Page 398 - NEIC_FINAL REPORT
P. 398

เจ้ําหน้ําที่ กรมฯ มีหน้ําท่ีตรวจสอบควํามถูกต้องปริมําณกํารขนออกแต่ละรอบ ผู้ประกอบกํารจะแนบแบบฟอร์มทุน 1 ในกําร สง่ เงนิ เขํา้ กองทนุ แนบพรอ้ มกบั ตวั แบบฟอรม์ กองทนุ 4 ทมี่ รี ํายละเอยี ดชนดิ นํา้ มนั วนั ทนี่ ํา ออก ปรมิ ําณเทํา่ ไหร่ ตรงตํามประกําศ สนพ. เรอื่ งกํารเกบ็ เงนิ เขํา้ กองทนุ วนั ไหน และเจํา้ หนํา้ ทสี่ รรพสํามติ หนํา้ งํานจะเปน็ คนเชค็ วํา่ ไดเ้ กบ็ เงนิ เขํา้ กองทนุ นํา้ มนั เชอ้ื เพลงิ ตรงตํามที่ สนพ. ประกําศหรือไม่
• วิธีกํารคํานวณภําษี กรมฯ มี Data Taxonomy อยู่ระหว่ํางปรับปรุงให้เข้ํากับ พ.ร.บ. สรรพสํามิต 2560 คําดว่ําจะแล้ว เสร็จประมําณเมษํายน 2563 จะมีระบุว่ําปริมําตรเท่ําใดเสียภําษีเท่ําใด คํานวณละเอียด
• พิกัดอัตรําภําษีของแต่ละประเภท กรมฯ จะเป็นคนกําหนดว่ําจะเก็บในอัตรําเท่ําใด โดยรัฐมนตรีจะเป็นผู้ออกประกําศ ซึ่งจะมีกํารประกําศหน้ําเว็บไซต์ของกรมฯ ในเร่ืองพิกัดอัตรําภําษี จะมีระบบช่ือ EDI.EXCISE จะมีพิกัดบอกว่ําเป็นอัตรําเท่ําไหร่ ชนิดใด มีเรื่องของกํารนําเข้ําด้วยแลกเปลี่ยนอัตรํากับทํางกรมศุลกํากร ในประเทศก็ใช้รหัสน้ีเช่นเดียวกัน
• พ.ร.บ. สรรพสํามิต 2560 เป็น พ.ร.บ. ที่รวมทุกสินค้ําภํายใต้กํารกํากับดูแลของสรรพสํามิต แต่โหมดกํารบังคับใช้ เช่น เอทํานอล ก็ยังอิง พ.ร.บ.สุรํา อยู่ เพรําะเป็นสินค้ําควบคุม เอทํานอลไม่ได้เข้ําพิกัดของกรมสรรพสํามิต แต่เวลําขนออกจําก โรงงํานน้ําตําลที่ผลิตเอทํานอล ต้องขออนุญําตทํางกรมฯ ในกํารขนออกเพ่ือนําไปผสมกับน้ํามัน
• กฎหมํายวํา่ ดว้ ยกํารจดั สรรเงนิ ภําษสี รรพสํามติ จะมเี งนิ ทเี่ กบ็ ใหท้ อ้ งถนิ่ เงนิ สง่ กองทนุ ตํา่ ง ๆ สว่ นหนง่ึ จดั สรรเขํา้ กระทรวง เพื่อใช้ในกํารบริหําร
• ภําษีรถยนต์ ประเภทใหม่ เช่น EV หลักกํารคือ แต่ละประเภทที่มีกํารเก็บภําษีเพ่ิม กรมฯ จะมีกํารประกําศพิกัด EDI เป็นฉบับ เป็นช่วงๆ ทั้งหมดเป็นหน้ําที่ของสํานักแผน นโยบํายกํารเก็บภําษีเป็นเร่ืองของผู้บริหําร
• สําหรับแบบสอบถําม ทํางกรมฯ ได้กระจํายไปในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้ช่วยกรอกแล้ว
• น้ํามันหล่อลื่น มีพิกัดอัตรําภําษี ปัญหําคือแต่ละบริษัท น้ํามันเคร่ืองช่ือเรียกไม่เหมือนกัน ชื่อทํางกํารค้ํากับชื่อทํางเคมี กํารจะจัดหมวดหมู่ จัดพิกัดยํากมําก ตัวเลขปริมําณกํารนําเข้ําน้ํามันหล่อล่ืน จะได้จํากกรมศุลกํากร ซ่ึงเป็นคนจัดเก็บภําษีให้ สรรพสํามิต
• Big data ทที่ ํางกรมสรรพสํามติ กํา ลงั จะเรมิ่ ทํา เปน็ กํารจดั เกบ็ ขอ้ มลู เพอ่ื ใชภ้ ํายในของกรมฯ เพอื่ ใชบ้ รหิ ํารขอ้ มลู เนอ่ื งจําก ต้องดูแลสินค้ําหลํายชนิดหลํายส่วน จึงพยํายํามรวบรวมให้ข้อมูล ท่ีจุดๆ เดียว เป็นศูนย์กลํางข้อมูลให้ทุกส่วนมําดึงข้อมูลจํากท่ี นี่ไปใช้ และอําจขอข้อมูลจํากภํายนอกมํา ผู้บริหํารอําจต้องกํารข้อมูลที่เก่ียวข้องที่ถูกจัดเก็บท่ีหน่วยงํานภํายนอก
• กํารเช่ือมโยงข้อมูลที่ linkage เอําข้ึนให้บริกํารหน่วยงํานบังคับให้อยู่ในรูปแบบ API service กํารเชื่อมโยงกับภํายนอก ตํามนโยบํายของรัฐหลักๆ น่ําจะเป็นระบบ GIN แต่ก็ข้ึนอยู่กับหน่วยงํานท่ีกรมฯ ร้องขอเชื่อมโยง
• ทําง สนพ. หํากต้องกํารเชื่อมโยงข้อมูลผ่ําน linkage โดยไปสมัครกับกรมกํารปกครองเพ่ือขอสิทธิเข้ําใช้ข้อมูลที่เผยแพร่ ใน linkage นั้น สนพ. จะสํามํารถเรียกใช้ข้อมูลได้เฉพําะจุด จะเปิดจุดระหว่ําง server ของ สนพ. เองวิ่งผ่ําน AOI เข้ํามําท่ี สรรพสํามติ เพอื่ ปอ้ งกนั หนว่ ยงํานอน่ื ทไี่ มไ่ ดร้ อ้ งขอมําใช้ ตอ้ งทํา หนงั สอื ขอใชข้ อ้ มลู ผํา่ นอธบิ ดขี องกรมสรรพสํามติ เพอ่ื พจิ ํารณํา ก่อนว่ํา เซตข้อมูลทึ่ต้องกํารมีอะไรบ้ําง ถ้ําเป็นข้อมูลท่ัวๆ ไปก็ให้ได้ แต่ถ้ําข้อมูล sensitive จะต้องปรึกษําทํางกฎหมํายว่ําเปิด เผยได้หรือไม่ จํากนั้น สนพ. สําเนําหนังสือฉบับน้ีให้ทํางกรมกํารปกครอง ทํางกรมฯ มีหนังสือเชิญชวนให้เข้ําร่วม linkage น้ี ในภําครัฐอยู่แล้ว ขอเข้ําร่วมได้เลย
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่ได้รับกํารตอบกลับจํากหน่วยงําน
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งาน ณ ปัจจุบัน
ไม่มี
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-225

   396   397   398   399   400