Page 35 - NEIC_FINAL REPORT
P. 35

9. ประเด็น เข้ตพื่ัฒนาพื่ิเศษภาคตะวันออกำ
10.ประเด็น กำารปรับเปล่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11.ประเด็น กำารพื่ัฒนาศักำยภาพื่คนตลอดชุ่วงชุ่วิต
12.ประเด็น กำารพื่ัฒนากำารเร่ยนร้
13.ประเด็น กำารเสริมสรางใหคนไทยม่สุข้ภาวะท่ด่
14.ประเด็น ศักำยภาพื่กำารกำ่ฬา
15. ประเด็น กำารเสริมสรางพื่ลังทางสังคม
16.ประเด็น กำารพื่ัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกำิจ้ฐานรากำ
17.ประเด็น กำารสรางหลักำประกำันทางสังคม
18.ประเด็น กำารสรางกำารเติบโตอย่างยังยืน
19.ประเด็น กำารบริหารจ้ัดกำารนําาทังระบบ
20.ประเด็น การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
21.ประเด็น กำารต่อตานกำารทุจ้ริตและประพื่ฤติมิชุอบ
22.ประเด็น กำารพื่ัฒนากำฎหมายและกำระบวนกำารยุติธรรม
23.ประเด็น กำารวิจ้ัยและพื่ัฒนานวัตกำรรม
จ้ากำกำารทบทวนแผู้นแม่บทภายใตยุทธศาสตร์ชุาติ 20 ปี พื่บประเด็นท่เกำ่ยวข้องกำับกำารข้ับเคลือนกำารพื่ัฒนา
ศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งานแหง่ ชุาติจ้าํา นวน2ประเดน็ ไดแ กำ่1)ประเดน็ ท่20กำารพื่ฒั นาบรกำิ ารประชุาชุนและกำารพื่ฒั นาประสทิ ธภิ าพื่ ภาครัฐ และประเด็นท่ 7 โครงสรางพื่ืนฐาน ระบบโลจ้ิสติกำส์ และดิจ้ิทัล ซึ่่งม่รายละเอ่ยด ดังน่
(1)แผนแมบ่ ทภายใตย้ ทุ ธศาสตรช์ าตปิ ระเดน็ ที่20การพฒั นาบรกิ ารประชาชนและการพฒั นาประสทิ ธภิ าพภาครฐั
ซึ่่งม่แนวทางกำารพื่ัฒนาท่เกำ่ยวข้องดังน่
(1.1) แผนยอ่ ยที่ 3.4 (แผนยอ่ ยการพฒั นาระบบบรหิ ารงานภาครฐั ) มเ่ ปา้ หมายเพื่อื ใหภ าครฐั มข้่ ด่ สมรรถนะ
ส้งเท่ยบเท่ามาตรฐานสากำลและม่ความคล่องตัว โดยม่ดัชุน่ชุ่วัดท่เกำ่ยวข้องคือ ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) และสัดส่วนข้องหน่วยงานท่บรรลุผู้ลสัมฤทธ์ิอย่างส้งตามเป้าหมาย ซึ่่งเนือหาและประเด็นในกำารพื่ัฒนาท่เกำ่ยวข้อง ม่รายละเอ่ยดดังต่อไปน่
