Page 327 - NEIC_FINAL REPORT
P. 327

15) กรมการขนส่งทางบก • หน้าท่ีและภารกิจ
ตํามกฎกระทรวงแบ่งส่วนรําชกําร กรมกํารขนส่งทํางบก กระทรวงคมนําคม พ.ศ. 2545 ได้กําหนดอํานําจหน้ําที่ ของกรมกํารขนส่งทํางบก โดยมีภํารกิจเกยี่ วกับกํารจัดระบบ กํารจัดระเบียบกํารขนส่งทํางบก โดยกํารกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรํา ใหม้ กี ํารปฏบิ ตั ติ ํามกฎหมําย กฎ ระเบยี บ ประสํานและวํางแผน ใหม้ กี ํารเชอื่ มตอ่ กบั ระบบกํารขนสง่ อนื่ ๆ เพอ่ื ใหร้ ะบบ กํารขนส่งทํางบกเกิดควํามคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย โดยใหม้ ีอํานําจหนํา้ ท่ีดังต่อไปน้ี
1. ดํา เนนิ กํารตํามกฎหมํายวํา่ ดว้ ยกํารขนสง่ ทํางบกกฎหมํายวํา่ ดว้ ยรถยนต์กฎหมํายวํา่ ดว้ ยลอ้ เลอื่ นและกฎหมํายอนื่ ทเี่กย่ี วขอ้ ง 2. ดําเนินกํารแก้ไข ป้องกัน และส่งเสริมสวัสดิภําพกํารขนส่งทํางบก
3. ส่งเสริมและพัฒนําเครือข่ํายระบบกํารขนส่งทํางบก
4. ดําเนินกํารจัดระเบียบกํารขนส่งทํางบก
5. รว่ มมอื และประสํานงํานกบั องคก์ ร และหนว่ ยงํานอนื่ ทเี่ กยี่ วขอ้ งทง้ั ในประเทศและตํา่ งประเทศ ในดํา้ นกํารขนสง่ ทํางบก และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญําและควํามตกลงระหว่ํางประเทศ
6. ปฏบิ ตั กิ ํารอน่ื ใดตํามทกี่ ฎหมํายกํา หนดใหเ้ ปน็ อํา นําจหนํา้ ทขี่ องกรม หรอื ตํามทกี่ ระทรวงหรอื คณะรฐั มนตรมี อบหมําย
• สรุปภาพรวมและประเด็นสาคัญของการเข้าสัมภาษณ์
• ข้อมูลที่มีสํามํารถเปิดเผยได้ ยินดีที่จะให้ข้อมูล แต่ในส่วนที่กํารเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เรียบร้อย อําจจะมีบํางส่วนที่ ไม่สมบูรณ์ แจ้งไว้เพื่อทรําบ
• รถขนส่งที่เก็บข้อมูลจะแยกเป็น 2 ประเภท คือ
o Active หรือ รถสะสม คือ รถท่ีมีกํารจดทะเบียนใหม่และมีกํารจดภําษีทุก ๆ ปี หยุดหรือจอดท้ิงไว้ชั่วครําว จอดอยู่
เฉยๆ แต่ไม่ได้แจ้ง ขบ. แม้ว่ําจะค้ํางภําษี หรือไม่ค้ํางภําษี
o Inactive คือ รถที่ไม่มีกํารเคล่ือนไหวของข้อมูลรถน้ัน ๆ แจ้งว่ําไม่ใช้งํานตลอดไป
• กํารแจ้งเปล่ียนแรงม้ําของรถ หํากจดทะเบียนเป็น 1,100 cc. แล้วเปล่ียนเป็น 1,500 cc. แต่ไม่ได้แจ้ง ก็ยังถือว่ํา รถทะเบียนดังกลํา่ วเป็นรถ 1,100 cc. จนกว่ําจะแจ้งเปลี่ยน จะรูส้ ถํานะเมือ่ มําตรวจสอบภําพและแจ้งเปล่ียนเคร่ือง
