Page 413 - NEIC_FINAL REPORT
P. 413

• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถําม
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
: ไม่มี
ข้อมูลท่ี สนพ. ต้องกํารเพ่ิมเติม
ช่ือข้อมูล ข้อมูลโรงงําน และเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงงําน
ข้อมูลกํารผลิตไฟฟ้ําเพ่ือใช้เองภํายในโรงงําน ข้อมูลกํารใช้พลังงํานทดแทนในโรงงําน
ข้อมูลท่ีหน่วยงานท่ีถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับกํารตอบกลับจํากหน่วยงําน
27)สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หน้าที่และภารกิจ
รอบระยะเวลําที่ได้รับ แหล่งที่มําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลท่ีได้รับ
     1. ผลิตผลงํานวิจัยด้ํานพลังงํานที่มีคุณภําพ เป็นท่ียอมรับทั้งในระดับชําติและนํานําชําติ
2. บริหํารจัดกํารอย่ํางมีประสิทธิภําพโปร่งใส และตรวจสอบได้
3. ส่งเสริมให้มีกํารเช่ือมโยงงํานวิจัย กับกํารเรียนกํารสอน และกํารทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4. ส่งเสริมให้มีงํานวิจัยและบริกํารวิชํากํารร่วมกับหน่วยงํานอื่น ๆ ทั้งในและต่ํางประเทศ
5. เป็นแหล่งควํามรู้และอ้ํางอิงด้ํานพลังงํานของแผ่นดิน
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถําม
• ข้อมูลท่ี สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
: ไม่มี
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องกํารเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลด้ํานผลงํานกํารวิจัยด้ํานพลังงําน
• ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับกํารตอบกลับจํากหน่วยงําน
28)กรมชลประทาน • หน้าท่ีและภารกิจ
 รอบระยะเวลําท่ี ได้รับ
รูปแบบข้อมูลท่ีได้
แหล่งท่ีมําของ
ข้อมูล รับ
  1. พัฒนําแหล่งน้ําและเพ่ิมพื้นท่ีชลประทํานตํามศักยภําพของลุ่มน้ําให้เกิดควํามสมดุล 2. บริหํารจัดกํารน้ําอย่ํางบูรณํากํารให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ดําเนินกํารป้องกันและบรรเทําภัยอันเกิดจํากน้ํา ตํามภํารกิจอย่ํางเหมําะสม
4. เสริมสร้ํางกํารมีส่วนร่วมในกระบวนกํารพัฒนําแหล่งน้ํา และกํารบริหํารจัดกํารน้ํา
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-239
   411   412   413   414   415