Page 402 - NEIC_FINAL REPORT
P. 402

งํานเชงิ นโยบํายของภําครฐั เพอ่ื ใหบ้ รรลเุ ปํา้ หมํายตํามนโยบํายรฐั บําลทจี่ ะยกระดบั กํารพฒั นําหนว่ ยงํานภําครฐั ภําคเอกชนและ เกษตรกร ซึ่งกํารขับเคล่ือนนั้นมี GPDI เข้ํามําช่วยวํางระบบและพัฒนํา เริ่มด้วยสินค้ําเกษตรที่สําคัญ 5 ชนิด คือ ข้ําว ปําล์ม น้ํามัน ยํางพํารํา มันสําปะหลัง และข้ําวโพดเล้ียงสัตว์ มําข้ึน dashboard และมีฐํานข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือนกํารเกษตร
• จะมีกํารจัดกํารสัมมนํากํารเชื่อมโยงข้อมูลกว่ํา 300 รํายกําร และพูดถึงกํารเปิดเผยข้อมูลช้ันควํามลับในเชิงเทคนิค
• โครงสร้ํางของศูนย์ฯ มีเจ้ําหน้ําที่ที่สมัครใจมํา 30 ท่ําน ให้สํามํารถทํางํานทุกมิติ กํารเช่ือมโยงข้อมูล กํารวิเครําะห์ข้อมูล ปัญญําประดิษฐ์ วิเครําะห์เศรษฐกิจ และ กํารวิเครําะห์ภัยพิบัติทํางธรรมชําติ เพ่ือส่งเสริมนโยบําย มีกํารจัดทําบัญชีข้อมูล มี สํานักวิจัยเศรษฐกิจกํารเกษตร และอ่ืน ๆ ครบทุก functions งําน
• วนั ที่ 10 มกรําคม 2563 มขี อ้ มลู ภํายใน 324 รํายกําร และมกี ํารจดั ทํา data catalog ของขอ้ มลู ภํายในกระทรวงเกษตรเอง และเปิดให้บริกํารแก่หน่วยงําน
• กํารจัดทําศูนย์ฯ มีกํารของบจํากสํานักงํานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จํานวน 80 ล้ําน และระดมทุนจํากแหล่งอื่น ๆ
เลขําธกิ ํารฯแจง้ วํา่ ตอนนจี้ ดั ใหต้ งั้ เปน็ สํา นกั ขน้ึ มขี ํา้ รําชกํารและout-sourceเชน่ ผเู้ชยี่ วชําญดํา้ นdataanalyticsซงึ่ กํารจดั ตงั้ ศนู ยต์ อ้ งมกี ํารเขยี นขอเงนิ จํากหลํายหนว่ ยงําน เชน่ กองสลําก ใหท้ นุ มําจดั ทํา ศนู ยก์ ํารเรยี นรขู้ องเกษตรกร สํา หรบั ศนู ยส์ ํารสนเทศ นี้เป็นศูนย์ฯ ที่มีบทบําทตํามกฎหมํายอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยให้กํารทํางํานนั้นเร็วข้ึน และหน่วยงํานพร้อมที่จะเชื่อมโยงข้อมูลได้ง่ําย มีทั้ง พ.ร.บ. และกฎกระทรวง ปี 2557 กํารประสํานกับกรม กระทรวงที่เก่ียวข้อง ควรมีคณะกรรมกํารข้อมูลเอกภําพท่ีมีปลัด กระทรวงเปน็ ประธําน ชว่ ยใหป้ ระสํานงํานไดง้ ํา่ ยขนึ้ - กํารเตรยี มงํานขน้ั ตอ่ ไปหลงั จําก MOU คอื ปลํายกมุ ภําพนั ธ์ จะมสี มั มนําใหญ่ ที่พัทยํา ให้เจ้ําหน้ําท่ีมําทํา data catalog เดียวกัน มีข้อมูลใดที่สํามํารถเปิดเผยได้จริงๆ ภําคเอกชนอยํากได้อะไรจัดทําเป็น data set ออกมํา และไปคุยกับหน่วยงํานภํายนอก เช่น กรมศุลกํากรว่ําต้องกํารข้อมูลอะไร และคําดว่ําเดือนมีนําคมนี้น่ําจะ เร่ิมให้บริกํารข้อมูลได้