• ขบ. เก็บข้อมูลท้ังหมดของรถ ยี่ห้อ เคร่ือง รํายละเอียดของรถคันน้ัน ข้อมูลที่จะให้จะต้องดูก่อนว่ํา หน่วยงํานที่จะนําเอํา ข้อมูลไปใช้แค่ไหนอย่ํางไร เช่น บํางหน่วยงํานขอตัวเลขเครื่องยนต์รถ ก็ไม่สํามํารถให้ได้ พิจํารณําเป็นส่วนๆ ไป
• ข้อมูลจะเก็บไว้ตลอด เพียงแต่ว่ําจะเก็บไว้ที่ฐํานไหน ในสถํานะปัจจุบันที่รถยังใช้อยู่
• ข้อมูล cc รถยนต์เก็บไม่ครบ เพรําะขึ้นอยู่กับ user หน้ํางํานว่ําได้เก็บข้อมูลหรือเปล่ํา เน่ืองด้วยปัจจุบัน ขบ. ไม่ได้เก็บ ภําษีตํามขนําดเครื่องยนต์ เก็บภําษีตํามประเภทรถ
• ข้อมูลเรื่อง GPS ท่ีติดรถตู้ หรือรถสําธํารณะอยู่กับ ขบ. ไว้ใช้ดูเรื่องควํามเร็ว แต่ไม่ได้ดูเรื่องกํารใช้น้ํามัน
• รถที่จดทะเบียนมํากกว่ํา 7 ปีข้ึนไป ที่ต้องไปตรวจสภําพกับ ตรอ. (เอกชน) จะส่งผลมําท่ี ขบ. เพื่อรับรองกํารจ่ํายภําษีได้ ยังไม่ได้จัดเก็บรํายละเอียดเลขไมล์ ซึ่งปัจจุบันทําง ขบ. กําลังพัฒนําระบบจัดเก็บเลขไมล์ เพื่อจะใช้เรื่องคําร์บอนเครดิตของทํา งกรมฯ ด้วย โดยจะมีกํารประสํานส่วนหนึ่งไปยัง ตรอ. ท่ีเป็นเอกชน
• ในอดตี ไมม่ กี ํารเกบ็ เลขไมลส์ ะสม แตก่ ํา ลงั พฒั นําเพมิ่ field เพอื่ เกบ็ เลขไมลโ์ ดยเฉพําะ ซงึ่ ณ ปจั จบุ นั ยงั ไมม่ ี จะอยใู่ นกําร ปรับปรุงระบบ MBM ซ่ึง freeze requirement ไว้ต้ังแต่ปี 55-56 หํากแต่ล่ําช้ําเพรําะกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง กับ requirement ที่เพิ่มตลอด หํากไม่ได้ freeze ไว้ ก็จะขึ้นระบบไม่ได้ แต่ถ้ํามี requirement ใหม่ท่ีมีประโยชน์ ก็จะนํามําพัฒนําระบบคู่กันไป
• ขบ. มีกํารปรับปรุงข้อมูลตํามกฎกระทรวงอย่ํางต่อเนื่อง
เก็บข้อมูลทุกชนิดเช้ือเพลิง แต่ในตํารํางมีกํารแยก ซ่ึงเป็นกํารเก็บข้อมูลท่ีชนิดรถยนต์ ไม่ได้เก็บข้อมูลแยกรํายเชื้อเพลิง เช่น รถทะเบียนน้ี เป็นรถส่วนบุคคล ใช้เช้ือเพลิงประเภทใด
• นโยบํายกระตุ้น เช่น ภําษี จะช่วยส่งเสริมทิศทํางด้ํานพลังงํานได้ แต่ต้องคอยตํามนโยบํายของทํางกระทรวง กรม ว่ํามีอะไรบ้ําง
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-171

   325   326   327   328   329