Page 340 - NEIC_FINAL REPORT
P. 340

ข้อมูลที่ สนพ. ต้องการเพ่ิมเติม
: ไม่มี
ข้อมูลท่ีหน่วยงานท่ีถูกสอบถามต้องการใช้งาน
: ไม่มี
สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน
: ยกเลิกกํารไปสัมภําษณ์
18) สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ • หน้าที่และภารกิจ
อํานําจหน้ําที่ สํานักงํานสภําพัฒนํากํารเศรษฐกิจและสังคมแห่งชําติ
1. สํานักงํานฯ มีหนํา้ ท่ีและภํารกิจหลักที่สําคัญคือ กํารจัดทําแผนพัฒนําเศรษฐกิจและสังคมแห่งชําติ เพื่อใช้เป็นกรอบและ แนวทํางในกํารพัฒนําประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลํา 5 ปี นอกจํากภํารกิจดังกล่ําวแล้วสํานักงํานฯ ยังมีหน้ําท่ีและภํารกิจอ่ืน ที่สําคัญอันเกี่ยวข้องกับกํารพัฒนําประเทศ ดังนี้
- สํา รวจศกึ ษําและวเิ ครําะหส์ ภําวะเศรษฐกจิ และสงั คม เพอื่ ใชใ้ นกํารวํางแผนพฒั นําเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชําติ และ กํารเสนอแนะนโยบํายมําตรกํารทํางเศรษฐกิจ และสังคมในกํารพัฒนําประเทศ
- วเิ ครําะห์ ประเมนิ แผนงํานและโครงกํารพฒั นําของสว่ นรําชกํารและรฐั วสิ ําหกจิ ใหเ้ ปน็ ไปตํามวตั ถปุ ระสงคเ์ ปํา้ หมําย และแนวทํางกํารพัฒนําของแผนพัฒนําเศรษฐกิจและสังคมแห่งชําติ
- ตดิ ตํามและประเมนิ ผลแผนพฒั นําเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชําติ รวมทง้ั แผนงํานโครงกํารพฒั นําของสว่ นรําชกํารและ รัฐวิสําหกิจ
- กํารประสํานกํารพฒั นําเพอ่ื ใหเ้ กดิ มกี ํารแปลงแผนพฒั นําฯ ไปสกู่ ํารปฏบิ ตั ิ รวมทงั้ กํารเผยแพรป่ ระชําสมั พนั ธเ์ พอื่ กําร พฒั นําไปสปู่ ระชําชนทกุ กลมุ่ อําชพี ใหเ้ กดิ ควํามรคู้ วํามเขํา้ ใจตลอดจนเสรมิ สรํา้ งใหเ้ กดิ กํารเขํา้ มํามสี ว่ นรว่ มในกํารพฒั นําประเทศ 2. กํารปฏิบัติหน้ําท่ีตํามพระรําชบัญญัติว่ําด้วยกํารให้เอกชนเข้ําร่วมงํานหรือดําเนินงํานในกิจกํารของรัฐ พ.ศ. 2535 โดยทําหน้ําที่กํากับดูแลและติดตํามผลกํารดําเนินงํานให้เป็นไปตํามระเบียบและกฏหมํายในกํารพัฒนําบทบําทของภําคเอกชน
ท่ีจะเข้ํามําสนับสนุนกิจกํารของรัฐซงึ่ เป็นโครงกํารท่ีมีกํารลงทุนหรือมีทรัพย์สินตง้ั แต่หน่ึงพันล้ํานบําทขึน้ ไป 3. กํารปฏิบัติหน้ําที่ตํามระเบียบว่ําด้วยงบลงทุนของรัฐวิสําหกิจ พ.ศ. 2522 ซ่ึงมีหน้ําที่สําคัญฯ ดังน้ี
- พจิ ํารณํางบลงทนุ ประจํา ปขี องรฐั วสิ ําหกจิ เพอื่ เสนอควํามเหน็ ตอ่ คณะรฐั มนตรแี ละกระทรวง เจํา้ สงั กดั ของรฐั วสิ ําหกจิ ในประเด็นกํารบริหํารจัดกํารรัฐวิสําหกิจตลอดจนควํามเหมําะสมและควํามเป็นไปได้ของโครงกํารลงทุนของแต่ละรัฐวิสําหกิจ
- กํา หนดหลกั เกณฑแ์ ละวธิ กี ํารเพอื่ ใหร้ ฐั วสิ ําหกจิ แตล่ ะแหง่ ถอื ปฏบิ ตั โิ ดยคํา นงึ ถงึ ควํามคลอ่ งตวั ในกํารดํา เนนิ งํานของ รัฐวิสําหกิจน้ัน ๆ เป็นสําคัญ
4. กํารปฏบิ ตั งิ ํานตํามหนํา้ ทเ่ี ฉพําะกจิ ทไี่ ดร้ บั มอบหมํายหรอื สงั่ กํารจํากคณะรฐั มนตรหี รอื นํายกรฐั มนตรโี ดยตรง โดยสํานกั งํานฯ ทําหน้ําที่เป็นฝ่ํายเลขํานุกํารของคณะกรรมกํารพิเศษชุดต่ําง ๆ ซึ่งมีนํายกรัฐมนตรีหรือรองนํายกรัฐมนตรีเป็นประธําน อําทิ คณะกรรมกํารพัฒนําพื้นที่บริเวณชํายฝั่งทะเลตะวันออก คณะกรรมกํารพัฒนําพื้นที่ชํายฝั่งทะเลภําคใต้ คณะกรรมกํารร่วม ภําครัฐบําลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหําทํางเศรษฐกิจ เป็นต้น
• สรุปภาพรวมและประเด็นสาคัญของการเข้าสัมภาษณ์
• ข้อมูลของสํานักงํานสภําพัฒนํากํารเศรษฐกิจและสังคมแห่งชําติ (สภําพัฒน์ฯ) ที่ข้ึนหน้ําเว็บไซต์ ทุกหน่วยงําน ท้ังภําครัฐ ภําคเอกชน สํามํารถดึงไปใช้ได้ ลักษณะกํารดึงไปใช้แต่ละหน่วยงํานแตกต่ํางกัน เช่น สํานักงํานสถิติ จะดึงไฟล์ ข้อมูลไปจัดเก็บใน server ตัวเองแล้วจัดข้อมูลเผยแพร่ตํามรูปแบบตํารํางของตนเอง สําหรับธนําคํารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะใช้วิธี web link เข้ํามําที่สภําพัฒน์ฯ จะไม่ดึงข้อมูลไปเพรําะถือว่ําไม่มีหน้ําท่ีเผยแพร่ข้อมูล และไม่ใช่เจ้ําของข้อมูล ธปท. จะทําเช่นน้ีกับทุกหน่วยงํานที่เป็นเจ้ําของข้อมูล จะมี list ว่ําข้อมูลเป็นของหน่วยงํานไหน เมื่อ click เข้ําไปจะว่ิงไปท่ี server ของเจ้ําของข้อมูลนั้น ดังน้ัน ข้อมูลที่สภําพัฒน์ฯ ให้ได้เป็นข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้ําเว็บอยู่แล้ว
2-181
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์

   338   339   340   341   342