Page 39 - NEIC_FINAL REPORT
P. 39

- เกำดิ กำารพื่ฒั นาศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งานแหง่ ชุาตเิ ปน็ หนว่ ยงานอสิ ระภายใน 5 ปี (กำรณท่ ม่ กำ่ ารประเมนิ ผู้ลกำารดําาเนินงานแลว เห็นสมควรแยกำเป็นหน่วยงานอิสระ ใหกำระทรวงพื่ลังงานเสนอต่อคณะรัฐมนตร่เพื่ือข้อความเห็นชุอบ)
โดยม่แนวทางในกำารปฏิร้ป ดังน่
1.1) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงาน
1.1.1) การพจิ ารณาจดั ทา มาตรฐานกลางของขอ้ มลู พลงั งาน เพื่อื ใหท กำุ หนว่ ยงานทม่ กำ่ ารจ้ดั เกำบ็ และจ้ดั ทาํา
ข้อม้ลสถิติพื่ลังงาน ม่กำารใชุมาตรฐานเด่ยวกำันซึ่่งเป็นไปตามหลักำสากำลในกำารดําาเนินกำารดานข้อม้ลพื่ลังงาน เพื่ือไม่ใหเกำิดความ สับสนกำับผู้้ใชุข้อม้ลและประชุาชุนทัวไป
1.1.2) การพจิ ารณาความสมบรู ณข์ องขอ้ มลู ดา้ นพลงั งานในปจั จบุ นั ข้อ มล้ พื่ลงั งาน ทไ่ ดม กำ่ ารจ้ดั เกำบ็ สว่ นใหญ่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในกำารกำําากำับด้แลผู้้ประกำอบกำิจ้กำารดานพื่ลังงานใหดําาเนินกำารเป็นไปตามกำฎหมาย และอ่กำประเด็นท่ มค่ วามสาํา คญั กำค็ อื ในสว่ นข้องกำารใชุข้ อ มล้ พื่ลงั งานเพื่อื กำารกำาํา หนดนโยบายดา นพื่ลงั งาน ซึ่ง่ กำารกำาํา หนดนโยบายจ้ะทาํา ไดแ มน่ ยาํา ข้น่ หากำข้อม้ลม่ความละเอ่ยดข้่น ซึ่่งกำระทรวงพื่ลังงานอาจ้นําาผู้ลกำารศ่กำษาข้องคณะกำรรมาธิกำารกำารปฏิร้ปพื่ลังงาน สภาปฏิร้ป แห่งชุาติท่ไดเคยทําาไวมาประกำอบกำารพื่ิจ้ารณาพื่ัฒนาข้อม้ลพื่ลังงานใหม่ความครบถวนสมบ้รณ์ข้่น ซึ่่งอาจ้ม่ความจ้ําาเป็นตอง ปรับปรุงกำฎหมายท่เกำ่ยวข้อง
1.2) การเชอื่ มโยงระบบสารสนเทศดา้ นพลงั งาน - ในดา นกำระบวนกำารไดม าซึ่ง่ ข้อ มล้ กำลไกำกำารเข้า ถง่ ข้อ มล้ และ กำารเผู้ยแพื่รข้่ อ มล้ เนอื งดว ยนโยบายข้องรฐั บาลจ้ะมงุ่ ไปสกำ่้ ารเปน็ รฐั บาลอเิ ลกำ็ ทรอนกำิ ส์ เพื่อื ใหบ รกำิ ารประชุาชุนมป่ ระสทิ ธภิ าพื่ มากำข้่น ศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติจ้ะพื่ัฒนาและออกำแบบระบบข้อม้ลพื่ลังงานใหม่ลักำษณะเป็น Cyber Based ง่ายต่อ กำารเข้าถ่งข้อม้ล และเป็นระบบเทคโนโลย่สารสนเทศพื่ลังงานท่ม่ประสิทธิภาพื่และปลอดภัย ม่ความเชุือมโยงข้อม้ลกำับข้อม้ล ข้องส่วนราชุกำารและหน่วยงานข้องรัฐ ซึ่่งสามารถดําาเนินกำารไดใน 2 แนวทาง
1.2.1) การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางของรัฐบาล
