Page 336 - NEIC_FINAL REPORT
P. 336

16) กรมศุลกากร
• หน้าที่และภารกิจ
อํานําจหน้ําที่
1. ดําเนินกํารตํามกฎหมํายว่ําด้วยศุลกํากร กฎหมํายพิกัดอัตรําภําษีศุลกํากร และกฎหมํายอ่ืนที่เก่ียวข้อง
2. สืบสวนและปรําบปรํามกํารลักลอบและหลีกเล่ียงภําษีอํากรในทํางศุลกํากร
3. ดําเนินกํารเกี่ยวกับกํารส่งเสริมกํารส่งออกโดยมําตรกํารทํางภําษีอํากร
4. เสนอแนะนโยบํายกํารจัดเก็บภําษีอํากรในทํางศุลกํากรต่อกระทรวง
5. ปฏบิ ตั หิ นํา้ ทอ่ี นื่ ใดตํามกฎหมํายกํา หนดใหเ้ ปน็ อํา นําจหนํา้ ทขี่ องกรมศลุ กํากรหรอื ตํามทกี่ ระทรวงหรอื คณะรฐั มนตรมี อบหมําย
มีภํารกิจท่ีสําคัญ คือ
1. จัดเก็บภําษีศุลกํากร ควบคุมดูแลของท่ีนําเข้ําและส่งออก ให้เป็นไปตํามกฎหมําย ระเบียบ ข้อบังคับ
2. จัดเก็บภําษีสินค้ํานําเข้ําและส่งออกแทนหน่วยรําชกํารอื่น ๆ (เช่น ภําษีมูลค่ําเพิ่ม ภําษีสรรพสํามิต ภําษีเพื่อมหําดไทย) 3. ป้องกันและปรําบปรํามกํารลักลอบหนีภําษีศุลกํากร กํารหลีกเลี่ยงอํากร และกํารกระทําผิดกฎหมํายศุลกํากรอื่น ๆ
4. กําหนดมําตรกํารทํางภําษีอํากรข้ึนเพื่อส่งเสริมกํารส่งออก
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออํานวยควํามสะดวกทํางกํารค้ําบนพื้นฐํานกํารบังคับใช้กฎหมํายอย่ํางถูกต้องและเป็นธรรม 2. เพ่ือจัดเก็บภําษีให้ได้ครบถ้วน โปร่งใส มีประสิทธิภําพ
3. เพ่ือปกป้องสังคมจํากบุคคลและสินค้ําไม่พึงประสงค์
4. เพ่ือสร้ํางควํามทันสมัยและลดควํามสลับซับซ้อนของกระบวนกํารดําเนินงําน
5. เพื่อมุ่งสู่ควํามเป็นเลิศทํางด้ํานกํารบริหํารและจัดกําร
6. เพื่อเสริมสร้ํางเกียติภูมิ ศักดิศรี ของวิชําชีพศุลกํากร
• สรุปภาพรวมและประเด็นสาคัญของการเข้าสัมภาษณ์
• กรมศุลกํากรมีข้อมูลสถิตินําเข้ําส่งออก กระทรวงพลังงํานที่ใช้ข้อมูลของกรมฯ ได้แก่ กรมธุรกิจกํารค้ํา กรมเช้ือเพลิง ธรรมชําติ สํานักงํานนโยบํายและแผนพลังงําน (สนพ.) หน่วยงํานที่ขอใช้ข้อมูลจะทําหนังสือเข้ํามําเพ่ือขอใช้ข้อมูลในระบบ โดยกรมฯ จะให้ User และ password กับเจ้ําหน้ําท่ีของหน่วยงําน ทํากํารดึงข้อมูลไปใช้ได้เอง หน่วยงํานสํามํารถทําหนังสือ หรือทํา MOU กับทํางกรมศุลกํากร ได้เลย
• ข้อมูลส่วนใหญ่เผยแพร่ในเว็บไซต์แล้ว เช่น ข้อมูลใบอนุญําต นําเข้ําส่งออก
• ทํางกรมศลุ กํากร ไดน้ ํา ขอ้ มลู ไปวํางไว้ ใหห้ นว่ ยงํานสํามํารถดงึ ขอ้ มลู ไปใชไ้ ดเ้ องตํามพกิ ดั ทตี่ นสนใจ ขอ้ มลู ทมี่ ลี งถงึ ระดบั รําย shipment แต่ไม่ระบุชื่อ แต่มีเลขทะเบียนผู้เสียภําษีมูลค่ําเพ่ิม ท่ีสํามํารถไป matching กับกรมสรรพํากรได้
• กํารค้นหําข้อมูลจะใช้พิกัดศุลกํากรเป็นหลัก
• ทํางกรมศุลกํากร ได้ให้ข้อมูล “FORMAT DETAIL สถิติ (ขําเข้ํา – ขําออก)”
• กรมศุลกํากร อยํากได้ข้อมูลกํารใช้ไฟรํายบุคคลหรือบริษัท เพื่อติดตํามว่ํายังประกอบกิจกํารอยู่หรือไม่ มีตัวตนหรือไม่
หรือเลิกกิจกํารไปแล้วโดยอําศัยดูจํากข้อมูลกํารใช้ไฟฟ้ํา หรือดูว่ําหํากยังมีกํารจ่ํายค่ําไฟฟ้ําอยู่ก็แสดงว่ํายังประกอบกิจกํารอยู่ • ใบอนญุ ําตขอนํา เขํา้ สง่ ออกของทํางกรมฯ ใหผ้ ปู้ ระกอบกํารลงทะเบยี น โดยสง่ ขอ้ มลู กํารลงทะเบยี นเขํา้ ระบบในโปรแกรม เป็น e-form ตั้งแต่ปี 2541 และเป็น paperless ต้ังแต่ปี 2551 และให้มีกํารชําระเงินผ่ํานช่องทํางธนําคํารมํากขึ้น เพื่อเพิ่ม ควํามสะดวกใหผ้ ปู้ ระกอบกําร ขอ้ มลู ทงั้ หมดจะเกบ็ ไวท้ ี่ Data Center เพยี งฐํานเดยี ว หนว่ ยงํานตํา่ ง ๆ ของกรมฯ สํามํารถเขํา้ มํา
ดึงข้อมูลไปใช้ได้
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-177

   334   335   336   337   338