Page 341 - NEIC_FINAL REPORT
P. 341

 2-182
• สภําพฒันฯ์เปน็secondarydataนําขอ้มลูจํากหนว่ยงํานมําวเิครําะหแ์ลว้เผยแพร่ดงันนั้primarydataคงใหข้อ้มลูไมไ่ด้ และปัจจุบัน ยังไม่มี web link ให้ IT ของ สภําพัฒน์ฯ จะเป็นแบบไซโร แต่ละสํานักจะมีฐํานข้อมูลของตนเอง กํารประสํานงําน จะประสํานไปยังภํายในของแต่ละสํานัก ยังไม่มี Data center ซึ่งในอนําคตจะมีโครงกํารทํา EA Front Office ก็จะทํากําร รวมศูนย์ข้อมูล จะมีกํารทํา Data Catalog ทําฐํานข้อมูลที่อยู่ในแต่ละสํานักให้อยู่ในแบบฟอร์มเดียวกัน และทํา Web link ในอนําคต
• ข้อมูลทํางด้ํานสังคม ทํางสภําพัฒน์ฯ มีข้อมูล secondary data ได้รับข้อมูลจํากกระทรวงศึกษําธิกําร กระทรวงแรงงําน และสวสั ดกิ ํารสงั คม สํา นกั งํานสถติ ิ และจดั ทํา เพมิ่ เตมิ ในบํางสว่ น เชน่ เรอื่ งควํามยํากจน นํา ขอ้ มลู ทงั้ หมดมําจดั ทํา ตวั เลขตํารําง ในรูปแบบท่ีทํางสภําพัฒน์ฯ ใช้
• ในส่วนของกํารพยํากรณ์ สภําพัฒน์ฯ ทํากํารพยํากรณ์ GDP ของประเทศตัวเดียว เผยแพร่ได้ประมําณกํารปีต่อปี ไม่มี กํารทําพยํากรณ์ GDP รําย Sector ทั้ง 20 Sector แต่จะพยํากรณ์เพียง 3 Sector หลักเพ่ือใช้ภํายในไม่เผยแพร่ ได้แก่ สําขํา เกษตรกรรม สําขําอุตสําหกรรม ประมําณกําร 3 ปี
• กองยุทธศําสตร์ชําติและกํารปฏิรูปประเทศ ภํารกิจของกองมําจํากแผนปฏิรูปด้วย คณะกรรมกํารปฏิรูป ขอให้มี ศูนย์สํารสนเทศ เป็นกองที่ทําฐํานข้อมูลเก่ียวกับกํารติดตําม และประเมินผลกํารดําเนินกํารตํามยุทธศําสตร์ชําติกับปฏิรูป ในยทุ ธศําสตรช์ ําตจิ ะมเี ปํา้ หมํายประมําณ 140 เปํา้ ยอ่ ย 37 เปํา้ ใหญ่ ขนึ้ เวบ็ ไซตแ์ ลว้ จะมตี วั ชว้ี ดั ทมี่ คี ํา่ เปํา้ หมํายอยู่ เชน่ สดั สว่ น กํารใช้พลังงํานทดแทน กํารใช้ก๊ําซ ข้อมูลทใี่ ช้นํามําจําก สนพ. นํามําวิเครําะหต์ ีควํามให้เข้ําใจตรงตํามเปํา้ หมํายยุทธศําสตร์ชําติ ภํารกิจ กิจกรรมของหน่วยงํานต่ําง ๆ ถูกบังคับให้มํารํายงํานว่ําที่ทําตอบเป้ําหมํายใด เพื่อให้เห็นถึงควํามเชื่อมโยงกัน (ระบบ eMENSCR)
• กองยทุ ธศําสตรก์ ํารพฒั นําโครงสรํา้ งพน้ื ฐําน ภํารกจิ หลกั คอื กํารวเิ ครําะหก์ ํารลงทนุ ของรฐั วสิ ําหกจิ ซง่ึ รวมถงึ ดํา้ นพลงั งําน ด้วย ข้อมูลที่เก็บส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลด้ํานมูลค่ํากํารลงทุน ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ปีปัจจุบันและมองไปข้ํางหน้ํา 3 ปี ข้อมูลได้ จํากกํารทที่ ํางสภําพฒั นฯ์ ขอใหห้ นว่ ยงํานรฐั วสิ ําหกจิ กรอกให้ แตล่ ะปจี ะมมี ลู คํา่ กํารลงทนุ ในโครงสรํา้ งพนื้ ฐํานทสี่ ํา คญั รปู แบบ กํารจัดเก็บข้อมูลยังไม่มีฐํานข้อมูลเป็นกํารทํางํานภํายในของกองเอง จะเก็บในรูปแบบ Excel ทํากํารประมวลผลให้ผู้บริหํารใช้ ภํายใน
