Page 37 - NEIC_FINAL REPORT
P. 37

แหลง่ บม่ เพื่าะธรุ กำจ้ิ และดง่ ดด้ กำารลงทนุ พื่ฒั นาเทคโนโลยแ่ ละนวตั กำรรมดจ้ิ ทิ ลั ซึ่ง่ จ้ะนาํา ไปสกำ่้ ารพื่ฒั นาอตุ สาหกำรรมเทคโนโลยด่ จ้ิ ทิ ลั ท่ม่ศักำยภาพื่และเป็นอุตสาหกำรรมแห่งอนาคตสําาหรับกำิจ้กำารท่ใชุเทคโนโลย่ข้ันส้งทังภายในประเทศและจ้ากำต่างประเทศ
1.2.1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ
แผู้นกำารปฏิร้ปประเทศเป็นผู้ลสืบเนืองมาจ้ากำรัฐธรรมน้ญแห่งราชุอาณาจ้ักำรไทย หมวด 16 กำารปฏิร้ปประเทศ กำําาหนดใหดําาเนินกำารปฏิร้ปประเทศ และใหดําาเนินกำารปฏิร้ปประเทศอย่างนอยในดานต่าง ๆ ใหเกำิดผู้ลตามท่กำําาหนด โดยให เป็นไปตามท่กำําาหนดในกำฎหมายว่าดวยแผู้นและข้ันตอนกำารดําาเนินกำารปฏิร้ปประเทศ ซึ่่งอย่างนอยตองม่วิธ่กำารจ้ัดทําาแผู้นกำาร ม่ส่วนร่วมข้องประชุาชุนและหน่วยงานท่เกำ่ยวข้อง ข้ันตอนในกำารดําาเนินกำารปฏิร้ปประเทศ กำารวัดผู้ลกำารดําาเนินกำาร และ ระยะเวลาดาํา เนนิ กำารปฏริ ป้ ประเทศทกำุ ดา น และตอ่ มาไดม กำ่ ารตราพื่ระราชุบญั ญตั แิ ผู้นและข้นั ตอนกำารดาํา เนนิ กำารปฏริ ป้ ประเทศ พื่.ศ. 2560 ม่ผู้ลใชุบังคับเมือวันท่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นตนมา โดยกำําาหนดใหม่กำารแต่งตังคณะกำรรมกำารปฏิร้ปประเทศ ดานต่าง ๆ เพื่ือรับผู้ิดชุอบในกำารจ้ัดทําาแผู้นกำารปฏิร้ปประเทศแต่ละดาน เพื่ือกำําาหนดกำลไกำ วิธ่กำาร และข้ันตอนกำารดําาเนินกำาร ปฏิร้ปประเทศในดานต่าง ๆ และเมือไดรับความเห็นชุอบจ้ากำคณะรัฐมนตร่และรายงานต่อรัฐสภาเพื่ือทราบแลวใหประกำาศ ในราชุกำิจ้จ้านุเบกำษา และใชุบังคับไดต่อไปเพื่ือใหเป็นไปตามท่กำําาหนดในพื่ระราชุบัญญัติแผู้นและข้ันตอนกำารดําาเนินกำารปฏิร้ป ประเทศ พื่.ศ. 2560 ซึ่่งจ้ากำความดังกำล่าวทําาใหเกำิดแผู้นกำารปฏิร้ปประเทศจ้ําานวน 11 ดาน ดังน่
1. ดานกำารเมือง
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
3. ดานกำฎหมาย
4. ดานกำระบวนกำารยุติธรรม
5. ดานเศรษฐกำิจ้
6. ดานทรัพื่ยากำรธรรมชุาติและสิงแวดลอม
7. ดานสาธารณสุข้
8. ดานสือสารมวลชุน เทคโนโลย่สารสนเทศ
9. ดานสังคม
10.ด้านพลังงาน
11. ดานกำารป้องกำันและปราบปรามกำารทุจ้ริตและประพื่ฤติมิชุอบ
จ้ากำกำารทบทวนแผู้นกำารปฏริ ป้ ประเทศ พื่บประเดน็ ทเ่ กำย่ วข้อ งกำบั กำารข้บั เคลอื นกำารพื่ฒั นาศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งาน
แห่งชุาติ จ้ําานวน 2 แผู้นกำารปฏิร้ป ไดแกำ่ 1) กำารปฏิร้ปประเทศดานกำารบริหารราชุกำารแผู้่นดิน และ 2) กำารปฏิร้ปดานกำาร บริหารจ้ัดกำารพื่ลังงาน โดยม่รายละเอ่ยด ดังน่
(1)การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่่งม่ประเด็นกำารปฏิร้ปท่เกำ่ยวข้องดังน่
(1.1) เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐานทันสมัยและเช่ือมโยงกัน โดยม่
เป้าหมายหรือผู้ลอันพื่่งประสงค์และผู้ลสัมฤทธิ์ ดังน่
- หน่วยงานภาครัฐม่โครงสรางพื่ืนฐานรัฐบาลดิจ้ิทัล (Digital Government Infrastructure)
สําาหรับรองรับกำารใหบริกำาร / กำารทําางานผู้่านระบบดิจ้ิทัล ซึ่่งจ้ะทําาใหหน่วยงานภาครัฐสามารถเชุือมโยงบ้รณากำารข้อม้ล และระบบดิจ้ิทัลข้องแต่ละหน่วยงานเข้าดวยกำันไดโดยง่าย ภายใตมาตรฐานเด่ยวกำัน โดยม่กำารรักำษาความปลอดภัยข้อง ข้อม้ลและกำารคุมครองข้อม้ลส่วนบุคคลท่เหมาะสม ทังน่โครงสรางพื่ืนฐานดังกำล่าวครอบคลุมทังโครงสรางพื่ืนฐานดิจ้ิทัล (Digital Infrastructure) อาทิ เครือข้่าย เครืองแม่ข้่าย (Infrastructure-as-a-Service) และแพื่ลตฟอร์มบริกำารพื่ืนฐาน (Platform-as-a-Service) เชุน่ แพื่ลตฟอรม์ กำารเชุอื มโยงและบร้ ณากำารข้อ มล้ แพื่ลตฟอรม์ กำารยนื ยนั ตวั บคุ คลดว ยชุอ่ งทางดจ้ิ ทิ ลั และแพื่ลตฟอร์มกำารชุําาระเงินผู้่านชุ่องทางดิจ้ิทัล เป็นตน
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-11   35   36   37   38   39