Page 342 - NEIC_FINAL REPORT
P. 342

 ชื่อข้อมูล GDP Referent 2002 Yearly
GDP Referent 2002 Quarter
GDP Current Price Yearly
GDP Current Price Quarter
Thailand Population by year
Gross domestic product originating from manufacturing
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องกํารเพิ่มเติม ชื่อข้อมูล
GPP
GDP ระยะยําว
ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
:ไม่ได้รับกํารตอบกลับจํากหน่วยงําน
สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน
รอบระยะเวลําท่ีได้รับ แหล่งที่มําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
 Yearly Quarterly Yearly Quarterly Yearly Yearly
Website Website Website Website Website Website
Excel Excel Excel Excel Excel Excel
    รอบระยะเวลําที่ได้รับ แหล่งท่ีมําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลท่ีได้รับ
 Yearly Website Yearly Website
Excel Excel
  หมวด ข้อมูล
 หมวด ข้อมูล ย่อย
  ชื่อชุดข้อมูล (Dataset_Name)
 เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ
GDP GROSS DOMESTIC PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES
GDP GROSS DOMESTIC PRODUCT CHAIN VOLUME MEASURES (REFERENCE YEAR = 2002) GRP GROSS REGIONAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES
GRP GROSS REGIONAL PRODUCT CHAIN VOLUME MEASURES (REFERENCE YEAR = 2002) GPC GROSS PROVINCIAL CLUSTER PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES
GPC GROSS PROVINCIAL CLUSTER PRODUCT CHAIN VOLUME MEASURES (REFERENCE YEAR = 2002) GPP GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES
GPP GROSS PROVINCIAL PRODUCT CHAIN VOLUME MEASURES (REFERENCE YEAR = 2002) GDP Account 1-Production account
GDP Account 2-Generation of income account
GDP Account 3-Allocation of primary income account
GDP Account 4-Secondary distribution of income account
GDP Account 5-Use of disposable income account
GDP Account 6-Redistribution of income in kind account
GDP Account 7-Use of adjusted disposable income account
GDP Account 8-External income account
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
                 2-183

   340   341   342   343   344