• แบบสอบถําม ทสี่ ง่ มํา ทํางสภําพฒั นฯ์ จะตอบในกรอบเทํา่ ทจี่ ะเผยแพรใ่ หไ้ ด้ โดยองิ จํากขอ้ มลู ทเี่ ผยแพรบ่ นหนํา้ เวบ็ เชน่ บัญชีประชําชําติรํายปี 12 เดือน หลังปีอ้ํางอิง บัญชีประชําชําติ รํายไตรมําส 13 สัปดําห์หลังปีอ้ํางอิง นอกเหนือจํากข้อมูลบัญชี รํายได้ประชําชําติ หํากสนใจทํางด้ํานกํารผลิต เช่น อุตสําหกรรมนําข้อมูลมําจํากไหน เกษตรนําข้อมูลจํากไหน หรือกํารใช้จ่ําย ด้ํานต่ําง ๆ อําจจะต้องเจําะลงไปในรํายละเอียดที่สนใจ และเข้ํามําคุยกันในแต่ละด้ํานที่สนใจนั้น
• ปัจจุบัน ข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งหมด เป็น Excel file หํากทําง สนพ. จะใช้ข้อมูลจะต้อง copy เป็น Excel ไปเท่ํานั้น ทําง สภําพัฒน์ฯ ไม่มีนโยบํายให้ link แต่ในอนําคต ทําง IT จะมีโครงกํารจัดทํา EA Front Office เพื่อทําข้อมูลแต่ละหน่วยงํานของ สภําพฒั นฯ์ ใหเ้ ปน็ platform เดยี วกนั หลงั จํากนน้ั จะดกู ํารเชื่อมโยงกบั หนว่ ยงํานภํายนอก และทํา Data Catalog แบบใด และ ทํากํารแลกเปลย่ี น link กัน รวมถึงเร่ืองของวิธีกํารเผยแพร่ด้วย หน่วยงํานใดที่มีกํารทํา contract กันก็จะทํา link ให้ คําดว่ํา จะได้งบประมําณในปี 2564 และทําง สนพ. ก็จะต้องทําระบบข้อมูลด้ํานพลังงํานให้นิ่งก่อนเช่นกัน กํารจะเชื่อมโยงกับหน่วย งํานใดๆ จะชัดเจนขึ้น เริ่มต้น สนพ. ควรจะเชื่อมโยงเฉพําะ Secondary data ทส่ี ภําพัฒน์ฯ เผยแพร่อยู่แล้วจะง่ํายข้ึน ส่วนใน รํายละเอยี ดขอ้ มลู ทจี่ ํา เปน็ เพอื่ นําไปใชใ้ นกํารจดั ทําแผนและเพอื่ ใชใ้ นกํารวเิ ครําะหโ์ ครงกําร คอ่ ยทํา MOU เปน็ เรอ่ื งๆ ไป แลว้ จงึ ทําระบบเชอื่ มโยงกนั ในกํารแลกเปลยี่ นขอ้ มลู จะงํา่ ยขนึ้ กํารจะมําเอําขอ้ มลู ทกุ อยํา่ งคงเปน็ ไปไมได้ สภําพฒั นฯ์ จดั ทําฐํานขอ้ มลู อยู่บนพื้นฐําน 1. เพื่อตอบตัวชี้วัด 2.เพื่อกํารติดตํามและประเมินผล 3. เพื่อใช้ประกอบในกํารวิเครําะห์จัดทําแผนงํานโครงกําร
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
: ยังไม่ได้ตอบกลับแบบสอบถําม มีมติให้ไปดูรํายละเอียดใน Excel File ที่เผยแพร่ทําง Website ของหน่วยงําน ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งําน ณ ปัจจุบัน
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   339   340   341   342   343