Page 412 - NEIC_FINAL REPORT
P. 412

25)สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร • หน้าที่และภารกิจ
ภารกิจ
เกยี่ วกบั กํารเสนอแนะนโยบําย และจดั ทํา แผนหลกั แผนแมบ่ ท และยทุ ธศําสตรก์ ํารพฒั นําระบบกํารขนสง่ และจรําจร ควําม ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในระบบกํารขนส่งของประเทศ
อานาจหน้าที่
1. ศกึ ษํา วเิ ครําะห์ และจดั ทํา แผนหลกั แผนแมบ่ ท แผนกํารลงทนุ ดํา้ นกํารขนสง่ และจรําจรในระดบั ประเทศ รวมทงั้ ตดิ ตําม และประเมินผลกํารดําเนินงํานตํามแผนดังกล่ําว
2. ศึกษําเสนอแนะนโยบํายและกําหนดมําตรกํารมําตรฐํานด้ํานกํารจัดระบบกํารจรําจรทํางบกให้สอดคล้องกับแผนหลัก ดํา้ นกํารขนสง่ และจรําจร วเิ ครําะหก์ ลนั่ กรองควํามเหมําะสมของแผนงํานและโครงกํารจดั ระบบกํารจรําจรทํางบก เสนอตอ่ คณะ กรรมกํารจัดระบบกํารจรําจรทํางบก รวมท้ังกํารดําเนินกํารตํามกฎหมํายว่ําด้วยคณะกรรมกํารจัดระบบกํารจรําจรทํางบกและ กฎหมํายอ่ืนที่เก่ียวข้อง
3. ศึกษํา วิเครําะห์ และจัดทํารํายงํานด้ํานกํารขนส่งและจรําจร ควํามปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในระบบกํารขนส่ง
4. ศึกษํา วิเครําะห์ และวิจัยเพื่อจัดทํารํายงํานและแนวโน้มของกํารขนส่งและจรําจร ทั้งในด้ํานเศรษฐกิจ ควํามปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม และจัดทําระบบข้อมูลและสํารสนเทศของกํารขนส่งและจรําจร รวมทั้งพัฒนําเทคโนโลยีกํารจรําจรและขนส่ง อัจฉริยะ
5. ปฏบิ ตั กิ ํารอน่ื ใดตํามทกี่ ฎหมํายกํา หนดใหเ้ ปน็ อํา นําจหนํา้ ทขี่ องสํา นกั งํานหรอื ตํามทรี่ ฐั มนตรหี รอื คณะรฐั มนตรมี อบหมําย
รํายละเอียดผลแบบสอบถําม ไม่มีข้อมูลแบบสอบถําม
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
: ไม่มี
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องกํารเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลทํางด้ํานแผนกํารขนส่งทั้งหมด
เช่น แผนสร้ํางรถไฟควํามเร็วสูงแต่ละสําย
ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับกํารตอบกลับจํากหน่วยงําน
26)กรมโรงงานอุตสาหกรรม • หน้าที่และภารกิจ
รอบระยะเวลําที่ได้รับ แหล่งที่มําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
      1. บรหิ ํารจดั กําร กํารกํา กบั ดแู ลธรุ กจิ อตุ สําหกรรมรวมถงึ วตั ถอุ นั ตรําย ดํา้ นกํารผลติ สง่ิ แวดลอ้ ม ควํามปลอดภยั ตํามกรอบ ของกฎหมํายและข้อตกลงระหว่ํางประเทศ
2. ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลและองค์ควํามรู้ด้ํานเครื่องจักรกํารผลิตสิ่งแวดล้อมควํามปลอดภัยวัตถุอันตรํายพลังงํานและ ควํามรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือประโยชน์ในกํารพัฒนําธุรกิจอุตสําหกรรม
3. พัฒนําสมรรถนะองค์กรและบุคลํากร
4. บริหํารจัดกํารกํากับดูแล และติดตํามผล กํารถ่ํายโอนภํารกิจตํามกฎหมํายโรงงํานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 2-238
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   410   411   412   413   414