Page 415 - NEIC_FINAL REPORT
P. 415

30)สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มโรงกล่ัน) • หน้าท่ีและภารกิจ
สภําอุตสําหกรรม เป็นนิติบุคคลมีอํานําจหน้ําที่ดําเนินงํานตํามวัตถุประสงค์ที่กําหนด ในพระรําชบัญญัติอุตสําหกรรมแห่ง ประเทศไทยดังนี้
1. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสําหกรรมภําคเอกชนในกํารประสํานนโยบํายและดําเนินกํารกับรัฐ 2. ส่งเสริมและพัฒนํากํารประกอบอุตสําหกรรม
3. ศึกษําและหําทํางแก้ไขปัญหําเกี่ยวกับกํารประกอบอุตสําหกรรม
4. ส่งเสริม สนับสนุนกํารศึกษํา วิจัย อบรม เผยแพร่วิชํากํารและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสําหกรรม 5. ตรวจสอบสินค้ํา ออกใบรับรองแหล่งกําเนิดหรือใบรับรองคุณภําพสินค้ํา
6. ให้คําปรึกษําและเสนอแนะแก่รัฐบําล เพ่ือพัฒนําเศรษฐกิจด้ํานอุตสําหกรรม
7. สง่ เสรมิ นกั อตุ สําหกรรมและเปน็ แหลง่ กลํางสํา หรบั นกั อตุ สําหกรรมแลกเปลยี่ นควํามคดิ เหน็ เพอื่ ประโยชนต์ อ่ วงกํารอตุ สําหกรรม 8. ควบคุมดูแลให้สมําชิกปฏิบัติตํามกฎหมํายเกี่ยวกับกํารประกอบอุตสําหกรรม
9. ปฏิบัติกิจกํารอ่ืน ๆ ตํามกฎหมํายกําหนด
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถําม
ข้อมูลท่ี สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
: ไม่มี
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องกํารเพ่ิมเติม
ชื่อข้อมูล สถิติยอดขํายอุตสําหกรรมยํานยนต์และชิ้นส่วน
ข้อมูลรําคํารถยนต์
ข้อมูลท่ีหน่วยงานท่ีถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถําม
31)กรมพัฒนาธุรกิจการค้า • หน้าที่และภารกิจ
รอบระยะเวลําท่ีได้รับ แหล่งท่ีมําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
        กรมพฒั นําธรุ กจิ กํารคํา้ เปน็ องคก์ รหนง่ึ ของกระทรวงพําณชิ ย์ ซงึ่ มหี นํา้ ทที่ ส่ี ํา คญั ในกํารขบั เคลอื่ นเศรษฐกจิ ของประเทศไทย กรมพัฒนําธุรกิจกํารค้ํา ได้แบ่งงํานหลักออกเป็น 4 ด้ําน เพื่อปฏิบัติงํานในด้ําน จดทะเบียนและบริกํารข้อมูลธุรกิจ ด้ํานส่งเสริม ผู้ประกอบกําร กํารพัฒนําธุรกิจและสถําบันกํารค้ํา ด้ํานธรรมําภิบําลธุรกิจ และด้ํานบริหํารท่ัวไป
ในเบ้ืองต้นก่อนจะมําเป็นบริษัทจดทะเบียน จะต้องจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลกับกรมพัฒนําธุรกิจกํารค้ํา เพื่อเป็น “บริษัท มหําชน” อันจะทําให้นิติบุคคลดังกล่ําวอยู่ภํายใต้บังคับของ พ.ร.บ. มหําชน จํากัด พ.ศ. 2535 ซ่ึงประกอบด้วยสําระสําคัญ ท่ีเกี่ยวกับหลักกํารกํากับดูแลกิจกําร ดังเช่น คุณสมบัติท่ัวไปของกรรมกําร ต้องบรรลุนิติภําวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลําย หรือ ไร้ควํามสํามํารถ บทบําทหน้ําที่ของกรรมกํารที่ต้องปฏิบัติหน้ําที่ให้เป็นไปตํามกฎหมําย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และ มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่ประกอบกิจกํารอย่ํางเดียวกันหรือแข่งขันกับกิจกํารของบริษัท อีกท้ัง ระบุถึงสิทธิพื้นฐํานของ ผถู้ อื หนุ้ เชน่ สทิ ธริ บั เงนิ ปนั ผล สทิ ธใิ นกํารเขํา้ รว่ มประชมุ ถอื หนุ้ สทิ ธใิ นกํารมอบฉนั ทะใหค้ นอนื่ เขํา้ ประชมุ แทน สทิ ธเิ รยี กประชมุ ผู้ถือหุ้น เม่ือผู้ถือหุ้นมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ํา 1 ใน 5 ของหุ้นที่จําหน่ํายได้ หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ํา 25 คน ถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่ํา 1 ใน 10 ของหุ้นที่จําหน่ํายได้ และกรณีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ํา 1 ใน 3 มีสิทธิขอให้ท่ีประชุมพิจํารณําเรื่องอ่ืนนอกเหนือ จํากท่ีกําหนดในวําระกํารประชุม เป็นต้น
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-241   413   414   415   416   417