ผู้อํานวยกํารส่วนเทคโนโลยีสํารสนเทศ สศก. แจ้งว่ํา ปัจจุบันมีห้อง computer แม่ข่ํายเป็น มี VM และ public cloud ภํายใน สศก. ระบบกํารสํา รวจขอ้ มลู กํารเกษตร ตอ่ ไปคําดวํา่ จะมกี ํารนํา ระบบขนึ้ cloud ภําครฐั บํางสว่ น มกี ํารยนื ยนั ตวั ตนผํา่ น AD มี application ส่วนกลําง ส่วนใหญ่เป็น web มี mobile app บ้ําง มีภูมิภําค 12 เขต คอยเก็บข้อมูล มีเกษตรกรอําสําไป ช่วยเก็บข้อมูลต่ําง ๆ ช่วยให้ได้ข้อมูลที่สม่ําเสมอ ซึ่งจะมีศูนย์สํารสนเทศของเค้ําเอง ต่อไปจะมีกํารจัดทํา catalog และกํารทํา cleansing และคําดหวังว่ําต่อไปจะใช้ AI ในกํารประมวลผล
ประเด็นหารือ
ผู้อํานวยกํารส่วนเทคโนโลยีสํารสนเทศ สศก. ได้ศึกษําแบบฟอร์มที่ทําง สนพ. ส่งมําให้ และสํารวจข้อมูลภํายใน มีทั้งท่ีเป็น เจ้ําของเอง และของหน่วยงํานอื่น แบ่งเป็น 10 กลุ่มใหญ่ ทั้งใน Farmer One ฐํานข้อมูลเกษตรกร มีท้ังข้อมูลภํายใน ข้อมูลกรม ปศุสัตว์ ยังไม่มีกํารปรับปรุง ข้อมูลพ้ืนที่เกษตรกรรม บอกว่ําเกษตรกรมีพื้นที่อะไร เช่น นส.3 ข้อมูลกิจกรรมเกษตรกร - กํารใช้ เนื้อที่ทํากิจกรรมกํารเกษตรอะไร อย่ํางไร มีกํารปรับปรุงข้อมูลเป็นรํายวัน เช่น กรมส่งเสริมกํารเกษตร จะตัดยอดข้อมูลทุก เที่ยงคืนของทุกวัน เพรําะเค้ําจะตรวจสอบควํามถูกต้องของผู้มําขึ้นทะเบียน ในช่วงเวลําข้ึนทะเบียน กรมประมงตัดยอดทุกวัน แตน่ ํา เขํา้ databaseทกุ สปั ดําห์ขอ้ มลู สมําชกิ ในครวั เรอื นเกษตรกร–สมําชกิ ประกอบอําชพี อะไรขอ้ มลู ปญั หําของเกษตรกร-เปน็ ครวั เรอื น - ทํา กจิ กรรมแลว้ พบปญั หําอะไรบํา้ ง ซง่ึ ขอ้ มลู นไี้ ดแ้ คเ่ ฉพําะผแู้ จง้ ขอ้ มลู พนื้ ทถี่ อื ครอง – ไดข้ อ้ มลู มําจํากทกุ หนว่ ยงําน ข้อมูลกํารเป็นสมําชิก ข้อมูลรํายได้ ต้องกรอก ในกํารขึ้นทะเบียน ข้อมูลแหล่งน้ําทํางกํารเกษตร ข้อมูลเหล่ําน้ีจะมีอยู่บน www.farmerone.org
• ข้อมูลบํางส่วนยังอยู่ใน Excel เพรําะเจ้ําของข้อมูลนั้นยังไม่มีกําร key in เข้ําระบบ
• ข้อมูลทุกอย่ํางน้ีเป็นตํามรํายเกษตรกร เนื่องจํากกํารเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงํานต่ํางกัน เช่น บํางที่เก็บเป็นครัวเรือน บํางท่ีเก็บตํามประเภท จึงมีกําร duplicated ของข้อมูล
สศก. มีข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดแล้วประมําณ 50 ปี มีกํารแสดงข้อมูลภัยธรรมชําติบน website ซ่ึงปัจจุบันน้ันเป็น Excel ยัง ไม่มีเป็น GIS
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-229
   400   401   402   403   404