Page 416 - NEIC_FINAL REPORT
P. 416

• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถําม
ข้อมูลท่ี สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
: ไม่มี
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องกํารเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลท่ีหน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับกํารตอบกลับจํากหน่วยงําน
32)กรมทรัพยากรธรณี • หน้าที่และภารกิจ
รอบระยะเวลําที่ได้รับ แหล่งที่มําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลท่ีได้รับ
    ข้อมูลนิติบุคคล
  กรมทรัพยํากรธรณีมีภํารกิจเกี่ยวกับกํารสงวน กํารอนุรักษ์ กํารฟื้นฟู และกํารบริหํารจัดกํารด้ํานธรณีวิทยํา ทรัพยํากรธรณี ซํากดกึ ดํา บรรพ์ ธรณวี ทิ ยําสงิ่ แวดลอ้ ม และธรณพี บิ ตั ภิ ยั โดยกํารสํา รวจตรวจสอบ และวจิ ยั สภําพธรณวี ทิ ยําและทรพั ยํากรธรณี กํารประเมินศักยภําพแหล่งทรัพยํากรธรณี กํารกําหนดและกํากับดูแลเขตพื้นที่สงวน อนุรักษ์ ทรัพยํากรธรณี และพ้ืนที่เสี่ยงต่อ ธรณีพิบัติภัยเพื่อกํารพัฒนําทรัพยํากรธรณี คุณภําพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่ํางย่ังยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถําม
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
ไม่มี
ข้อมูลท่ี สนพ. ต้องกํารเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล ข้อมูลแหล่งแร่เช้ือเพลิง
ฐํานข้อมูลทรัพยํากรธรณีของประเทศไทย
ข้อมูลท่ีหน่วยงานท่ีถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถําม
รอบระยะเวลําที่ได้รับ แหล่งท่ีมําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลท่ีได้รับ
         2-242
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   414   415   416   417   418