Page 414 - NEIC_FINAL REPORT
P. 414

• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถําม
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
: ไม่มี
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องกํารเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล ข้อมูลสถํานกํารณ์น้ําของกรมชลประทําน
ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับกํารตอบกลับจํากหน่วยงําน
29)กรมเจ้าท่า
• หน้าที่และภารกิจ
รอบระยะเวลําที่ได้รับ แหล่งที่มําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
      กรมเจ้ําท่ํา มีภํารกิจเกี่ยวกับกํารกํากับดูแล กํารส่งเสริม กํารพัฒนําระบบกํารขนส่งทํางน้ํา และ กํารพําณิชยนําวี ให้มี กํารเชื่อมต่อกับระบบกํารขนส่งอ่ืน ๆ ทั้งกํารขนส่งผู้โดยสํารและสินค้ํา ท่ําเรือ อู่เรือ กองเรือไทยและกิจกํารเกี่ยวเนื่อง เพ่ือให้ ประชําชนได้รับควํามสะดวกรวดเร็ว ท่ัวถึง และปลอดภัย ตลอดจนกํารสนับสนุนภําคกํารส่งออกให้มีควํามเข้มแข็ง โดยให้มี อํานําจหน้ําที่ ดังต่อไปน้ี
1. ดํา เนนิ กํารตํามกฎหมํายวํา่ ดว้ ยกํารเดนิ เรอื ในนํา่ นนํา้ ไทย กฎหมํายวํา่ ดว้ ยเรอื ไทย กฎหมํายวํา่ ดว้ ยกํารปอ้ งกนั เรอื โดนกนั กฎหมํายว่ําด้วยกํารส่งเสริมกํารพําณิชยนําวี กฎหมํายว่ําด้วยกํารขนส่งต่อเนื่องหลํายรูปแบบ และกฎหมํายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
2. ศึกษํา วิเครําะห์ และพัฒนําโครงสร้ํางพื้นฐํานกํารขนส่งทํางน้ํา
3. ส่งเสริมและพัฒนําเครือข่ํายระบบกํารขนส่งทํางน้ําและกํารพําณิชยนําวี
4. ดําเนินกํารจัดระเบียบกํารขนส่งทํางน้ําและกิจกํารพําณิชยนําวี
5. ร่วมมือและประสํานงํานกับองค์กรและหน่วยงํานที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่ํางประเทศในด้ํานกํารขนส่งทํางน้ํา
กํารพําณิชยนําวี และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญําและควํามตกลงระหว่ํางประเทศ
6. ปฏิบัติกํารอื่นใดตํามท่ีกฎหมํายกําหนดให้เป็นอํานําจหน้ําที่ของกรมหรือตํามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมําย
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถําม
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
: ไม่มี
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องกํารเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล กํารใช้เชื้อเพลิงกํารขนส่งทํางน้ํา
ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับกํารตอบกลับจํากหน่วยงําน
รอบระยะเวลําที่ได้รับ แหล่งที่มําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
       2-240
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

   412   413   414   415   416