Page 36 - NEIC_FINAL REPORT
P. 36

 1-10
- พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” สามารถ ปฏบิ ตั งิ านอยา่ งมป่ ระสทิ ธภิ าพื่ มค่ วามคมุ คา่ เทย่ บไดกำ บั มาตรฐานสากำล รองรบั สภาพื่แวดลอ มในกำารปฏบิ ตั งิ านทม่ ค่ วามหลากำหลาย ซึ่ับซึ่อนและทันกำารเปล่ยนแปลง โดยกำารนําานวัตกำรรมและเทคโนโลย่ดิจ้ิทัล กำารพื่ัฒนาใหม่กำารนําาข้อม้ลและข้อม้ลข้นาดใหญ่ มาใชุในกำารพื่ัฒนานโยบายกำารตัดสินใจ้ กำารบริหารจ้ัดกำาร กำารใหบริกำาร และกำารพื่ัฒนานวัตกำรรมภาครัฐ รวมถ่งกำารเชุือมโยง กำารทาํา งานและข้อ มล้ ระหวา่ งองคกำ์ รทงั ภายในและภายนอกำภาครฐั แบบอตั โนมตั ิ อาทิ กำารสรา งแพื่ลตฟอรม์ ดจ้ิ ทิ ลั ทภ่ าครฐั สามารถ ใชุร่วมกำันเพื่ือเพื่ิมโอกำาสในกำารเข้าถ่งข้อม้ลท่สะดวกำและรวดเร็ว เชุือมโยงข้อม้ลข้องหน่วยงานภาครัฐใหม่มาตรฐานเด่ยวกำัน และข้อ มล้ ระหวา่ งหนว่ ยงานทเ่ กำย่ วข้อ ง ตลอดจ้นเพื่อื ใหภ าคธรุ กำจ้ิ ภาคเอกำชุน และผู้ป้ ระกำอบกำารสามารถใชุป ระโยชุนจ้์ ากำข้อ มล้ ในกำารข้ยายโอกำาสทางกำารคาทังในประเทศและต่างประเทศ
- กาหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผู้ลสัมฤทธิ์ มค่ วามโปรง่ ใส ยดื หยนุ่ และคลอ่ งตวั สง้ นาํา นวตั กำรรมเทคโนโลยข้่ อ มล้ ข้นาดใหญ่ ระบบกำารทาํา งานทเ่ ปน็ ดจ้ิ ทิ ลั มาใชุใ นกำารบรหิ าร และกำารตดั สนิ ใจ้ มกำ่ ารพื่ฒั นข้อ มล้ เปดิ ภาครฐั ใหท กำุ ภาคสว่ นสามารถเข้า ถง่ แบง่ ปนั และใชุป ระโยชุนไ์ ดอ ยา่ งเหมาะสมและสะดวกำ รวมทังนําาองค์ความร้ในแบบสหสาข้าวิชุาเข้ามาประยุกำต์ใชุ เพื่ือสรางคุณค่าและแนวทางปฏิบัติท่เป็นเลิศในกำารตอบสนองกำับ สถานกำารณ์ต่าง ๆ ไดอย่างทันเวลา พื่รอมทังม่กำารจ้ัดกำารความร้และถ่ายทอดความร้อย่างเป็นระบบ เพื่ือพื่ัฒนาภาครัฐใหเป็น องค์กำรแห่งกำารเร่ยนร้ และกำารเสริมสรางกำารรับร้ สรางความเข้าใจ้ กำารพื่ัฒนาวัฒนธรรมองค์กำรเพื่ือส่งเสริมกำารพื่ัฒนาระบบ บริกำารและกำารบริหารจ้ัดกำารภาครัฐอย่างเต็มศักำยภาพื่
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความ ยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทกำารเปล่ยนแปลงไดในทุกำมิติ ไม่ย่ดติดกำับกำารจ้ัดโครงสราง องคกำ์ รแบบราชุกำาร และวางกำฎเกำณฑม์ าตรฐานกำลางอยา่ งตายตวั มข้่ นาดทเ่ หมาะสมกำบั ภารกำจ้ิ ปราศจ้ากำความซึ่าํา ซึ่อ นข้องกำาร ดําาเนินภารกำิจ้ สามารถปรับเปล่ยนบทบาท ภารกำิจ้ โครงสรางองค์กำร