Page 419 - NEIC_FINAL REPORT
P. 419

35)สานักงานสถิติแห่งชาติ • หน้าที่และภารกิจ
1. จัดทําสํามะโน สํารวจด้วยตัวอย่ําง หรืออํานวยกําร เพื่อให้ได้ข้อมูลด้ํานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศ
2. บรกิ ํารขอ้ มลู สถติ แิ ละสํารสนเทศ และใหค้ ํา ปรกึ ษํา แนะนํา เกยี่ วกบั องคค์ วํามรวู้ ชิ ํากํารดํา้ นสถติ แิ กผ่ ใู้ ชบ้ รกิ ํารทกุ ภําคสว่ น 3. พัฒนํางํานสถิติและสํารสนเทศให้เป็นระบบ เพ่ือสนับสนุนกํารพัฒนําประเทศ
4. บูรณํากําร เชื่อมโยงสถิติ และข้อมูลของหน่วยงํานภําครัฐและภําคส่วนอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับมําตรฐํานสํากล
5. พัฒนําบุคลํากรทํางด้ํานสถิติของประเทศให้มีควํามเป็นมืออําชีพ
6. สร้ํางควํามตระหนักรู้แก่ประชําชน ในกํารให้ควํามร่วมมือ และเห็นควํามสําคัญของกํารให้ข้อมูล
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถําม
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งําน ณ ปัจจุบัน
ช่ือข้อมูล
ข้อมูลสํารวจภําวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES_2559)
ข้อมูลท่ี สนพ. ต้องกํารเพ่ิมเติม ชื่อข้อมูล
ข้อมูลสํารวจภําวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES)
รอบระยะเวลําท่ีได้รับ แหล่งท่ีมําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
รอบระยะเวลําที่ได้รับ แหล่งที่มําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
       Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-245

   417   418   419   420   421