Page 339 - NEIC_FINAL REPORT
P. 339

 ลําดับ ที่
ชื่อฟิลด์ข้อมูล
ระดับชั้นควํามลับ
ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ
ประเภทข้อมูล ขนําด ข้อมูล
 41 ค่ําธรรมเนียมกระทรวงพําณิชย์
42 ค่ําภําษีเพื่อมหําดไทย
43 ค่ําภําษีอื่น ๆ
44 พิกัดสรรพสํามิต
45 อัตรําภําษีสรรพสํามิตตําม%
46 อัตรําภําษีสรรพสํามิตตํามสภําพ
47 พิกัดศุลกํากรขําเข้ํา/ขําออก ภําค 3 หรือ 4
17) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ • หน้าที่และภารกิจ
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข
16 16 16 12
/ตัวอักษร 18 /ตัวอักษร 18 /ตัวอักษร 12
       1. ดําเนินกํารตํามกฎหมํายว่ําด้วยแร่ในส่วนที่อยู่ในควํามรับผิดชอบของกรม และกฎหมํายอื่นที่เก่ียวข้อง
2. เสนอแนะนโยบําย มําตรกําร แนวทํางและควํามเห็นเพ่ือประกอบกํารพิจํารณําในกํารกําหนดนโยบํายกํารบริหํารและ กํารจัดกํารอุตสําหกรรมเหมืองแร่ อุตสําหกรรมพ้ืนฐําน และอุตสําหกรรมต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับนโยบําย ยุทธศําสตร์ และ แผนพัฒนําของประเทศ
3. กํา หนดนโยบําย ยทุ ธศําสตร์ และกํารบรหิ ํารจดั กํารวตั ถดุ บิ อตุ สําหกรรมเหมอื งแร่ อตุ สําหกรรมพนื้ ฐําน และอตุ สําหกรรม ต่อเนื่อง ให้สอดรับควํามต้องกํารของภําคอุตสําหกรรม
4. ดํา เนนิ กํารเกย่ี วกบั กํารสง่ เสรมิ สนบั สนนุ และพฒั นําคณุ ภําพวตั ถดุ บิ ใหส้ อดคลอ้ งกบั ควํามตอ้ งกํารของภําคอตุ สําหกรรม ทั้งในปัจจุบันและอนําคต
5. ศึกษํา วิเครําะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนําอุตสําหกรรมเหมืองแร่ อุตสําหกรรมพื้นฐําน และอุตสําหกรรมต่อเนื่อง รวมท้ัง สนับสนุนให้บริกํารทํางวิชํากํารและสํารสนเทศ
6. ดําเนินกํารเกี่ยวกับกํารส่งเสริม สนับสนุนกํารเพ่ิมประสิทธิภําพกํารผลิต ควํามปลอดภัยของอุตสําหกรรมเหมืองแร่ อุตสําหกรรมพื้นฐําน และอุตสําหกรรมต่อเนื่อง และควบคุมระดับผลกระทบส่ิงแวดล้อมต่อชุมชน
7. ปฏบิ ตั กิ ํารอนื่ ใดตํามทกี่ ฎหมํายกํา หนดใหเ้ ปน็ หนํา้ ทแ่ี ละอํา นําจของกรมหรอื ตํามทรี่ ฐั มนตรหี รอื คณะรฐั มนตรมี อบหมําย
ภารกิจ
กรมอุตสําหกรรมพื้นฐํานและกํารเหมืองแร่ มีภํารกิจเกี่ยวกับกํารจัดหําและจัดกํารวัตถุดิบ โดยกํารส่งเสริม สนับสนุน กํารพัฒนําอุตสําหกรรมเหมืองแร่ โลหะกรรม อุตสําหกรรมพื้นฐําน และอุตสําหกรรมต่อเนื่อง เพ่ือสร้ํางมูลค่ําทํางเศรษฐกิจ ใหม้ กี ํารใชป้ ระโยชนแ์ รแ่ ละโลหะอยํา่ งมปี ระสทิ ธภิ ําพ และรองรบั ควํามตอ้ งกํารของภําคอตุ สําหกรรม รกั ษําคณุ ภําพสงิ่ แวดลอ้ ม และควํามปลอดภัยอย่ํางยั่งยืน
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
: ยังไม่ได้ตอบกลับแบบสอบถําม ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งําน ณ ปัจจุบัน
ชื่อข้อมูล Production/Consumption of Lignite
รอบระยะเวลําที่ได้รับ แหล่งที่มําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
    2-180
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   337   338   339   340   341