ําน้ีได้มําจํากพืชและสัตว์ต่ําง ๆ เช่น เศษไม้ ขยะ วัสดุเหลือใช้ทํางกํารเกษตร กํารใช้งํานชีวมวลเพ่ือทําให้ได้ พลังงํานอําจจะทําโดยนํามําเผําไหม้เพ่ือนําพลังงํานควํามร้อนท่ีได้ไปใช้ ในกระบวนกํารผลิตไฟฟ้ําทดแทนพลังงํานจํากฟอสซิล (เช่น น้ํามัน) ซึ่งมีอยู่อย่ํางจํากัดและอําจหมดลงได้ ชีวมวลเล่ําน้ีมีแหล่งที่มําต่ําง ๆ กัน อําทิ พืชผลทํางกํารเกษตร (agricultural crops) เศษวัสดุเหลือท้ิงกํารเกษตร (agricultural residues) ไม้ และเศษไม้ (wood and wood residues) หรือของเหลือจําก อุตสําหกรรมและชุมชน ตัวอย่ํางเช่น
- แกลบ ได้จํากกํารสีข้ําวเปลือก
- ชํานอ้อย ได้จํากกํารผลิตน้ําตําลทรําย
- เศษไม้ ได้จํากกํารแปรรูปไม้ยํางพํารําหรือไม้ยูคําลิปตัสเป็นส่วนใหญ่ และบํางส่วนได้จําก สวนป่ําท่ีปลูกไว้
- กํากปําล์ม ได้จํากกํารสกัดน้ํามันปําล์มดิบออกจํากผลปําล์มสด
- กํากมันสําปะหลัง ได้จํากกํารผลิตแป้งมันสําปะหลัง
- ซังข้ําวโพด ได้จํากกํารสีข้ําวโพดเพื่อนําเมล็ดออก
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-253
 


   425   426   427   428   429