Page 420 - NEIC_FINAL REPORT
P. 420

 2-246
2.2.2 ด้านข้อมูลพลังงานที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ศึกษาทบทวนการรวบรวมการจัดกลุ่มข้อมูลด้านพลังงาน
กํารศึกษําทบทวนกํารรวบรวมข้อมูลด้ํานพลังงําน จะศึกษําโดยใช้หลักกํารพื้นฐํานในกํารรํายงํานข้อมูลสถิติ นิยําม
กํารจําแนกประเภท โครงสร้ํางข้อมูลในห่วงโซ่อุปสงค์ อุปําทําน แหล่งข้อมูลและผู้รับผิดชอบในกํารเก็บรวบรวมข้อมูล รอบกําร รํายงํานข้อมูล รวมถึงข้อกําหนดต่ํางๆ ที่จําเป็นเพื่อให้เกิดควํามเป็นเอกภําพในกํารรํายงํานข้อมูล ในหัวข้อกํารศึกษํานี้จะแบ่ง กํารศึกษําโดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
• กํารจัดกลุ่มตํามชนิดพลังงําน จําแนกกลุ่มชนิดพลังงํานดังนี้ o พลังงํานไฟฟ้ํา(Electricity)
o ถ่ํานหิน(Coal)
o น้ํามันดิบและคอนเดนเสท(Oil)
o ก๊ําซธรรมชําติ(NaturalGas)
o ผลิตภัณฑ์น้ํามัน(Oilproduct)
o พลังงํานหมุนเวียน(RenewableEnergy)
• กํารจัดกลุ่มตํามประเภทข้อมูล o กํารจัดหําพลังงําน
- กํารผลิตพลังงําน (Production)
- กํารนําเข้ํา (Imports)
o กํารใช้พลังงําน
- กํารใช้ตํามประเภทพลังงําน - กํารใช้ตํามสําขําเศรษฐกิจ
- กํารส่งออก
o มูลค่ําพลังงําน
- มูลค่ํากํารนําเข้ํา - มูลค่ํากํารส่งออก - มูลค่ํากํารใช้
- มูลค่ํากํารขําย
o ปริมําณสํารองพลังงําน o รําคํา
o ค่ําใช้จ่ํายด้ํานพลังงําน o รํายได้รัฐบําล
o ตัวชี้วัดด้ํานพลังงําน o มลพิษทํางอํากําศ o บุคลํากรพลังงําน
- วิศวกร
- ผู้ตรวจสอบ
- ผู้ผ่ํานกํารอบรมบุคลํากร
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   418   419   420   421   422