Page 397 - NEIC_FINAL REPORT
P. 397

21)กรมสรรพสามิต • หน้าที่และภารกิจ
ภํารกิจเกี่ยวกับกํารบริหํารจัดเก็บภําษี ตํามกฎหมํายว่ําด้วยภําษีสรรพสํามิต กฎหมํายว่ําด้วยพิกัดอัตรําภําษีสรรพสํามิต กฎหมํายว่ําด้วยสุรํา กฎหมํายว่ําด้วยยําสูบ กฎหมํายว่ําด้วยไพ่ กฎหมํายว่ําด้วยกํารจัดสรรเงินภําษีสุรํา กฎหมํายว่ําด้วยกําร จัดสรรเงินภําษีสรรพสํามิต กฎหมํายว่ําด้วยกํารกําหนดแผน และขั้นตอนกํารกระจํายอํานําจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมํายอื่นที่กรมมีหน้ําที่จัดเก็บ ตลอดจนตรวจสอบป้องกันและปรําบปรํามกํารกระทําควํามผิดตํามกฎหมํายว่ําด้วย สุรํา กฎหมํายว่ําด้วยยําสูบ และกฎหมํายว่ําด้วยไพ่ เพื่อให้กํารจัดเก็บรํายได้ของกรมสรรพสํามิตมีประสิทธิภําพ โปร่งใส และเป็นไป ตํามเป้ําหมํายที่กระทรวงกํารคลังกําหนดไว้ โดยให้มีอํานําจหน้ําที่ดังนี้
(1) ดําเนินกํารตํามกฎหมํายว่ําด้วยภําษีสรรพสํามิต กฎหมํายว่ําด้วยพิกัดอัตรําภําษีสรรพสํามิต กฎหมํายว่ําด้วยสุรํา กฎหมํายว่ําด้วยยําสูบ กฎหมํายว่ําด้วยไพ่ กฎหมํายว่ําด้วยกํารจัดสรรเงินภําษีสรรพสํามิต กฎหมํายว่ําด้วยกํารกําหนดแผนและ ขั้นตอนกํารกระจํายอํานําจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และกฎหมํายอื่นที่เกี่ยวกับภําษีที่กรมจัดเก็บ
(2) ตรวจสอบ ป้องกันและปรําบปรํามกํารหลีกเลี่ยงภําษีท่ีกรมจัดเก็บ
(3) เสนอแนะนโยบํายกํารจัดเก็บภําษีที่อยู่ในอํานําจหน้ําที่ของกรมต่อกระทรวง
(4) ดําเนินกํารเกี่ยวกับกํารประสํานแผนงําน กํารกํากับ เร่งรัด ติดตํามและประเมินผลกํารปฏิบัติงํานของหน่วยงําน
ในสังกัด และงํานสํารสนเทศของกรม
(5) บริหํารกิจกํารขององค์กํารสุรําและโรงงํานไพ่
(6) ปฏบิ ตั กิ ํารอนื่ ใดตํามทกี่ ฎหมํายกํา หนดใหเ้ ปน็ อํา นําจหนํา้ ทข่ี องกรม หรอื ตํามทก่ี ระทรวงหรอื คณะรฐั มนตรมี อบหมําย
• สรุปภาพรวมและประเด็นสาคัญของการเข้าสัมภาษณ์
• ปัจจุบัน กรมสรรพสํามิต (กรมฯ) มีกํารให้ข้อมูลผ่ําน linkage ของ DGA ซึ่งเป็นตัวกลํางไปเช่ือมกับกรมกํารปกครอง กระทรวงมหําดไทยซึ่งเป็นเจ้ําภําพ ที่ได้รับมอบหมํายจําก ครม. ให้ดําเนินกํารพัฒนําเรื่อง กํารบูรณํากํารข้อมูลภําครัฐร่วมกัน มติ ครม. ใหห้ นว่ ยงํานรําชกํารทจี่ ะเปดิ ขอ้ มลู ใหเ้ ชอื่ มโยงใหผ้ ํา่ น linkage เปน็ ทํางหลกั ไมต่ อ้ งผํา่ นชอ่ งทํางอนื่ เพอื่ เออื้ ประโยชน์ ต่อหน่วยงํานอ่ืนด้วย เช่น ข้อมูลใบอนุญําต สถิติกํารจัดเก็บภําษี ทะเบียนสรรพสํามิต ท่ีปัจจุบันเปิดให้เช่ือมโยงผ่ําน linkage นอกจํากหน่วยงํานท่ีขอเชื่อมโยงอยู่แล้ว ถ้ํามีหน่วยงํานอื่นมําขอใช้ก็จะง่ํายขึ้น