1.2.2) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายส่ือสารข้อมูลเชื่อมโยง หน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ในข้อเสนอกำารปฏิร้ปน่จ้ะใชุแนวทางตามข้อเสนอข้อง สปท. ท่จ้ะเชุือมโยงฐานข้อม้ลข้องหน่วยราชุกำารท่ม่ข้อม้ลเกำ่ยวข้องกำับดานพื่ลังงานเพื่ือใหม่กำารส่งข้อม้ลใหกำันไดโดยอัตโนมัติ อย่างไรกำ็ตามหากำในชุ่วงเวลาท่จ้ะม่กำารดําาเนินกำารรัฐบาลม่นโยบายใหหน่วยงานเชุือมโยงฐานข้อม้ลเข้ากำับฐานข้อม้ลกำลางข้อง รฐั บาล เหน็ ควรใหพื่ จ้ิ ารณาเพื่อื ประเมนิ วา่ แนวทางใดเปน็ แนวทางทส่ ามารถตอบสนองความตอ งกำารดา นกำารเข้า ถง่ ข้อ มล้ รวมถง่ ประสิทธิภาพื่ในกำารใชุงบประมาณ และกำารด้แลรักำษาระบบเทคโนโลย่สารสนเทศท่เกำ่ยวข้อง นอกำจ้ากำน่ควรกำําาหนดใหม่กำาร ศ่กำษา เพื่ือแกำไข้กำฎหมายหรือระเบ่ยบท่สามารถทําาใหเข้าถ่งและเชุือมโยงข้อม้ลพื่ลังงานไดอย่างสมบ้รณ์เพื่ิมเติมในข้ันตอนน่
1.3) การดาเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
1.3.1) การจัดต้ังศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน ศ้นย์ฯ จ้ะม่สถานะเป็น
หน่วยงานบริกำารภายในข้องสําานักำงานนโยบายและแผู้นพื่ลังงาน ท่มุ่งเนนเรืองประสิทธิภาพื่และคุณภาพื่ ข้องกำารดําาเนินงาน แต่ไม่ม่สถานะเป็นนิติบุคคล ดังเชุ่นในกำรณ่ข้ององค์กำารมหาชุน หรือ รัฐวิสาหกำิจ้สําานักำงานนโยบายและแผู้นพื่ลังงานจ้ะทําากำาร ศกำ่ ษารป้ แบบข้องหนว่ ยงานดงั กำลา่ ว โดยใหม ว่ ตั ถปุ ระสงค์ ในกำารใหบ รกำิ ารแกำส่ ว่ นราชุกำารกำบั หนว่ ยงานข้องรฐั ภายใตกำ ระทรวง พื่ลังงานเพื่ือเติมเต็มศักำยภาพื่เกำ่ยวกำับกำารเกำ็บรวบรวมข้อม้ลพื่ลังงาน กำารบริหารจ้ัดกำารข้อม้ลสารสนเทศพื่ลังงาน กำารพื่ัฒนา ระบบคอมพื่วิ เตอร์ กำารจ้ดั ทาํา ประมาณกำารแนวโนม และกำารพื่ยากำรณค์ วามตอ งกำารพื่ลงั งานข้องประเทศ กำารจ้ดั ทาํา และเผู้ยแพื่ร่ สถิติข้อม้ลและรายงานสถานกำารณ์พื่ลังงานข้องประเทศ และใหบริกำารเผู้ยแพื่ร่ข้อม้ลพื่ลังงานแกำ่ภาคธุรกำิจ้สถาบันกำารศ่กำษา และประชุาชุนทัวไปในส่วนท่เกำ่ยวข้องกำับบุคลากำรข้องศ้นย์ฯ อาจ้ม่กำารใหข้าราชุกำารข้องกำระทรวงพื่ลังงานมาปฏิบัติงานใหกำับ ศน้ ยฯ์ เปน็ กำารชุวั คราว และจ้ะมกำ่ ารสรรหาบคุ ลากำรภายนอกำทม่ ค่ วามเชุย่ วชุาญดา นข้อ มล้ สถติ พื่ิ ลงั งาน มาตรฐานข้อ มล้ พื่ลงั งาน โมเดลพื่ลังงาน กำารพื่ัฒนาระบบข้อม้ลและเทคโนโลย่สารสนเทศพื่ลังงาน กำารเผู้ยแพื่ร่ข้อม้ลพื่ลังงานเพื่ิมเติมโดยม่ความจ้ําาเป็น ท่จ้ะตองม่บุคลากำรปฏิบัติงาน ประมาณ 40 คน ประกำอบดวย
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-13
   37   38   39   40   41