Page 399 - NEIC_FINAL REPORT
P. 399

ข้อมูลที่ สนพ. ต้องกํารเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล ข้อมูลภําษีน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน
ภําษีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพลังงําน เช่น ภําษีรถยนต์ ภําษีคําร์บอน
รําคําน้ํามันเตํา
ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับกํารตอบกลับจํากหน่วยงําน
สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน
ไม่ได้รับกํารตอบกลับจํากหน่วยงําน
รอบระยะเวลําที่ได้รับ แหล่งท่ีมําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
     22)กรมการค้าภายใน
หน้าที่และภารกิจ
หน้ําที่ตํามกฎหมํายที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง กํารแบ่งส่วนรําชกํารของกรมกํารค้ําภํายใน กระทรวงพําณิชย์ พ.ศ. 2556
กําหนดให้กรมกํารค้ําภํายในมีภํารกิจเกี่ยวกับกํารเสริมสร้ํางประสิทธิภําพกํารค้ําภํายในประเทศ โดยกํากับดูแล ส่งเสริม และ พัฒนํากํารค้ําภํายในประเทศให้ดําเนินไปอย่ํางมีประสิทธิภําพ มีกํารแข่งขันอย่ํางเป็นธรรมในระบบกํารค้ําเสรี และผู้บริโภค ได้รับกํารพิทักษ์ประโยชน์โดยให้มีอํานําจหน้ําที่ดังต่อไปนี้
1. ดํา เนนิ กํารตํามกฎหมํายวํา่ ดว้ ยรําคําสนิ คํา้ และบรกิ ําร กฎหมํายวํา่ ดว้ ยกํารแขง่ ขนั ทํางกํารคํา้ กฎหมํายวํา่ ดว้ ยกํารควบคมุ โภคภณั ฑ์ กฎหมํายวํา่ ดว้ ยกํารคํา้ ขํา้ ว กฎหมํายวํา่ ดว้ ยมําตรําชงั่ ตวงวดั กฎหมํายวํา่ ดว้ ยคลงั สนิ คํา้ ไซโลและหอ้ งเยน็ และกฎหมําย อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จดั ทํา และประสํานแผนปฏบิ ตั ริ ําชกํารของกรมใหเ้ ปน็ ไปตํามนโยบํายและแผนปฏบิ ตั ริ ําชกํารของกระทรวง รวมทงั้ เรง่ รดั ติดตํามและประเมินผลกํารปฏิบัติงํานตํามแผนปฏิบัติรําชกํารของกรม และดําเนินกํารเกี่ยวกับงํานสถิติและประมวลผล พัฒนํา ระบบ และให้บริกํารข้อมูลสํารสนเทศกํารค้ําภํายในประเทศ
3. จัดระบบ ส่งเสริม และพัฒนํากํารค้ํา กํารตลําด และตลําดภํายในประเทศให้เกิดประสิทธิภําพและมีควํามเป็นธรรม
4. จัดระเบียบและส่งเสริมระบบกํารค้ําสินค้ําเพื่อรักษําระดับรําคําสินค้ําเกษตร
5. ส่งเสริมกํารแข่งขันทํางกํารค้ําอย่ํางเป็นธรรมและป้องกันกํารผูกขําดตัดตอนทํางกํารค้ํา
6. จัดระบบรําคําและปริมําณสินค้ําให้เกิดควํามเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนําผู้บริโภคให้มีบทบําทในกํารพิทักษ์
ประโยชน์ของตนเอง
7. จัดระบบและพัฒนํากํารช่ังตวงวัดในเชิงพําณิชย์
8. จัดระเบียบเกี่ยวกับกํารค้ําและกํารตลําด รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ และควบคุมกํารประกอบธุรกิจ
9. พัฒนํากฎหมําย กฎ และระเบียบ รวมทั้งดําเนินกํารเพื่อส่งเสริมกํารค้ําให้เป็นธรรม
10. ปฏิบัติกํารอื่นใดตํามที่กฎหมํายกําหนดให้เป็นอํานําจหน้ําที่ของกรมหรือตํามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมําย
 2-226
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   397   398   399   400   401