Page 400 - NEIC_FINAL REPORT
P. 400

• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
: ไม่สํามํารถนัดหมํายได้ เนื่องจํากหน่วยงํานมีภํารกิจในช่วงเวลําสถํานกํารณ์โควิด - 19
ระบบงํานสถิติข้อมูลท่ีเผยแพร่
1 ระบบข้อมูลสินค้ําเกษตร
2 ระบบฐํานข้อมูลกํารค้ําภํายในประเทศ
3 ระบบงํานชั่งตวงวัด
4 ข้อมูลกํารรับซื้อ ผลิตจําหน่ําย ปริมําณคงเหลือ และสถํานที่เก็บน้ํามันปําล์ม
ข้อมูลท่ี สนพ. ใช้งําน ณ ปัจจุบัน
ช่ือข้อมูล รอบระยะเวลําท่ีได้รับ แหล่งท่ีมําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลท่ีได้รับ
รําคําปําล์มน้ํามันและน้ํามันปําล์มของไทยทั้งระบบ Daily (รํายวัน)
         ข้อมูลท่ี สนพ. ต้องกํารเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล ข้อมูลรํายละเอียดด้ํานน้ํามันปําล์ม ข้อมูลรํายละเอียดด้ํานอ้อยและมันสําปะหลัง
ข้อมูลท่ีหน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับกํารตอบกลับจํากหน่วยงําน สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงําน
ไม่ได้รับกํารตอบกลับจํากหน่วยงําน
23)สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร • หน้าท่ีและภารกิจ
รอบระยะเวลําที่ได้รับ แหล่งที่มําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
    สํา นกั งํานเศรษฐกจิ กํารเกษตรมหี นํา้ ทคี่ วํามรบั ผดิ ชอบตํามทกี่ ํา หนดไวใ้ นพระรําชบญั ญตั เิ ศรษฐกจิ กํารเกษตร พ.ศ. 2522 ดงั น้ี 1. วิเครําะห์นโยบํายกํารเกษตรและแผนพัฒนํากํารเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเสนอคณะกรรมกําร
2. ศึกษําและวิเครําะห์กํารวํางแผนกํารผลิตทํางกํารเกษตร แหล่งกํารเพําะปลูก และกํารผลิตทํางกํารเกษตร แหล่งกําร
เพําะปลูก และกํารเลี้ยงสัตว์ ให้สอดคล้องกับสภําพดินฟ้ําอํากําศ แหล่งน้ํา ประเภทของเกษตรกรรม รํายได้หลักของเกษตรกร และควํามต้องกํารของตลําดในประเทศ และต่ํางประเทศ เสนอต่อคณะกรรมกํารเพ่ือประกอบกํารพิจํารณํากําหนดเขตเกษตร เศรษฐกิจ
3. ศึกษําวิเครําะห์กํารจัดระบบกํารตลําด กํารขนส่ง และกํารพัฒนําตลําดสินค้ําเกษตรกรรมให้มีประสิทธิภําพ รวมทั้ง วิเครําะห์รําคําและควํามต้องกํารสินค้ําเกษตรกรรม
4. ศึกษําวิเครําะห์แหล่งทรัพยํากร รวมทั้งศึกษําวิเครําะห์เศรษฐกิจกํารผลิต กํารจัดระบบปลูกพืช และ เล้ียงสัตว์ให้มี ประสิทธิภําพ
5. เกบ็ รวบรวมขอ้ มลู สถติ กิ ํารเกษตรทกุ ชนดิ ทง้ั ในดํา้ นผลผลติ ของพชื และสตั ว์ ภําวะเศรษฐกจิ ทํางกํารเกษตร รํายได้ รํายจํา่ ย ของเกษตรกร ภําวะหน้ีสินของเกษตรกร ภําวะตลําดของผลิตผลทํางกํารเกษตร และข้อมูลอื่น ๆ ทํางเศรษฐกิจกํารเกษตร ทจี่ ํา เปน็ เพอื่ ใชใ้ นกํารวเิ ครําะหน์ โยบํายกํารเกษตรและแผนพฒั นํากํารเกษตรและสหกรณ์ และจดั ทํา เอกสํารสถติ ทิ เี่ กยี่ วขอ้ งกบั เศรษฐกิจกํารเกษตร เผยแพร่และโฆษณําข้อมูลสถิติกํารเกษตร
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-227

   398   399   400   401   402