Page 34 - NEIC_FINAL REPORT
P. 34

 1-8
(2) ยทุ ธศาสตรช์ าตดิ า้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั โดยมเ่ ปา้ หมายทเ่ กำย่ วข้อ ง คอื เปา้ หมายท่ 2.1 ประเทศไทย เป็นประเทศท่พื่ัฒนาแลว เศรษฐกำิจ้เติบโตอย่างม่เสถ่ยรภาพื่และยังยืน และเป้าหมาย ท่ 2.2 ประเทศไทยม่ข้่ดความสามารถ ในกำารแข้ง่ ข้นั สง้ ข้น่ มด่ ชุั นชุ่ ว่ ดั ทเ่ กำย่ วข้อ ง คอื ดชุั นชุ่ ว่ ดั ท่ 3.4 ความสามารถในกำารแข้ง่ ข้นั ข้องประเทศ โดยมเ่ นอื หาและประเดน็ ในกำารพื่ัฒนาท่เกำ่ยวข้องม่รายละเอ่ยดดังต่อไปน่
(2.1) หัวข้อ 4.4 (โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก) หัวข้อย่อยที่ 4.4.4 เกี่ยวกับ “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยสี มยั ใหม”่ สนบั สนนุ ใหเ กำดิ ระบบนเิ วศในกำารรว่ มสรา งงานวจ้ิ ยั และนวตั กำรรมจ้ากำภาคเอกำชุน มหาวทิ ยาลยั และหนว่ ย งานวิจ้ัยหรือมหาวิทยาลัยชุันนําาข้องโลกำ เพื่ือสรางและถ่ายทอดเทคโนโลย่ข้ันพื่ืนฐานและเทคโนโลย่ข้ันส้ง เพื่ือกำารใชุประโยชุน์ ในเชุิงพื่าณิชุย์ไดจ้ริง ตอบสนองความตองกำารข้องผู้้ใชุ ทังภาครัฐและเอกำชุน พื่รอมทังกำารสรางระเบ่ยงทางด่วนดิจ้ิทัล และ เสรมิ สรา งความรแ้ ละโอกำาสในกำารเข้า ถง่ โครงข้า่ ยBroadbandหลากำรป้ แบบตามความเหมาะสมข้องพื่นื ท่โดยมร่ ป้ แบบกำารเชุอื มโยง ดา นดจ้ิ ทิ ลั ทเ่ ปน็ มาตรฐานเดย่ วกำนั ในระดบั สากำลทัง ภาครฐั และเอกำชุน รวมถง่ กำารวางกำรอบในกำารจ้ดั กำารทรพื่ั ยากำรคลืน ความถ่ ใหเพื่่ยงพื่อรองรับบริกำารท่ม่คุณภาพื่ในราคาท่ประชุาชุนทัวไปเข้าถ่งได ม่กำารสนับสนุนธุรกำิจ้แบบแพื่ลตฟอร์ม ท่ทําาใหเกำิด กำารสรา งงานบรกำิ ารในโลกำดจ้ิ ทิ ลั ใหม่ เพื่อื เพื่มิ ประสทิ ธภิ าพื่ข้องงานบรกำิ ารและบรหิ ารข้องภาครฐั และเอกำชุน และสรา งความมนั คง ในกำารเชุอื มโยงเครอื ข้า่ ยดจ้ิ ทิ ลั เชุอื มตอ่ กำบั โลกำ และกำารสนบั สนนุ และเรง่ รดั กำารนาํา วทิ ยาศาสตรข้์ อ มล้ ปญั ญาประดษิ ฐแ์ ละหนุ่ ยนต์ กำารออกำแบบท่คําาน่งถ่งผู้้ใชุเป็นศ้นย์กำลาง มาใชุในภาคกำารผู้ลิตและบริกำาร เพื่ือเพื่ิมความสามารถในกำารแข้่งข้ันในร้ปแบบท่ ทกำุ คนสามารถเข้า ถง่ และใชุป ระโยชุนจ้์ ากำข้อ มล้ หลากำหลายแหลง่ ใหเ กำดิ ประโยชุนส์ ง้ สดุ ในกำารเพื่มิ ศกำั ยภาพื่คนในสงั คมดว ยกำาร เข้า ถง่ ความร้ เครอื งมอื บนพื่นื ฐานข้องธรรมาภบิ าลข้อ มล้ ซึ่ง่ ครอบคลมุ ความปลอดภยั ไซึ่เบอร์ ความมจ้่ รยิ ธรรม และกำารไมล่ ะเมดิ สิทธิส่วนบุคคล