Page 338 - NEIC_FINAL REPORT
P. 338

 ลําดับ ที่
ชื่อฟิลด์ข้อมูล
ระดับชั้นควํามลับ
ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ
ประเภทข้อมูล ขนําด ข้อมูล
 9 รหัสสถิติสินค้ํา
10 หน่วยสินค้ําตํามรหัสสถิติ
11 รหัสสิทธิพิเศษ
12 อัตรําอํากรตําม %
13 อัตรําอํากรตํามสภําพ
14 เป็นรํายกํารสุทธินํากลับ
15 ใช้สิทธิส่งเสริมกํารลงทุน
16 ใช้สิทธิคลังสินค้ําทัณฑ์บน
17 ใช้สิทธิขอคืนอํากรตํามมําตรํา 19 ทวิ
18 ใช้สิทธิ Re-Import / Re- Export
19 ใช้สิทธิ Free Zone
20 ใช้สิทธิ EPZ
21 รํายกํารขออนมุ ตั ใิ บขนสนิ คํา้ หลํายเทยี่ วหรอื /ใชส้ ทิ ธชิ ดเชยอํากร
22 วันที่นําเข้ํา / วันที่ส่งออก
23 รหัสสถํานท่ีรับชําระ
24 เลขที่รับชําระ
25 วันที่รับชําระ
26 รหัสสถํานที่ตรวจปล่อย
27 วันท่ีตรวจปล่อย
28 รหัสสถํานที่รับบรรทุก
29 วันท่ีรับบรรทุก
30 ปีที่ทําแม่แบบ
31 เดือนที่ทําแม่แบบ
32 น้ําหนัก
33 ปริมําณ
34 มูลค่ําเงินบําท
35 มูลค่ําเงินต่ํางประเทศ
36 รหัสสกุลเงิน
37 อํากร
38 ภําษีมูลค่ําเพิ่ม
39 ภําษีสรรพสํามิต
40 ค่ําธรรมเนียม
ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข
3 /ตัวอักษร 3 /ตัวอักษร 3
/ตัวอักษร 18 /ตัวอักษร 18 /ตัวอักษร 1 /ตัวอักษร 1 /ตัวอักษร 1 /ตัวอักษร 1 /ตัวอักษร 1 /ตัวอักษร 1 /ตัวอักษร 1 /ตัวอักษร 1
      8
      5
      6
      8
      4
      8
      4
      8
      4
      2
      16
      14
      16
      16
/ตัวอักษร 3 16
16 16 16
                 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-179
   336   337   338   339   340