Page 411 - NEIC_FINAL REPORT
P. 411

24)กรมควบคุมมลพิษ • หน้าที่และภารกิจ
กฎกระทรวงแบง่ สว่ นรําชกํารกรมควบคมุ มลพษิ กระทรวงทรพั ยํากรธรรมชําตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม พ.ศ. 2561 กรมควบคมุ มลพษิ มีอํานําจหน้ําท่ีดังนี้
1. เสนอควํามเห็นเพื่อจัดทํานโยบํายและแผนกํารส่งเสริม และรักษําคุณภําพส่ิงแวดล้อมแห่งชําติ ด้ํานกํารจัดกํารมลพิษ 2. เสนอแนะกํารกําหนดมําตรฐํานคุณภําพสิ่งแวดล้อม และมําตรฐํานควบคุมมลพิษจํากแหล่งกําเนิด
3. จัดทําแผนจัดกํารคุณภําพสิ่งแวดล้อมและมําตรกํารในกํารควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหําส่ิงแวดล้อมอันเน่ืองมําจําก
ภําวะมลพิษ
4. ติดตําม ตรวจสอบคุณภําพสิ่งแวดล้อมและจัดทํารํายงํานสถํานกํารณ์มลพิษ
5. พัฒนําองค์ควํามรู้ เทคโนโลยี และกฎหมํายเพ่ือนํามําประยุกต์ใช้ในกํารจัดกํารกํากของเสีย สํารอันตรําย คุณภําพน้ํา
อํากําศ ระดับเสียง และควํามสั่นสะเทือน
6. ประสํานงํานและดํา เนนิ กํารเกย่ี วกบั กํารฟน้ื ฟหู รอื ระงบั เหตทุ อี่ ําจเปน็ อนั ตรํายจํากมลพษิ ในพน้ื ทที่ มี่ กี ํารปนเปอ้ื นมลพษิ
และประเมินควํามเสียหํายต่อส่ิงแวดล้อม
7. ให้ควํามช่วยเหลือและคําปรึกษํา แนะนําเกี่ยวกับกํารจัดกํารมลพิษ
8. ประสํานควํามร่วมมือกับต่ํางประเทศและองค์กรระหว่ํางประเทศในด้ํานกํารจัดกํารมลพิษ
9. ดําเนินกํารเกี่ยวกับเร่ืองรําวร้องทุกข์ด้ํานมลพิษ
10. ดําเนินกํารตํามกฎหมํายว่ําด้วยกํารส่งเสริมและรักษําคุณภําพสิ่งแวดล้อมแห่งชําติด้ํานกํารควบคุมมลพิษและกฎหมําย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
11.ปฏิบัติกํารอ่ืนใดตํามที่กฎหมํายกําหนดให้เป็นอํานําจหน้ําท่ีของกรม หรือตํามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมําย
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่มีข้อมูลแบบสอบถําม
 1 ฐํานข้อมูลคุณภําพน้ํา
2 ฐํานข้อมูลคุณภําพอํากําศและเสียง
3 ฐํานข้อมูลตรวจสอบตรวจจับและห้ํามใช้รถยนต์ควันดํา 4 ฐํานข้อมูลวัตถุอันตรํายและเคมีภัณฑ์
5. ฐํานข้อมูลสินค้ําและบริกําร ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ระบบงํานสถิติข้อมูลที่เผยแพร่
      ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
: ไม่มี
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องกํารเพ่ิมเติม
ช่ือข้อมูล
ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับกํารตอบกลับจํากหน่วยงําน
รอบระยะเวลําที่ได้รับ แหล่งที่มําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
    ข้อมูลด้ํานขยะ
   2-237

   409   410   411   412   413