Page 418 - NEIC_FINAL REPORT
P. 418

34)สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม • หน้าที่และภารกิจ
1. เสนอแนะนโยบําย แนวทํางและมําตรกํารดํา้ นกํารพฒั นําอตุ สําหกรรม รวมทงั้ จดั ทํา แผนพฒั นําอตุ สําหกรรมของประเทศ
2. เสนอแนะนโยบําย กําหนดท่ําทีแนวทํางควํามร่วมมือด้ํานเศรษฐกิจอุตสําหกรรมระหว่ํางประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจํา กับองค์กรหรือหน่วยงํานต่ํางประเทศด้ํานอุตสําหกรรม
3. ศกึ ษํา วเิ ครําะหเ์ ศรษฐกจิ อตุ สําหกรรม เพอื่ เปน็ ขอ้ มลู พน้ื ฐํานในกํารกํา หนดนโยบํายกํารวํางแผนกํารพฒั นําอตุ สําหกรรม และกํารแก้ปัญหําหรือพัฒนําเทคโนโลยีอุตสําหกรรม
4. วิเครําะห์ วิจัย คําดกํารณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้ํานเศรษฐกิจอุตสําหกรรม
5. ประสําน เร่งรัด ติดตําม และประเมินผลกํารพัฒนําอุตสําหกรรม
6. กําหนดนโยบํายกํารสํารวจ กํารเก็บรักษํากํารใช้ประโยชน์ข้อมูลด้ํานอุตสําหกรรมกํารจัดทําดัชนีอุตสําหกรรม และ
ทําหน้ําท่ีเป็นศูนย์สํารสนเทศด้ํานเศรษฐกิจอุตสําหกรรม
7. ปฏิบัติกํารอื่นใดตํามที่กฎหมํายกําหนดให้เป็นอํานําจหน้ําที่ของสํานักงํานหรือตํามที่กระทรวงอุตสําหกรรมหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมําย
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถําม
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
: ไม่มี
ข้อมูลท่ี สนพ. ต้องกํารเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
ขอ้ มลู กํารผลติ และจํา หนํา่ ยสนิ คํา้ อตุ สําหกรรมตํา่ ง ๆ
ข้อมูลดัชนีอุตสําหกรรม
ข้อมูลกํารประกอบกิจกํารโรงงําน (รํายเดือน) โดย เฉพําะด้ํานเชื้อเพลิง
รอบระยะเวลําที่ได้รับ แหล่งที่มําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
           2-244
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   416   417   418   419   420