Page 417 - NEIC_FINAL REPORT
P. 417

33) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น • หน้าที่และภารกิจ
1. ดําเนินกํารพัฒนําระบบ รูปแบบ และโครงสร้ํางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนในกํารจัดทําประสํานและบูรณํากํารแผนพัฒนําท้องถิ่นและวํางระบบในกํารติดตํามและประเมิน ผลกํารดําเนินงํานตํามแผนพัฒนําท้องถ่ิน
3. ดําเนินกํารจัดทํา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมํายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้คําปรึกษํา แนะนํา และกํากับดูแลกํารปฏิบัติงํานตํามอํานําจ หน้ําท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4. กําหนดแนวทํางและจัดทํามําตรฐํานทั่วไปเกี่ยวกับกํารบริหํารงํานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ังน้ี ตําม กฎหมํายว่ําด้วยกํารบริกํารงํานบุคคลส่วนท้องถิ่น
5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสํานกํารดําเนินงํานด้ํานกํารเงิน กํารคลัง กํารงบประมําณ กํารพัสดุกํารจัดเก็บรํายได้ และ กํารประกอบกิจกํารพําณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังวํางระบบตรวจสอบระบบกํารเงิน กํารบัญชี และกํารพัสดุ ขององค์กํารปกครองส่วนท้องถิ่น
6. สง่ เสรมิ สนบั สนนุ และประสํานกํารจดั กํารบรกิ ํารสําธํารณะและกํารศกึ ษําในอํา นําจหนํา้ ทขี่ ององคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่
7. กําหนดแนวทํางวํางระบบและสร้ํางตัวชี้วัดเพ่ือเป็นมําตรฐํานกํารดําเนินงํานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจน กํากับดูแลให้เป็นไปตํามมําตรฐําน
8. ส่งเสริมภําคประชําชนให้มีส่วนร่วมในกํารบริหํารงํานและตรวจสอบกํารดําเนินงํานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. พัฒนําระบบข้อมูลสํารสนเทศเพื่อกํารบริกํารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
10. พัฒนําบุคลํากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและของกรม 11.ปฏิบัติกํารอ่ืนใดตํามท่ีกฎหมํายกําหนดให้เป็นอํานําจหน้ําที่ของกรม หรือตํามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมําย
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถําม
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
: ไม่มี
ข้อมูลท่ี สนพ. ต้องกํารเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล ข้อมูลขยะชุมชน
ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถําม
รอบระยะเวลําที่ได้รับ แหล่งที่มําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
       Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-243
   415   416   417   418   419