Page 40 - NEIC_FINAL REPORT
P. 40

 1-14
• ผู้้อําานวยกำารและรองผู้้อําานวยกำาร
• ฝ่ายพื่ัฒนาระบบและสารสนเทศสถิติพื่ลังงาน จ้ําานวน 8 ตําาแหน่ง
• ฝ่ายข้อม้ลสถิติพื่ลังงาน จ้ําานวน 8 ตําาแหน่ง
• ฝ่ายวิเคราะห์และคาดกำารณ์พื่ลังงาน จ้ําานวน 8 ตําาแหน่ง
• ฝ่ายมาตรฐานข้อม้ลและค่ากำลาง จ้ําานวน 4 ตําาแหน่ง
• ฝ่ายประสานงานและกำารเผู้ยแพื่ร่ จ้ําานวน 5 ตําาแหน่ง
• ฝ่ายอําานวยกำาร จ้ําานวน 5 ตําาแหน่ง
1.3.2) การประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน
สาํา นกำั งานนโยบายและแผู้นพื่ลงั งาน จ้ะประเมนิ วา่ ศน้ ยฯ์ ทอ่ ยภ่้ ายใตกำ ระทรวงพื่ลงั งานสามารถทาํา หนา ทไ่ ดต ามผู้ลทพื่่ ง่ ประสงค์ จ้ากำแนวคิดในกำารปฏิร้ป โดยควรม่กำารประเมินในมิติกำารดําาเนินกำารในประเด็นต่าง ๆ ดังน่
• ความสามารถในกำารเข้าถ่งข้อม้ลพื่ลังงานและข้อม้ลอืน ๆ ท่จ้ําาเป็น จ้ากำหน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกำชุนท่เกำ่ยวข้อง เพื่ือนําาข้อม้ลเหล่านันไปใชุในกำารวิเคราะห์ คาดกำารณ์และเผู้ยแพื่ร่ไดอย่างทันท่วงท่
• บทบาทกำารเป็นหน่วยงานท่เกำ็บรวบรวมและประสานงานข้อม้ลพื่ลังงาน กำารจ้ัดทําามาตรฐาน ข้อม้ลพื่ลังงาน กำารตรวจ้สอบ ทวนสอบ และกำารรายงานข้อม้ลพื่ลังงานอย่างถ้กำตอง โปร่งใสตรวจ้สอบได ม่ความเป็นเอกำภาพื่ และม่ประสิทธิภาพื่ทันต่อสถานกำารณ์
• บทบาทกำารเป็นหน่วยงานพื่ัฒนาโมเดลและระบบข้อม้ลสารสนเทศพื่ลังงานเพื่ือสนับสนุน กำารวิเคราะห์ข้อเท็จ้จ้ริงและคาดกำารณ์พื่ลังงาน
• บทบาทกำารเป็นหน่วยงานท่ทําาหนาท่รายงานข้อม้ลสถิติพื่ลังงานและรายงานผู้ลวิเคราะห์ ข้อเท็จ้จ้ริงดานพื่ลังงาน ใหข้อม้ลเพื่ือสรางความเข้าใจ้ดานพื่ลังงานท่ถ้กำตองใหกำับทุกำภาคส่วน
หากำผู้ลกำารประเมินโดยกำระทรวงพื่ลังงานสรุปไดว่า กำารจ้ัดตังศ้นย์ฯ ภายใตกำระทรวงพื่ลังงานสามารถปฏิบัติหนาท่ ในประเดน็ ดงั กำลา่ วไดอ ยา่ งมป่ ระสทิ ธภิ าพื่ กำส็ ามารถใหศ น้ ยฯ์ ดาํา เนนิ กำารตอ่ ภายใตส าํา นกำั งานนโยบายและแผู้นพื่ลงั งาน ในกำรณ่ ท่ผู้ลกำารประเมินเห็นว่าศ้นย์ดังกำล่าวไม่สามารถบรรลุบทบาทหนาท่ข้างตนไดกำ็เห็นควรแยกำออกำมาเป็นหน่วยงานอิสระ
