Page 38 - NEIC_FINAL REPORT
P. 38

 1-12
- รฐั บาล หนว่ ยงานภาครฐั และหนว่ ยกำาํา กำบั สามารถนาํา ระบบดจ้ิ ทิ ลั ไปใชุ ในกำารทาํา งานและกำารบรหิ าร ราชุกำารแผู้่นดินเพื่ือเพื่ิมประสิทธิภาพื่กำารทําางานข้องเจ้าหนาท่ และชุ่วยใหรัฐบาลม่ข้อม้ลกำารดําาเนินงานดานต่าง ๆ ท่ถ้กำตอง และทันสมัย รองรับกำารเชุือมโยงข้อม้ลกำับหน่วยงานต่าง ๆ ท่เกำ่ยวข้อง
- ม่กำารนําาระบบดิจ้ิทัลสําาหรับใชุสนับสนุนงานพื่ืนฐาน เชุ่น งานสารบรรณ งบประมาณ บัญชุ่กำารเงิน งานพื่สั ดแุ ละกำารจ้ดั ซึ่อื จ้ดั จ้า ง งานบรหิ ารบคุ คล โดยกำาํา หนดมาตรฐาน กำารเชุอื มโยงข้อ มล้ ระหวา่ งระบบงานใหชุ ดั เจ้น และจ้ดั ใหม ่ บรกำิ ารในลกำั ษณะรวมศน้ ย์ (Software-as-a-Service) โดยอาจ้จ้ะเปน็ หนว่ ยงานภาครฐั ใหบ รกำิ ารเอง หรอื ภาคเอกำชุนใหบ รกำิ าร ภายใตม าตรฐานทกำ่ าํา หนดกำไ็ ด เพื่อื ลดกำารลงทนุ ซึ่าํา ซึ่อ นข้องหนว่ ยงาน และชุว่ ยใหเ กำดิ ความสะดวกำตอ่ กำารเชุอื มโยงและบร้ ณากำารข้อ มล้
- รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยกำําากำับด้แล ม่เครืองมือและข้อม้ลกำารดําาเนินงานดานต่าง ๆ ท่ถ้กำตองและทันสมัย สําาหรับใชุในกำารบริหารราชุกำารแผู้่นดิน เพื่ือใหสามารถลดข้ันตอน เพื่ิมประสิทธิภาพื่ในกำารปฏิบัติงาน ใชุประกำอบกำารวางแผู้น และกำารตัดสินใจ้ โดยม่กำารเปิดเผู้ยข้อม้ล ใหประชุาชุนม่ส่วนร่วมและตรวจ้สอบกำารดําาเนินงานข้องรัฐ ไดโดยสะดวกำ ทังน่ กำําาหนดใหม่กำารบ้รณากำารข้อม้ลใน 4 ประเด็นหลักำ ดังน่
- ข้อมูลสถิติแห่งชาติ เป็นข้อม้ลสถิติทางกำาร (Official Statistics) ท่ม่ความสําาคัญจ้ําาเป็นระดับ ประเทศ และตองม่คุณภาพื่ตามมาตรฐานสากำล
- ข้อมูลรายสาขา เชุ่น ข้อม้ลดานเศรษฐกำิจ้ ข้อม้ลเกำ่ยวกำับทรัพื่ยากำรนําา ข้อม้ลท่เกำ่ยวข้องกำับ กำระบวนกำารยุติธรรม เป็นตน
- ข้อมูลงานสนับสนุน และทรัพื่ยากำรภาครัฐ เชุ่น ข้อม้ลแผู้นและงบประมาณ ข้อม้ลกำารจ้ัดซึ่ือ จ้ัดจ้าง ข้อม้ลกำารบริหารสินทรัพื่ย์ ข้อม้ลกำําาลังคนภาครัฐ เป็นตน
- ข้อมูลระดับจังหวัด เพื่ือใหกำารรวบรวมข้อม้ลในพื่ืนท่จ้ังหวัด เพื่ือสนับสนุน กำารบริหารราชุกำาร ในระดับภ้มิภาค และทองถิน
สําาหรับดัชุน่ชุ่วัดภายใตประเด็นกำารปฏิร้ปท่ 2 ม่ดังต่อไปน่
• จ้ําานวนระบบดิจ้ิทัลสําาคัญท่อย้่บนโครงสรางพื่ืนฐานรัฐบาลดิจ้ิทัล
• ระดับคุณภาพื่กำารใหบริกำารโครงสรางพื่ืนฐานรัฐบาลดิจ้ิทัล
• งบประมาณท่ประหยัดไดจ้ากำกำารบ้รณากำารโครงสรางพื่ืนฐานรัฐบาลดิจ้ิทัล
• จ้ําานวนระบบดิจ้ิทัลท่นําามาใชุในภารกำิจ้เฉพื่าะข้องหน่วยงาน
• จ้ําานวนระบบดิจ้ิทัลท่นําามาใชุในงานพื่ืนฐานข้องหน่วยงาน
• จ้ําานวนชุุดข้อม้ลท่ผู้่านกำารบ้รณากำารแลว และพื่รอมนําาไปใชุประโยชุน์
• ปริมาณกำารเข้าถ่ง/นําาข้อม้ลไปใชุประโยชุน์
(2)การปฏิรูปด้านการบริหารจัดการพลังงาน ซึ่่งม่ประเด็นกำารปฏิร้ปท่เกำ่ยวข้องดังน่
(2.1) เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยม่เป้าหมายหรือผู้ล
อันพื่่งประสงค์และผู้ลสัมฤทธิ์ ดังน่
- เกำิดกำารพื่ัฒนาระบบข้อม้ลพื่ลังงานข้องประเทศใหม่ความสมบ้รณ์ และเกำิดกำารบ้รณากำารเชุือมโยง
ข้อม้ลจ้ากำทุกำหน่วยงานท่ม่กำารจ้ัดเกำ็บข้อม้ลท่เกำ่ยวข้องกำับดานพื่ลังงานภายใตระบบเด่ยวกำัน
- เกำดิ กำารพื่ฒั นาศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งานแหง่ ชุาติ ซึ่ง่ จ้ะเปน็ หนว่ ยงานหลกำั ในกำาร นาํา ข้อ มล้ ดา นพื่ลงั งาน
มาวิเคราะห์วิจ้ัยเพื่ือสือสารใหประชุาชุนเกำิดความเข้าใจ้ และสามารถนําาไปใชุประโยชุน์ ทังดานกำารตัดสินใจ้ในกำารใชุพื่ลังงาน และกำารประกำอบธุรกำิจ้ดานพื่ลังงาน
โดยกำําาหนดดัชุน่ชุ่วัดท่ม่ความสําาคัญ ดังน่
- ม่กำารจ้ัดตังศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติภายในกำระทรวงพื่ลังงานใน 2 ปี
- เกำิดกำารเชุือมโยงข้อม้ลจ้ากำหน่วยงานภายนอกำผู้่านฐานข้อม้ลกำลางข้องภาครัฐหรือเชุือมโยงระบบ IT
กำับหน่วยงานภายนอกำภายใน 2 ปี
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   36   37   38   39   40