และเกี่ยวเนื่องจําก มติ ครม. เรื่อง zero copy ที่ มผี ลบงั คบั ใชต้ งั้ แต่ 1 ตลุ ําคม 2561 เพอื่ อํา นวยควํามสะดวกไมใ่ หป้ ระชําชนนํา สํา เนําเอกสํารทที่ ํางรําชกํารออกใหแ้ กป่ ระชําชน เขํา้ มํา มเี พยี งบตั รประชําชนใบเดยี วกส็ ํามํารถทํา ธรุ กรรมของสรรพสํามติ ไดเ้ ลย โดยกรมกํารปกครองตดิ ตํามกํารดํา เนนิ งํานเรอื่ ง นี้อยู่ ถือเป็นมําตรกํารระยะสั้น ต่อไปจะมีระยะกลําง คือ กํารบูรณํากํารเช่ือมโยงฐํานข้อมูลไปท่ีกรมกํารปกครองทั้งหมด หําก ต้องกํารจะดูข้อมูลทะเบียนรําษฎร์ คนต่ํางด้ําว จะเช่ือมโยงดึงข้อมูลมําใช้ให้เกิดประโยชน์กับระบบสํารสนเทศของสรรพสํามิต ต่อไป หน่วยงํานอ่ืน ๆ ก็สํามํารถใช้ข้อมูลของกรมฯ ผ่ําน linkage นี้ได้ เช่น สํานักงํานตํารวจแห่งชําติ ดูประวัติกํารชําระภําษี ซึ่งก่อนที่จะมี linkage จะต้องมีหนังสือขออนุญําต ต้องทํา MOU ด้วยเพรําะเป็นกํารเปิดเผยข้อมูลภํายใน กรมฯ จะทําข้อมูล เมื่อมีผู้ร้องขอ โดยพิจํารณําควํามลึกของข้อมูลด้วย และนําขึ้นผ่ําน linkage นี้ มีหลํายหน่วยที่เข้ํามําร้องขอใช้เชื่อมกับกรมฯ เช่น กรมบังคับคดี DSI สํานักงํานตํารวจแห่งชําติ ส่วนใหญ่จะดูข้อมูลกํารชําระภําษีเพื่อนําไปใช้กับงํานของหน่วยงํานตนเอง
• กรมฯ มีบริกํารข้อมูลที่เป็น open data ผ่ํานเว็บไซต์ในเรื่องกํารคํานวณภําษีของรถยนต์
• กรมฯ ก็มีโครงกํารเกี่ยวกับ Big data นําข้อมูลท่ีกระจํายอยู่ในแต่ละส่วนรวมมําไว้ที่เดียวกัน จัดทําควํามสัมพันธ์ของ ข้อมูล จัดทํา Analytics วิเครําะห์เพื่อให้ผู้บริหํารใช้ เร่ิมจัดทํา Big data ปี 2564 โดยได้รับงบประมําณในกํารจัดทําของปี 2563 มีกํารทํา Data center เร็วๆ นี้ จะมี paperless ซึ่งอยู่ในข้ันตอนจ้ํางที่ปรึกษําให้ช่วยดูอยู่
• กระบวนกํารกํารจดั เกบ็ ภําษสี รรพสํามติ คอื จดั เกบ็ ภําษเี มอ่ื นํา ออกจํากโรงงํานอตุ สําหกรรม จะมพี กิ ดั อตั รําสรรพสํามติ ใน กํารควบคุม สินค้ําประเภทน้ํามันจะเก็บภําษีตํามปริมําณ เมื่อนําออกจํากโรงกลั่น ต้องชําระภําษีสรรพสํามิต ภํายใน 10 วันหลัง จํากขนออก ในกํารชําระภําษี ถ้ําชนิดน้ํามันใดตรงกับประกําศของ สนพ. เรื่องกํารส่งเงินเข้ํากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ผู้ประกอบ กํารจะต้องทําส่งเงินเข้ํากองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงมําด้วย ทํางกรมฯ จะเป็นผู้เก็บเรื่องบัญชีจะส่งให้กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ต่อไป
 2-224
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   395   396   397   398   399