รวมทังกำารเสริมสรางความมันคงดานพื่ลังงาน โดยกำารจ้ัดหาและพื่ัฒนาโครงสรางพื่ืนฐานดานพื่ลังงาน บริหาร จ้ัดกำารพื่ลังงานใหม่ประสิทธิภาพื่และม่กำารแข้่งข้ันอย่างเป็นธรรม ม่ราคาท่เหมาะสม และกำารสรางโครงสรางพื่ืนฐานท่รองรับ กำารใชุพื่ลังงานในร้ปแบบต่าง ๆ เพื่ือสนับสนุนภาคกำารผู้ลิต บริกำาร และกำารข้นส่ง รวมทังส่งเสริมกำารใชุพื่ลังงานทดแทนและ พื่ลังงานทางเลือกำในสัดส่วนท่มากำข้่น ตลอดจ้นพื่ัฒนาระบบโครงข้่ายไฟฟ้าอัจ้ฉริยะ สรางและรวบรวมผู้้เชุ่ยวชุาญทังในและ ต่างประเทศทางดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย่ทังในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจ้ัยผู้่านกำารสรางแรงจ้้งใจ้ต่าง ๆ เพื่ือใหม่ ความพื่รอมกำับกำารประยุกำต์ใชุเทคโนโลย่ชุันส้งในอนาคต รวมทังกำารสรางผู้ลงาน ท่ชุ่วยใหผู้้ประกำอบกำารทังภาครัฐและเอกำชุน สามารถนําาไปพื่ัฒนาต่อยอดในกำารสรางความสามารถในกำารแข้่งข้ันข้องประเทศอย่างเต็มท่
1.2.1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
แผู้นแมบ่ ทภายใตย ทุ ธศาสตรชุ์ าติ 20 ปี ถกำ้ จ้ดั ทาํา ข้น่ ตามราชุกำจ้ิ จ้านเุ บกำษาทกำ่ าํา หนดใหค ณะกำรรมกำารจ้ดั ทาํา ยทุ ธศาสตร์ ชุาติแต่ละดานตองจ้ัดทําาแผู้นแม่บทเพื่ือบรรลุเป้าหมายตามท่กำําาหนดไวในยุทธศาสตร์ชุาติ โดยม่แผู้นแม่บททังสิน 23 ประเด็น แผู้นแม่บท ซึ่่งจ้ะม่ผู้ลผู้้กำพื่ันต่อหน่วยงานข้องรัฐท่เกำ่ยวข้อง ท่จ้ะตองปฏิบัติตาม รวมทังกำารจ้ัดทําางบประมาณรายจ้่ายประจ้ําา ปงี บประมาณตอ งสอดคลอ งกำบั แผู้นแมบ่ ท ซึ่ง่ จ้ะนาํา ไปสกำ่้ ารปฏบิ ตั เิ พื่อื ใหป ระเทศไทยบรรลวุ สิ ยั ทศั น์ “ประเทศไทยมค่ วามมนั คง มังคัง ยังยืน เป็นประเทศพื่ัฒนาแลว ดวยกำารพื่ัฒนาตามหลักำปรัชุญาข้องเศรษฐกำิจ้พื่อเพื่่ยง”
แผู้นแมบ่ ทภายใตย ทุ ธศาสตรชุ์ าติ20ปปี ระกำอบไปดว ย23ประเดน็ แผู้นแมบ่ ททส่ อดคลอ งกำบั เนอื หากำารพื่ฒั นาตาม ยุทธศาสตร์ชุาติ 20 ปี ดังน่
1. ประเด็น ความมันคง
2. ประเด็น กำารต่างประเทศ
3. ประเด็น กำารพื่ัฒนากำารเกำษตร
4. ประเด็น อุตสาหกำรรมและบริกำารแห่งอนาคต
5. ประเด็น สรางความหลากำหลายดานกำารท่องเท่ยว
6. ประเด็น กำารพื่ัฒนาพื่ืนท่และเมืองน่าอย้่อัจ้ฉริยะ
7. ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
8. ประเด็น พื่ัฒนาเศรษฐกำิจ้บนพื่ืนฐานผู้้ประกำอบกำารยุคใหม่และวิสาหกำิจ้ข้นาดกำลางและข้นาดย่อม
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   32   33   34   35   36