ระบบกำารบริหารงาน รวมทังวางกำฎระเบ่ยบไดเองอย่าง เหมาะสมตามสถานกำารณท์ เ่ ปลย่ นแปลงไป เนน ทาํา งานแบบบร้ ณากำารไรร อยตอ่ และเชุอื มโยงเปน็ เครอื ข้า่ ยกำบั ทกำุ ภาคสว่ น ทงั น่ เพื่อื มงุ่ ไปสค่้ วามเปน็ องคกำ์ ารทม่ ข้่ ด่ สมรรถนะสง้ สามารถปฏบิ ตั งิ านและมผู้่ ลสมั ฤทธเิ์ ทย่ บไดกำ บั มาตรฐานระดบั สากำล นอกำจ้ากำน่ ยงั มค่ วามเปน็ สาํา นกำั งานสมยั ใหม่ ใชุป ระโยชุนจ้์ ากำข้อ มล้ ข้นาดใหญเ่ พื่อื วเิ คราะหค์ าดกำารณล์ ว่ งหนา และทาํา งานในเชุงิ รกำุ สามารถ นําาเทคโนโลย่อันทันสมัยเข้ามาประยุกำต์ใชุเพื่ือเพื่ิมประสิทธิภาพื่และสรางคุณค่าในกำารทําางาน
(2)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ซึ่่งม่แนวทาง กำารพื่ัฒนาท่เกำ่ยวข้องดังน่
(2.1) แผนย่อยที่ 3.3 (แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล) เป้าหมาย
• ประชุาชุนม่ความสามารถในกำารเข้าถ่งอินเทอร์เน็ตมากำข้่น
ตัวชี้วัด
• อัตราส่วนข้องครัวเรือนท่ใชุอินเทอร์เน็ต (รอยละ)
กำารพื่ฒั นาโครงสรา งพื่นื ฐานดา นดจ้ิ ทิ ลั ข้องประเทศ ซึ่ง่ ประกำอบดว ยเทคโนโลยส่ ารสนเทศและกำารสอื สาร กำารแพื่ร่
ภ า พื่ กำ ร ะ จ้ า ย เ ส ย่ ง พื่ นื  ท ท่  ด ล อ ง ท ด ส อ บ ร อ ง ร บั กำ า ร พื่ ฒั น า น ว ตั กำ ร ร ม ด จ้ิ ทิ ลั บ คุ ล า กำ ร ด จ้ิ ทิ ลั ร ว ม ถ ง่ กำ ฎ ห ม า ย กำ ฎ ร ะ เ บ ย่ บ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ทเ่ กำย่ วข้อ ง ใหม เ่ สถย่ รภาพื่ ทนั สมยั ครอบคลมุ ทกำุ พื่นื ทแ่ ละสามารถใหบ รกำิ ารไดอ ยา่ งตอ่ เนอื ง เพื่อื รองรบั กำารตดิ ตอ่ สอื สาร กำารเชุอื มตอ่ กำารแลกำเปลย่นข้อมล้สารสนเทศกำารคาและพื่าณชุิย์กำารบรกำิารภาครฐัและเอกำชุนทส่อดรบั กำบัแนวโนมกำารเปลย่นแปลงทาง เทคโนโลยด่ า นดจ้ิ ทิ ลั ในอนาคตสนบั สนนุ กำารเตบิ โตทางเศรษฐกำจ้ิ ข้องประเทศและนาํา ไปสกำ่้ ารยกำระดบั เศรษฐกำจ้ิ ข้องประเทศรวมทงั กำารเปน็ ศน้ ยกำ์ ลางดา นดจ้ิ ทิ ลั ข้องภม้ ภิ าคอาเซึ่ย่ นในอนาคต โดยมแ่ นวทางกำารพื่ฒั นาทเ่ กำย่ วข้อ ง ดงั น่
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเวศ ทังในส่วนโครงสรางพื่ืนฐานดิจ้ิทัล ศ้นย์ข้อม้ลข้นาดใหญ่ท่ไดมาตรฐาน สากำล บุคลากำรดิจ้ิทัล สิงอําานวยความสะดวกำ และสภาพื่แวดลอมท่เหมาะสม รวมทังปรับปรุงกำฎหมายท่เกำ่ยวข้อง เพื่ือเป็น
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   34   35   36   37   38