Page 403 - NEIC_FINAL REPORT
P. 403

ขอ้ มลู พชื พลงั งําน เชน่ กรมปศสุ ตั ว์ มกี ํารสง่ เสรมิ พวกหญํา้ เนเปยี และมขี อ้ มลู อยแู่ ลว้ ซง่ึ สํามํารถจดั ชดุ ใหก้ บั ขอ้ มลู พชื พลงั งําน ได้ ตอนนี้มีกํารทํา data catalog หรือ สมําคมอ้อยมีควํามต้องกํารเก็บข้อมูลเรื่องใบอ้อยก็มีข้อมูลเก็บไว้
ปัจจุบัน สนพ. มีกํารทําสูตรเพื่อคํานวณ เช่น ใบอ้อยนั้นสํามํารถนําไปขํายเพื่อเป็นเชื้อเพลิงได้ ข้อจํากัดคือรําคําถูกมําก ตนั ละ 200 คํา่ แรงในกํารตดั ใบออ้ ยและคํา่ ขนสง่ นนั้ ไมค่ มุ้ กบั กํารขําย จงึ เผําจะงํา่ ยกวํา่ และใครเผําชํา้ กจ็ ะเกบ็ ปดิ หบี ไมท่ นั ฝําก เรื่องกํารตงั้ นโยบํายปรบั รําคํารบั ซอ้ื เศษใบไม้ หรอื หญํา้ เนเปยี 3,000 ไร่ = 1 Mwatt กระทรวงพลงั งํานอยํากไดข้ อ้ มลู มําประกอบกนั
สศก. แจง้ วํา่ นํา้ มนั ปําลม์ ทป่ี จั จบุ นั รําคําสงู มําก นโยบํายกระทรวงพลงั งํานและ B10 ทํา ใหเ้ กดิ กํารลกั ลอบนํา เขํา้ ตอนนยี้ งั คง เป็นนโยบํายต่อเนื่องหรือไม่
รผอ.สนพ. ชี้แจงว่ําตอนนี้จะส่งเสริม B10 ซึ่งจะใช้ B100 6 ล้ํานลิตร/วัน และต้องกําร 2M ตันต่อปี และรวมแล้วต้องกําร 3 ล้ํานตัน/ปี และปําล์มจะไม่ต่ํากว่ํา 3 บําท หํากส่งเสริมเยอะเกินไป กระทรวงพลังงงํานนั้นอําจไม่สํามํารถสนับสนุนได้
เลขําธกิ ํารฯ อยํากใหม้ กี ํารควบคมุ พนื้ ทกี่ ํารปลกู ปําลม์ กบั ยําง ใหส้ อดคลอ้ งกนั เพอ่ื ชว่ ยใหไ้ มต่ อ้ งขยํายพนื้ ทแี่ ละรําคําสนิ คํา้ กํารเกษตรตกต่ํา
ท่ีปรึกษํา กล่ําวว่ํา stock ปําล์มนั้นมีจํานวนไม่แน่นอน ต้องกํารทรําบถึงควํามต้องกํารที่แท้จริง ตอนน้ีรําคําที่สูงข้ึนเพรําะ ผลผลิตต่ํา อยํากให้มีกํารเชื่อมโยงข้อมูลกัน
สศก. แจง้ วํา่ ตอนนกี้ ํา ลงั ทํา data catalog อยจู่ งึ อยํากทรําบวํา่ แตล่ ะกรมมชี ดุ ขอ้ มลู อะไรอยบู่ ํา้ ง และทําง สนพ. สํามํารถนํา ไปใช้ได้ ข้อมูลบํางส่วน link มําจํากฐํานข้อมูลบํางส่วน เช่น กํารยํางนั้น dump ข้อมูลครัวเรือนของมหําดไทยกับทํางกระทรวง เกษตรนั้นต่ํางกัน แต่ทํางเกษตรจะใช้คํานิยํามเดียวกับสํานักงํานสถิติแห่งชําติ กํารขึ้นทะเบียนไม่มีข้อบังคับว่ําต้องแจ้งเมื่อไหร่ เพรําะไม่มีกฎหมํายบังคับ หํากแต่เม่ือมีกํารประกันรํายได้ หรือ ได้รับสิทธิผลประโยชน์จํากอุทกภัยก็จะไม่ได้รับ ดังน้ันตัวเลข ท่ีเห็นอําจไม่ครบทุกคน
สําหรับกํารเชื่อมโยงข้อมูลนั้นใช้ สศก. จัดจ้ํางให้บริษัทพัฒนํา และ NECTEC เขียนตัวเช่ือมฐํานข้อมูล ใส่ใน GTX ของ NECTEC
ข้อมูลกํารยํางมีกํารทําเป็น view ไว้ให้ มีบํางตัวที่เปิดเป็น API ไว้ให้เข้ํามํา
กํารเก็บข้อมูลเพิ่มเติม สศก. มอบให้นํายชัฐพล สํายะพันธ์ ผู้อํานวยกํารส่วนภูมิสํารสนเทศกํารเกษตร เป็นผู้ดูแลและ ประสํานงํานกับ สนพ.
ข้อเสนอแนะ
เลขําธิกํารฯแนะนําว่ํากํารจัดตงั้ศูนยค์วรมกีฎหมํายรองรับเพื่อให้สํามํารถประสํานขอข้อมูลกับหน่วยงํานที่เก่ียวข้องได้ง่ําย และรวดเร็วขึ้น
• รํายละเอียดผลแบบสอบถําม
  ระบบงํานสถิติข้อมูลที่เผยแพร่ รูปแบบ Application (Web/Windows/Mobile)
1 ระบบฐํานข้อมูลเกษตรกรกลําง (Farmer ONE) www.farmerone.org
2 ระบบ Big Data กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตําม agri-bigdata.org/site/product13 ข้อสั่งกํารนํายกรัฐมนตรี)
3 ข้อมูลสํารสนเทศกํารเกษตร www.oae.go.th
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
API/ WebService เชื่อมต่อ
มี มี
มี
         2-230

   401   402   403   404   405