Page 31 - NEIC_FINAL REPORT
P. 31

               Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-5
ร้ปท่ 1.2-3 ความเชุือมโยงข้องแผู้นงาน/ยุทธศาสตร์ท่ข้ับเคลือนใหเกำิดกำารพื่ัฒนาศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ
แผนงานยุทธศาสตรขับเคลื่อนการพัฒนาศูนยสารสนเทศพลังงานแห‹งชาติ
ระดับ 1
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป‚
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดŒานการสรŒางความสามารถในการแข‹งขัน ขŒอย‹อยที่ 4.4.4 พัฒนาโครงสรŒางพ้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม‹
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรชาติดŒานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบรหารจัดการภาครัฐ
ขŒอย‹อยที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการใหŒบรการสาธารณะต‹าง ๆ ผ‹านการนําเทคโนโลยีดิจทัลมาประยุกตใชŒ ขŒอย‹อยที่ 4.4.2 พัฒนาวธีการปฏิบัติราชการใหŒทันสมัย
ระดับ 2
แผนแม‹บทภายใตŒ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป‚
ประเด็นที่ 7 โครงสรŒางพ้นฐาน ระบบโลจสติกส และดิจทัล แผนย‹อยที่ 3.3 โครงสรŒางพ้นฐานดŒานดิจทัล
ประเด็นที่ 20 การบรการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย‹อยท่ี 3.4 การพัฒนาระบบบรหารงานภาครัฐ
ระดับ 3
แผนพัฒนารัฐบาลดิจทัลฯ ยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับขดความสามารถในการแข‹งขันของภาคธุรกิจ
ประเด็นขับเคลื่อน – เพมประสิทธิภาพการทํางานของหน‹วยงานสาธารณูปโภค (การพัฒนาศูนยพลังงานแห‹งชาติ)
ยุทธศาสตรท่ี 5 การบูรณาการและยกระดับโครงสรŒางพ้นฐานรัฐบาลดิจทัล
ประเด็นขับเคลื่อน –การพัฒนาขดความสามารถเชิงดิจทัลภาครัฐดŒานโครงสรŒางพ้นฐานรัฐบาลดิจทัล
แผนการ ปฏิรูปประเทศ
ดŒานท่ี 2 ดŒานการบรหารราชการแผ‹นดิน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : ระบบขŒอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน
ดŒานท่ี 10 การปฏิรูปดŒานการบรหารจัดการพลังงาน ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : การพัฒนาศูนยสารสนเทศพลังงานแห‹งชาติ
นโยบายฯ ว‹าดŒวยการพัฒนาดิจทัล เพ่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐส‹ูการเปšนรัฐบาลดิจทัล
เป‡าหมาย - เพ่อใหŒมีโครงสรŒางพ้นฐานดิจทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบรหารฐานขŒอมูลที่บูรณาการ ไม‹ซ้ําซŒอน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทํางานระหว‹างหน‹วยงาน
ยุทธศาสตรท่ี 6 สรŒางความเช่ือม่ันในการใชŒเทคโนโลยีดิจทัล
เป‡าหมาย -การมีมาตรฐานดŒานขŒอมูล และเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพ่อสามารถแลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงขŒอมูลภายใน หน‹วยงานรัฐและระหว‹างหน‹วยงานรัฐและเอกชน
นโยบายรัฐบาลการพัฒนา สาธารณูปโภคพ้นฐาน
ขŒอท่ี 11 การปฏิรูปการบรหารจัดการภาครัฐ
ขŒอย‹อยท่ี 11.3 พัฒนาระบบขŒอมูลขนาดใหญ‹ในการบรหารราชการแผ‹นดิน ขŒอย‹อยที่ 11.4 เปดเผยขŒอมูลภาครัฐสู‹สาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ 4 การเปšนองคกรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
เป‡าประสงคที่ 4.2 กระทรวงพลังงานเปšนศูนยกลางขŒอมูลและเครอข‹ายองคความรูŒดŒานพลังงานของประเทศที่ไดŒรับความเชื่อถือ

   29   30   31   32   33