กำารพื่ัฒนาใหภาครัฐม่ระบบบริหารงานท่ทันสมัยสอดคลองกำับความเปล่ยนแปลงข้องโลกำยุคปัจ้จุ้บันเป็น เงอื นไข้สาํา คญั ในกำารพื่ฒั นาประเทศใหกำ า วสกำ่้ ารเปน็ ประเทศทพื่่ ฒั นาแลว ในอนาคต ความกำา วหนา ทางเทคโนโลยแ่ ละนวตั กำรรมได ทาํา ใหกำ ารปฏบิ ตั ริ าชุกำารข้องหนว่ ยงานภาครฐั เปลย่ นแปลงไปโดยไมเ่ พื่ย่ งแตต่ อ งปฏบิ ตั ริ าชุกำารใหแ ลว เสรจ้็ เทา่ นนั แตต่ อ งปฏบิ ตั ิ ราชุกำารโดยรวดเรว็ ถกำ้ ตอ ง เหมาะสม มป่ ระสทิ ธภิ าพื่ และเปน็ เลศิ ซึ่ง่ นวตั กำรรมเทคโนโลย่ ฐานข้อ มล้ ข้นาดใหญ่ และระบบ วธิ ป่ ฏบิ ตั ริ าชุกำารแบบดจ้ิ ทิ ลั และสอดคลอ งกำบั ไทยแลนด์ 4.0 จ้ง่ เปน็ เครอื งมอื ทห่ นว่ ยงานภาครฐั ตอ งนาํา มาประยกำุ ตใ์ ชุ เพื่อื เพื่มิ ประสทิ ธภิ าพื่กำารปฏบิ ตั งิ านใหส ามารถตอบสนองตอ่ ความเปลย่ นแปลงในบรบิ ทตา่ ง ๆ และความตอ งกำารข้องประชุาชุนโดยรวมได
นอกำจ้ากำนห่ นว่ ยงานภาครฐั ยงั ตอ งมกำ่ ลไกำดา นโครงสรา งและมว่ ธิ กำ่ ารปฏบิ ตั ริ าชุกำาร ทย่ ดื หยนุ่ หลากำหลาย คลอ่ งตวั สามารถตอบสนองตอ่ ภารกำจ้ิ และกำารปฏบิ ตั หิ นา ทไ่ ด อยา่ งมป่ ระสทิ ธภิ าพื่และประสทิ ธผู้ิ ล มกำ่ ารเชุอื มโยงและบร้ ณากำาร ข้อม้ลและกำระบวนกำารร่วมกำันเสมือนเป็นองค์กำรเด่ยว รวมทังเชุือมโยงกำับระบบข้อม้ลข้นาดใหญ่ พื่ัฒนาองค์ความร้ ปรบั เปลย่ นสภาพื่กำารทาํา งานภายในองคกำ์ ร โดยนาํา เทคโนโลยด่ จ้ิ ทิ ลั และเครอื งมอื สมยั ใหมม่ าใชุป รบั ปรงุ วธิ ป่ ฏบิ ตั ริ าชุกำารทใ่ ชุห ลกำั ฐาน และข้อ มล้ เชุงิ ประจ้กำั ษม์ ากำกำวา่ กำารวนิ จ้ิ ฉยั โดยบคุ คล มกำ่ ารพื่ฒั นาสกำ่้ ารเปน็ รฐั บาลเปดิ ทม่ ค่ วามโปรง่ ใสและคลอ่ งตวั โดยนาํา ภาคสว่ น ต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนหน่งข้องกำารพื่ัฒนาบริกำารข้องประชุาชุน เพื่ือประชุาชุน และกำารทําาใหภาครัฐเป็นฐานกำารต่อยอด กำารสรางคุณค่าข้องประชุาชุนและภาคส่วนต่าง ๆ รวมทังพื่ัฒนาบุคลากำรใหม่ความร้และทักำษะดานดิจ้ิทัล เพื่ือให พื่รอมรับกำับ กำารปรบั เปลย่ นและสามารถประยกำุ ตใ์ ชุเ ทคโนโลยท่ ห่ ลากำหลาย เพื่อื สรา งนวตั กำรรม กำารบรกำิ ารและพื่ฒั นากำารบรหิ ารจ้ดั กำารภาครฐั ท่ข้ับเคลือน โดยความตองกำารข้องประชุาชุนและผู้้รับบริกำาร โดยมุ่งหมายใหประชุาชุนและผู้้รับบริกำารไดรับความพื่่งพื่อใจ้ และเชุือมันต่อกำารปฏิบัติราชุกำารและกำารบริหารจ้ัดกำารข้องหน่วยงานภาครัฐ โดยม่แนวทางกำารพื่ัฒนาท่สําาคัญประกำอบไปดวย
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-9

   33   34   35   36   37