Page 421 - NEIC_FINAL REPORT
P. 421

2.2.2.1 การจัดกลุ่มตามชนิดพลังงาน 2.2.2.1.1 พลังงานไฟฟ้า (Electricity)
“ไฟฟ้ํา (Electricity)” หมํายควํามว่ํา รูปแบบหนึ่งของพลังงํานท่ีถูกแสดงคุณลักษณะโดยกํารปรํากฏและกํารเคล่ือนที่ของ อนุภําคประจุมูลฐํานท่ีถูกสร้ํางโดยกํารเสียดสี กํารเหน่ียวนํา หรือกํารเปล่ียนแปลงทํางเคมี
นอกจํากนี้ยังมีคําศัพท์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลด้ํานไฟฟ้ําที่ปรํากฏในพระรําชบัญญัติกํารประกอบกิจกํารพลังงําน พ.ศ. 2550 และข้อกําหนดเก่ียวกับกํารเช่ือมต่อระบบโครงข่ํายไฟฟ้ํา (Connecting code) ของกํารไฟฟ้ําฝ่ํายผลิตแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
“ระบบโครงข่ายไฟฟ้า” หมํายควํามว่ํา ระบบส่งไฟฟ้ําหรือระบบจําหน่ํายไฟฟ้ํา ปัจจุบันประกอบไปด้วยระบบส่งไฟฟ้ําของ กํารไฟฟํา้ ฝํา่ ยผลติ แหง่ ประเทศไทย (กฟผ.) หรอื ระบบจํา หนํา่ ยไฟฟํา้ ของกํารไฟฟํา้ สว่ นภมู ภิ ําค (กฟภ.) หรอื ระบบจํา หนํา่ ยไฟฟํา้ ของกํารไฟฟ้ํานครหลวง (กฟน.)
“ระบบไฟฟ้า” หมํายควํามว่ํา ระบบผลิตไฟฟ้ํา และระบบโครงข่ํายไฟฟ้ํา ที่อยู่ภํายใต้ปฏิบัติกําร และควบคุมของผู้รับ ใบอนุญําต
“ระบบผลติ ไฟฟา้ ” หมํายควํามวํา่ ระบบกํารผลติ ไฟฟํา้ ของผรู้ บั ใบอนญุ ําตจํากโรงไฟฟํา้ ไปถงึ จดุ เชอื่ มตอ่ กบั ระบบโครงขํา่ ย ไฟฟ้ํา และให้หมํายควํามรวมถึงระบบจัดส่งเช้ือเพลิงท่ีใช้ในกํารผลิตไฟฟ้ําด้วย
“ระบบส่งไฟฟ้า” หมํายควํามว่ํา ระบบกํารนําไฟฟ้ําจํากระบบผลิตไฟฟ้ําไปยังระบบจําหน่ํายไฟฟ้ํา และให้หมํายควําม รวมถึงศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ําที่ใช้ในกํารควบคุมระบบส่งไฟฟ้ําน้ันด้วย
“ระบบจาหน่ายไฟฟ้า” หมํายควํามว่ํา ระบบกํารนําไฟฟ้ําจํากระบบส่งไฟฟ้ํา หรือระบบผลิตไฟฟ้ําไปยังผู้ใช้ไฟฟ้ําซ่ึงมิใช่ ผู้รับใบอนุญําต และให้หมํายควํามรวมถึงศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ําที่ใช้ในกํารควบคุมระบบจําหน่ํายไฟฟ้ํานั้นด้วย
“ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า” หมํายควํามว่ํา หน่วยงํานที่ทําหน้ําที่ในกํารควบคุมระบบไฟฟ้ํา
เนอื่ งจํากขอ้ มลู ทแ่ี สดงระบบผลติ ไฟฟํา้ สํามํารถจํา แนกไดต้ ํามกลมุ่ ตํา่ งๆ เชน่ ระบบผลติ ไฟฟํา้ ทจ่ี ํา แนกตํามเทคโนโลยี จํา แนก
ตํามประเภทเชื้อเพลิง จําแนกตํามผู้ผลิตไฟฟ้ํา และจําแนกตํามประเภทกํารใช้ประโยชน์ โดยอ้ํางอิงจํากนิยําม และคําอธิบําย ข้อมูลไฟฟ้ําโดยคณะทํางํานจัดกํารข้อมูลกํารประกอบกิจกํารไฟฟ้ําแบบบูรณํากําร สํามํารถแสดงนิยํามระบบผลิตไฟฟ้ําจําแนก ตํามกลุ่มต่ํางๆได้ดังนี้
1) ระบบผลิตไฟฟ้าจาแนกตามประเภทเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า ประกอบไปด้วย
- โรงไฟฟ้ําพลังงํานควํามร้อน (Thermal Power Plant)
- โรงไฟฟ้ําพลังงํานควํามร้อนร่วม (Combine Cycle Power Plant)
- โรงไฟฟ้ํากังหันก๊ําซ (Gas Turbine Power Plant)
- โรงไฟฟ้ําดีเซล (Diesel Power Plant)
- โรงไฟฟ้ําพลังลม (Wind Power Plant)
- โรงไฟฟ้ําพลังน้ํา (Hydro Power Plant)
- โรงไฟฟ้ําพลังแสงอําทิตย์ (Solar Cell)
2) ระบบผลิตไฟฟ้าจาแนกตามประเภทเชื้อเพลิง / ต้นกาลัง
- เช้ือเพลิงฟอสซิล ประกอบไปด้วย ถ่ํานหิน ก๊ําซธรรมชําติ น้ํามันเตํา และน้ํามันดีเซล
- พลังน้ําแบบสูบกลับ
- พลังงํานนิวเคลียร์
- พลังงํานหมุนเวียน ประกอบไปด้วย พลังงํานแสงอําทิตย์ พลังงํานลม พลังงํานน้ํา ขยะ ชีวมวล ก๊ําซชีวภําพ เชื้อเพลิง
ชีวภําพเหลว เช่น น้ํามันปําล์ม พลังงํานควํามร้อนใต้พิภพ และอ่ืนๆ เช่น น้ํามันยํางดํา ก๊ําซที่เป็นผลพลอยได้จํากกระบวนกําร ผลิตน้ํามันปําล์ม เป็นต้น
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-247







































































   419   420   421   422   423