Page 337 - NEIC_FINAL REPORT
P. 337

• เรื่อง infra หรือ server ทํางกรมฯ เป็นผู้ดูแลเอง ยังไม่มีกํารใช้ cloud เพรําะข้อมูลมีกํารเชื่อมโยงกันหลํายส่วน มีระบบ เกี่ยวข้องเยอะ เชื่อมโยงกันหมด ถ้ําจะยกขึ้นเป็น cloud จะยุ่งยํากมําก
• Format ของข้อมูลได้ให้แล้วในตํารําง ซึ่งจะมีรํายละเอียด format position description อยู่แล้ว
• ทั้งหมดนี้ สํามํารถดึงข้อมูลโดยใช้พิกัดศุลกํากรที่เรําสนใจ โดยพิกัดศุลกํากรนี้จะ update ทุก ๆ 5 ปี
• กรมฯ จะทํากํารตอบแบบสอบถํามในส่วนหัวข้อ 7 ให้เพ่ิมเติม
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
: ไม่ได้ตอบแบบสอบถําม แต่ให้ข้อมูล FORMAT DETAIL สถิติ (ขําเข้ํา – ขําออก) ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งําน ณ ปัจจุบัน
 ชื่อข้อมูล Import of Coal
Retail Prices of Coal Import Value of Goods Export Value of Goods
ข้อมูลท่ี สนพ. ต้องกํารเพิ่มเติม ชื่อข้อมูล
กํารใช้ถ่ํานหินแยกรําย tsic (เชื่อมผ่ําน ชธ.)
ข้อมูลท่ีหน่วยงํานที่ถูกสอบถํามต้องกํารใช้งําน : ไม่มี
รอบระยะเวลําที่ได้รับ แหล่งท่ีมําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
 Monthly Monthly Monthly Monthly
Website Website Website Website
Web page Web page Web page Web page
     รอบระยะเวลําที่ได้รับ แหล่งที่มําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
  สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงําน
ชื่อชุดข้อมูล (Dataset_Name)
ใบขนสินค้ํา (ขําเข้ํา – ขําออก)
Data Dictionary ของ Dataset : ใบขนสินค้ํา (ขําเข้ํา
 เจ้ําของข้อมูล (Data_Owner)
คําอธิบํายอย่ํางย่อ (Description)
คําสําคัญ (Keyword)
 ลําดับ ที่
ชื่อฟิลด์ข้อมูล
ระดับชั้นควํามลับ
ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ ข้อมูลสําธํารณะ
ประเภทข้อมูล ขนําด ข้อมูล
กรมศุลกํากร
ใบขนสนิ คํา้ (ขําเขํา้ – ขําออก) ขอ้ มลู ปรมิ ําณและมลู คํา่ นํา เขํา้ -สง่ ออก – ขําออก)
   1 เลขที่ใบขนสินค้ํา หลักท่ี 5 ประเภทใบขนสินค้ํา
2 รํายกํารที่
3 รหัสประเทศถ่ินกําเนิด/ ประเทศผู้ซ้ือ
4 รหัสประเทศต้นทํางบรรทุก ประเทศปลํายทําง
5 กํารขนส่ง
6 เลขประจําตัวผู้เสียภําษี
7 สําขําบริษัท
8 พิกัดศุลกํากร
ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข ตัวเลข
/ตัวอักษร 14 4
/ตัวอักษร 2 /ตัวอักษร 2 /ตัวอักษร 1 /ตัวอักษร 17
4 12
         2-178
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย   335   336   337   338   339