Page 401 - NEIC_FINAL REPORT
P. 401

 2-228
6. วเิ ครําะหแ์ ละประเมนิ ผลกํารลงทนุ ในโครงกํารเกษตร ตลอดจนตดิ ตํามและประเมนิ ผลควํามสํา เรจ็ และควํามกํา้ วหนํา้ ของ โครงกํารและแผนปฏิบัติงํานของหน่วยงํานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งเสนอแนะแนวทํางในกํารแก้ไขปัญหํา หรืออุปสรรคที่ต้องกระทําเป็นกํารเร่งด่วนต่อคณะกรรมกําร
7. วเิ ครําะหก์ ํารพฒั นําเศรษฐกจิ ในสําขําอนื่ ๆ รวมทงั้ ภําวะเศรษฐกจิ กํารเกษตรระหวํา่ งทจี่ ํา เปน็ ในกํารวํางแผนพฒั นํากําร เกษตรและสหกรณ์
8. จัดทําทะเบียนเกี่ยวกับกํารประกอบกิจกํารในด้ํานกํารเกษตร โดยจัดประเภท ชนิด หรือกลุ่มของแต่ละสําขํา
9. ประสํานงํานในกํารกําหนดนโยบํายกํารเกษตรและแผนพัฒนํากํารเกษตรและสหกรณ์กับหน่วยรําชกํารต่ําง ๆ และ รัฐวิสําหกิจที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังประสํานงํานกับสํานักงํานคณะกรรมกํารพัฒนํากํารเศรษฐกิจและสังคมแห่งชําติ
10. ปฏิบัติกํารอื่นใดตํามที่กฎหมํายกําหนดให้เป็นหน้ําที่ของคณะกรรมกําร หรือสํานักงํานเศรษฐกิจกํารเกษตร
ภารกิจหลักของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. จัดทําและเผยแพร่ข้อมูลสํารสนเทศกํารเกษตรเตือนภัยกํารเกษตรและเป็นศูนย์กลํางเครือข่ํายและกํารเชื่อมโยงข้อมูล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ศึกษํา วิเครําะห์ วิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจกํารเกษตร กําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจและเสนอแนะแผนพัฒนําสินค้ําเกษตร และธุรกิจเกษตร
3. ศึกษําวิเครําะห์และจัดทําแผนพัฒนําเกษตรกร แผนพัฒนํากํารเกษตร และเสนอแนะนโยบํายกํารเกษตร / แผนงําน / โครงกําร
4. ติดตําม ประเมินผล ควํามเหมําะสม ควํามก้ําวหน้ํา และควํามสําเร็จ ของกํารดําเนินงํานตํามงบประมําณ / แผนงําน / โครงกําร
5. จดั ทํา และรํายงํานขอ้ มลู สํารสนเทศกํารเกษตร ศกึ ษําวจิ ยั เศรษฐกจิ กํารผลติ สนิ คํา้ เกษตร ศกึ ษําวเิ ครําะหภ์ ําวะเศรษฐกจิ กํารเกษตร และติดตํามประเมินผลแผนงําน / โครงกํารในระดับพื้นที่
สรุปภาพรวมและประเด็นสาคัญของการเข้าสัมภาษณ์
ผู้อํานวยกํารศูนย์ประเมินผล ผู้ดูแลศูนย์ Big Data เสนอภําพรวมกํารจัดทํา Big data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ได้รับมอบหมํายจํากรัฐมนตรีว่ํากํารกระทรวงฯ มีอํานําจหน้ําที่ตํามกฎหมําย ซึ่งรวบรวมข้อมูลด้ํานกํารเกษตรในทุกด้ําน มีฐําน ข้อมูลเศรษฐกิจกํารเกษตร ย้อนหลัง 40 ปี ตํามรํายละเอียดดังน้ี
• สศก. มีฐํานข้อมูลอํานวยกําร Farmer One ที่เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กับ 6 หน่วยงําน คือ สศก. กรมส่งเสริม กํารเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม และสํานักงํานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และอนําคตมีแผนจะเช่ือมโยง ข้อมูลกับทุกหน่วยงํานท่ีมีข้อมูลเกษตรกรเพื่อนํามําวํางแผนเป็นรํายบุคคล
• ฐํานขอ้ มลู อกี ตวั คอื ฐํานขอ้ มลู Big data สนิ คํา้ เกษตรทจี่ ดั ทํา แบบเรง่ ดว่ นโดยเกบ็ ขอ้ มลู ตน้ ทําง กลํางทําง และ ปลํายทําง ของสินค้ําเกษตร 13 ชนิด
• ปจั จบุ นั มกี ํารยกระดบั เปน็ ฐํานขอ้ มลู กํารเกษตรแหง่ ชําติ เนอื่ งดว้ ยตอนนมี้ คี วํามพรอ้ มทํางดํา้ นกฎหมํายและบคุ ลํากร ทงั้ นักวิชํากํารสถิติ นักวิชํากํารคอมพิวเตอร์ เศรษฐกร นักวิเครําะห์ เจ้ําหน้ําท่ี สหวิชํากําร ที่สํามํารถวิเครําะห์สถํานกํารณ์ทํางกําร เกษตรทั้งภํายในและภํายนอกประเทศเพื่อนํารํายงํานผู้บริหํารได้
• มกี ํารจดั ตงั้ คณะกรรมกํารขบั เคลอื่ นนโยบํายเกษตร 4.0 โดยมที ํา่ นอลงกรณ์ พลบตุ ร เปน็ ประธํานและมคี ณะอนกุ รรมกําร ด้ําน Big data และ Gov Tech กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีท่ํานเลขําธิกําร สศก. เป็นประธําน ซึ่งมีทั้งภําครัฐและเอกชน มําช่วยขับเคลื่อน และมีกํารลงนํามควํามร่วมมือระหว่ําง 10 หน่วยงําน 10 กระทรวงเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้สํามํารถเชื่อม ต่อข้อมูล และดําเนินงํานกํารพัฒนําระบบฐํานข้อมูลด้ํานกํารเกษตรแห่งชําติ ซึ่งเป็นฐํานข้อมูลด้ํานกํารเกษตรที่สําคัญที่พัฒนํา ต่อยอดมําจํากฐํานข้อมูลเกษตรกรกลําง (Farmer ONE) โดยฐํานข้อมูลด้ํานกํารเกษตรแห่งชําตินี้จะเป็นฐํานข้อมูลขนําดใหญ่ ภําคกํารเกษตร ที่มีข้อมูลครอบคลุมทั้งด้ํานเกษตรกรและด้ํานสินค้ําเกษตรที่สําคัญตลอดห่วงโซ่อุปทําน สําหรับใช้ประกอบใน
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   399   400   401   402   403