Page 33 - NEIC_FINAL REPORT
P. 33

ร้ปท่ 1.2-4 วิสัยทัศน์ประเทศไทย พื่.ศ. 2580
 (ท่มา: ร่างยุทธศาสตร์ชุาติ 20 ปี พื่.ศ. 2560–2579)
จ้ากำแนวทางกำารข้ับเคลือนยุทธศาสตร์ชุาติ 20 ปี ทัง 6 ดาน พื่บว่าม่ส่วนท่เกำ่ยวข้องกำับกำารข้ับเคลือนกำารพื่ัฒนา ศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ จ้ําานวน 2 ยุทธศาสตร์ ไดแกำ่
(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยม่เป้าหมายท่เกำ่ยวข้อง คือ เป้าหมายท่ 2.1 ภาครัฐม่วัฒนธรรมกำารทําางานท่มุ่งผู้ลสัมฤทธิ์และผู้ลประโยชุน์ส่วนรวมตอบสนองความตองกำารข้องประชุาชุน ไดอย่างสะดวกำ รวดเร็ว โปร่งใส โดยภายใตยุทธศาสตร์ชุาติดานกำารปรับสมดุลและพื่ัฒนาระบบกำารบริหารจ้ัดกำารภาครัฐม่ดัชุน่ ชุ่วัดท่เกำ่ยวข้อง คือ ดัชุน่ชุ่วัดท่ 3.2 ประสิทธิภาพื่ข้องกำารบริกำารภาครัฐ ซึ่่งเนือหาและประเด็นในกำารพื่ัฒนาท่เกำ่ยวข้อง ม่รายละเอ่ยดดังต่อไปน่
(1.1) หวั ขอ้ 4.1 ภาครฐั ทยี่ ดึ ประชาชนเปน็ ศนู ยก์ ลางตอบสนองความตอ้ งการและใหบ้ รกิ ารอยา่ งสะดวกรวดเรว็ โปรง่ ใส หวั ขอ้ ยอ่ ยที่ 4.1.2 เกย่ี วกบั “ภาครฐั มคี วามเชอ่ื มโยงในการใหบ้ รกิ ารสาธารณะตา่ ง ๆ ผา่ นการนา เทคโนโลยี ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้” ม่ระบบกำารบริหารจ้ัดกำารข้อม้ลท่ม่ความเชุือมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อม้ลต่าง ๆ นําาไปส้่ กำารวเิ คราะหกำ์ ารจ้ดั กำารข้อ มล้ ข้นาดใหญ่ เพื่อื กำารพื่ฒั นานโยบายและกำารใหบ รกำิ ารภาครฐั มกำ่ ารนาํา เทคโนโลยด่ จ้ิ ทิ ลั มาประยกำุ ตใ์ ชุ ในกำารใหบริกำารสาธารณะตังแต่ตนจ้นจ้บกำระบวนกำาร เพื่ือใหสามารถติดต่อราชุกำารไดโดยง่าย สะดวกำ รวดเร็ว โปร่งใส
เส่ยค่าใชุจ้่ายนอย และตรวจ้สอบได
(1.2) หัวข้อ 4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย
หัวข้อย่อยท่ี 4.4.2 เกี่ยวกับ “พัฒนาวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย” โดยม่กำารกำําาหนดนโยบายและ
กำารบรหิ ารจ้ดั กำารทต่ งั อยบ่้ นข้อ มล้ และหลกำั ฐานเชุงิ ประจ้กำั ษ์ มงุ่ ผู้ลสมั ฤทธิ์ มค่ วามโปรง่ ใส ยดื หยนุ่ และคลอ่ งตวั สง้ นาํา นวตั กำรรม เทคโนโลย่ข้อม้ลข้นาดใหญ่ ระบบกำารทําางานท่เป็นดิจ้ิทัล มาใชุในกำารบริหารและกำารตัดสินใจ้ รวมทังนําาองค์ความร้ในแบบ สหสาข้าวิชุาเข้ามาประยุกำต์ใชุ เพื่ือสรางคุณค่าและแนวทางปฏิบัติท่เป็นเลิศในกำารตอบสนองกำับสถานกำารณ์ต่าง ๆ ไดอย่าง ทันเวลา พื่รอมทังม่กำารจ้ัดกำารความร้และถ่ายทอดความร้อย่างเป็นระบบเพื่ือพื่ัฒนาภาครัฐใหเป็นองค์กำรแห่งกำารเร่ยนร้
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-7   31   32   33   34   35