Page 32 - NEIC_FINAL REPORT
P. 32

1.2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
ยุทธศาสตร์ชุาติ 20 ปี (พื่.ศ.2561-2580) ถ้กำจ้ัดทําาข้่นตามรัฐธรรมน้ญแห่งราชุอาณาจ้ักำรไทย มาตรา 65 ท่กำําาหนดให รัฐพื่่งจ้ัดใหม่ยุทธศาสตร์ชุาติเป็นเป้าหมายกำารพื่ัฒนาประเทศอย่างยังยืน ตามหลักำธรรมาภิบาลเพื่ือใชุเป็นกำรอบในกำารจ้ัดทําา แผู้นตา่ ง ๆ ใหส อดคลอ ง และบร้ ณากำารกำนั เพื่อื ใหเ กำดิ เปน็ พื่ลงั ผู้ลกำั ดนั รว่ มกำนั ไปสเ่้ ปา้ หมายดงั กำลา่ ว โดยใหเ ปน็ ไปตามทกำ่ าํา หนด ในกำฎหมายวา่ ดว ยกำารจ้ดั ทาํา ยทุ ธศาสตรชุ์ าติ ตอ่ มาไดม กำ่ ารตราพื่ระราชุบญั ญตั กำิ ารจ้ดั ทาํา ยทุ ธศาสตรชุ์ าติ พื่.ศ. 2560 มผู้่ ลบงั คบั ใชุเมือวันท่ 1 สิงหาคม พื่.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชุาติ 20 ปี (พื่.ศ. 2561-2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์ชุาติฉบับแรกำข้องประเทศไทย ตามรัฐธรรมน้ญแห่งราชุอาณาจ้ักำรไทย ซึ่่งจ้ะตองนําาไปส้่ กำารปฏิบัติเพื่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยม่ความ มันคง มังคัง ยังยืน เป็นประเทศพื่ัฒนาแลว ดวยกำารพื่ัฒนาตามหลักำปรัชุญาข้องเศรษฐกำิจ้พื่อเพื่่ยง”
เปา้ หมายกำารพื่ฒั นาประเทศตามยทุ ธศาสตรชุ์ าติ 20 ปี คอื “ประเทศชุาตมิ นั คง ประชุาชุน มค่ วามสขุ้ เศรษฐกำจ้ิ พื่ฒั นาอยา่ ง ต่อเนือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพื่ยากำรธรรมชุาติยังยืน” โดยยกำระดับศักำยภาพื่ข้องประเทศในหลากำหลายมิติ พื่ัฒนาคนในทุกำ มิติ และในทุกำชุ่วงวัยใหเป็นคนด่ และม่คุณภาพื่ สรางโอกำาสและความเสมอภาคทางสังคม สรา งกำารเติบโตบนคุณภาพื่ชุ่วิต ท่เป็นมิตรกำับสิงแวดลอม และม่ภาครัฐข้องประชุาชุนเพื่ือประชุาชุน และประโยชุน์ส่วนรวม โดยกำารประเมินผู้ลกำารพื่ัฒนาตาม ยุทธศาสตร์ชุาติ ประกำอบดวย
1) ความอย่้ด่ม่สุข้ข้องคนไทย และสังคมไทย
2) ข้่ดความสามารถในกำารแข้่งข้ันกำารพื่ัฒนาเศรษฐกำิจ้และกำารกำระจ้ายรายได
3) กำารพื่ัฒนาทรัพื่ยากำรมนุษย์ข้องประเทศ
4) ความเท่าเท่ยมและความเสมอภาคข้องสังคม
5) ความหลากำหลายทางชุ่วภาพื่ คุณภาพื่สิงแวดลอม และความยังยืนข้องทรัพื่ยากำรธรรมชุาติ 6) ประสิทธิภาพื่กำารบริหารจ้ัดกำารและกำารเข้าถ่งกำารใหบริกำารข้องภาครัฐ
กำารพื่ัฒนาประเทศในชุ่วงระยะเวลาข้องยุทธศาสตร์ชุาติ จ้ะมุ่งเนนกำารสรางสมดุลระหว่างกำารพื่ัฒนาเศรษฐกำิจ้ สังคม และ สิงแวดลอม เพื่ือใหเป็นไปตามเป้าหมายจ้่งกำําาหนดยุทธศาสตร์กำารพื่ัฒนาจ้ําานวน 6 ยุทธศาสตร์ ไดแกำ่
1. ยุทธศาสตร์ชุาติดานความมันคง
2. ยุทธศาสตร์ชุาติดานกำารสรางความสามารถในกำารแข้่งข้ัน
3. ยุทธศาสตร์ชุาติดานกำารพื่ัฒนาศักำยภาพื่และเสริมสรางศักำยภาพื่ทรัพื่ยากำรมนุษย์ 4. ยุทธศาสตร์ชุาติดานกำารสรางโอกำาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ชุาติดานกำารสรางกำารเติบโตบนคุณภาพื่ชุ่วิตท่เป็นมิตรต่อสิงแวดลอม 6. ยุทธศาสตร์ชุาติดานกำารปรับสมดุลและพื่ัฒนาระบบกำารบริหารจ้ัดกำารภาครัฐ
 1-6
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   30   31   32   33   34