1.3.3) การจดั ตงั้ ศนู ยส์ ารสนเทศพลงั งานแหง่ ชาตเิ ปน็ หนว่ ยงานอสิ ระ หากำผู้ลกำารประเมนิ เหน็ สมควร ใหแยกำศ้นย์ฯ เป็นหน่วยงานภายนอกำ ตองดําาเนินกำารจ้ัดทําากำฎหมายจ้ัดตังหน่วยงาน โดยอาจ้ดําาเนินกำารในลักำษณะกำารจ้ัดตัง สาํา นกำั งานคณะกำรรมกำารกำาํา กำบั กำจ้ิ กำารพื่ลงั งาน โดยใหศ น้ ยฯ์ รบั ข้อ มล้ พื่ลงั งานจ้ากำสาํา นกำั งานนโยบายและแผู้นพื่ลงั งาน เพื่อื นาํา ไป ศ่กำษาจ้ัดทําาบทวิเคราะห์ และเผู้ยแพื่ร่ส้่สาธารณะโดยกำําาหนดใหจ้ัดทําากำฎหมายและกำฎระเบ่ยบใหแลวเสร็จ้ภายในปี 2565 และ ศ้นย์ฯ เริมดําาเนินกำารไดภายใน ปี 2566 สําาหรับผู้ลท่คาดว่าจ้ะไดรับ ประกำอบไปดวย
• ประเทศไทยมีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพในการส่ือสาร และทันต่อ สถานการณ์ กำารใหข้ อ มล้ สารสนเทศดา นพื่ลงั งานทท่ นั สมยั เทา่ ทนั กำบั ความผู้นั ผู้วนข้องตลาดโลกำ ข้อ มล้ ทโ่ ปรง่ ใส มค่ วามแมน่ ยาํา ถกำ้ ตอ ง เข้า ใจ้งา่ ย เชุอื ถอื ไดแ ละใชุอ า งองิ ไดแ ละสามารถเข้า ถง่ ไดด ว ยความสะดวกำและรวดเรว็ กำจ้็ ะทาํา ใหท กำุ ภาคสว่ นมค่ วามเข้า ใจ้ ดานพื่ลังงาน ท่ถ้กำตองเพื่ิมข้่น (Energy Literacy) ซึ่่งจ้ะนําามาซึ่่งความเชุือมันในกำารกำําาหนดนโยบายข้องภาครัฐ นอกำจ้ากำน่ กำารท่ภาคเอกำชุนต่าง ๆ ในธุรกำิจ้พื่ลังงานสามารถเข้าถ่งข้อม้ลไดอย่างเท่าเท่ยม กำ็จ้ะเป็นกำารสนับสนุนใหเกำิดกำารแข้่งข้ันใน กำิจ้กำารพื่ลังงาน
• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศ ด้วยบุคลากรท่ีมีความสามารถ ในการ วิเคราะห์ข้อมูลพลังงานเชิงลึกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการวางนโยบายของประเทศ กำารพื่ัฒนาใหบุคลากำร ข้องศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งานแหง่ ชุาตมิ ค่ วามสามารถในกำารวเิ คราะหแ์ ละพื่ยากำรณด์ า นพื่ลงั งานดว ยสารสนเทศ วทิ ยาศาสตร์ และ เทคโนโลย่ จ้ะทาํา ใหป ระเทศสามารถกำา วทนั สถานกำารณด์ า นพื่ลงั งานข้องโลกำ และสามารถเชุอื มโยงกำบั ผู้ลกำระทบ ดา นเศรษฐกำจ้ิ และสังคมข้องประเทศ และเป็นข้อม้ลท่สําาคัญท่ผู้้วางนโยบายดานพื่ลังงาน ใชุในกำารกำําาหนดเป็นนโยบายท่ม่ประสิทธิภาพื่ ซึ่่งไดจ้ากำข้อม้ลกำารวิเคราะห์เชุิงล่กำ และกำารคาดกำารณ์อย่างแม่นยําา
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   38   39   40   41   42