Page 325 - NEIC_FINAL REPORT
P. 325

5. รว่ มมอื และประสํานงํานกบั องคก์ ร และหนว่ ยงํานอนื่ ทเ่ี กย่ี วขอ้ งทงั้ ในประเทศและตํา่ งประเทศ ในดํา้ นกํารขนสง่ ทํางบก และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญําและควํามตกลงระหว่ํางประเทศ
6. ปฏิบัติกํารอื่นใดตํามท่ีกฎหมํายกําหนดให้เป็นอํานําจหน้ําที่ของกรม หรือตํามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมําย
• สรุปภาพรวมและประเด็นสาคัญของการเข้าสัมภาษณ์
ข้อมูลที่มีสํามํารถเปิดเผยได้ ยินดีที่จะให้ข้อมูล แต่ในส่วนที่กํารเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เรียบร้อย อําจจะมีบํางส่วนที่ ไม่สมบูรณ์ แจ้งไว้เพ่ือทรําบ
• รถขนส่งที่เก็บข้อมูลจะแยกเป็น 2 ประเภท คือ
- Active หรือ รถสะสม คือ รถที่มีกํารจดทะเบียนใหม่และมีกํารจดภําษีทุก ๆ ปี หยุดหรือจอดทิ้งไว้ชั่วครําว จอดอยู่เฉยๆ แต่ไม่ได้แจ้ง ขบ. แม้ว่ําจะค้ํางภําษี หรือไม่ค้ํางภําษี
- Inactive คือ รถที่ไม่มีกํารเคลื่อนไหวของข้อมูลรถน้ัน ๆ แจ้งว่ําไม่ใช้งํานตลอดไป
• กํารแจ้งเปล่ียนแรงม้ําของรถ หํากจดทะเบียนเป็น 1,100 cc. แล้วเปลี่ยนเป็น 1,500 cc. แต่ไม่ได้แจ้ง ก็ยังถือว่ํา รถทะเบียนดังกล่ําวเป็นรถ 1,100 cc. จนกว่ําจะแจ้งเปลี่ยน จะรู้สถํานะเม่ือมําตรวจสอบภําพและแจ้งเปลี่ยนเครื่อง
• ขบ. เก็บข้อมูลทั้งหมดของรถ ย่ีห้อ เครื่อง รํายละเอียดของรถคันนั้น ข้อมูลที่จะให้จะต้องดูก่อนว่ํา หน่วยงํานที่จะนําเอํา ข้อมูลไปใช้แค่ไหนอย่ํางไร เช่น บํางหน่วยงํานขอตัวเลขเครื่องยนต์รถ ก็ไม่สํามํารถให้ได้ พิจํารณําเป็นส่วนๆ ไป
• ข้อมูลจะเก็บไว้ตลอด เพียงแต่ว่ําจะเก็บไว้ท่ีฐํานไหน ในสถํานะปัจจุบันท่ีรถยังใช้อยู่
• ข้อมูล cc รถยนต์เก็บไม่ครบ เพรําะข้ึนอยู่กับ user หน้ํางํานว่ําได้เก็บข้อมูลหรือเปล่ํา เนื่องด้วยปัจจุบัน ขบ. ไม่ได้เก็บ ภําษีตํามขนําดเคร่ืองยนต์ เก็บภําษีตํามประเภทรถ
• ข้อมูลเร่ือง GPS ที่ติดรถตู้ หรือรถสําธํารณะอยู่กับ ขบ. ไว้ใช้ดูเรื่องควํามเร็ว แต่ไม่ได้ดูเร่ืองกํารใช้น้ํามัน
• รถท่ีจดทะเบียนมํากกว่ํา 7 ปีข้ึนไป ท่ีต้องไปตรวจสภําพกับ ตรอ. (เอกชน) จะส่งผลมําท่ี ขบ. เพื่อรับรองกํารจ่ํายภําษีได้ ยังไม่ได้จัดเก็บรํายละเอียดเลขไมล์ ซ่ึงปัจจุบันทําง ขบ. กําลังพัฒนําระบบจัดเก็บเลขไมล์ เพื่อจะใช้เรื่องคําร์บอนเครดิตของ
• ทํางกรมฯ ด้วย โดยจะมีกํารประสํานส่วนหนึ่งไปยัง ตรอ. ท่ีเป็นเอกชน
• ในอดตี ไมม่ กี ํารเกบ็ เลขไมลส์ ะสม แตก่ ํา ลงั พฒั นําเพม่ิ field เพอื่ เกบ็ เลขไมลโ์ ดยเฉพําะ ซง่ึ ณ ปจั จบุ นั ยงั ไมม่ ี จะอยใู่ นกําร ปรับปรุงระบบ MBM ซึ่ง freeze requirement ไว้ต้ังแต่ปี 55-56 หํากแต่ล่ําช้ําเพรําะกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง กับ requirement ที่เพ่ิมตลอด หํากไม่ได้ freeze ไว้ ก็จะข้ึนระบบไม่ได้ แต่ถ้ํามี requirement ใหม่ที่มีประโยชน์ ก็จะนํามําพัฒนําระบบคู่กันไป ขบ. มีกํารปรับปรุงข้อมูลตํามกฎกระทรวงอย่ํางต่อเน่ือง
• เก็บข้อมูลทุกชนิดเช้ือเพลิง แต่ในตํารํางมีกํารแยก ซ่ึงเป็นกํารเก็บข้อมูลที่ชนิดรถยนต์ ไม่ได้เก็บข้อมูลแยกรํายเช้ือเพลิง เช่น รถทะเบียนน้ี เป็นรถส่วนบุคคล ใช้เช้ือเพลิงประเภทใด
• นโยบํายกระตุ้น เช่น ภําษี จะช่วยส่งเสริมทิศทํางด้ํานพลังงํานได้ แต่ต้องคอยตํามนโยบํายของทํางกระทรวง กรม ว่ํามี อะไรบ้ําง
• ทําง ขบ. ยังไม่มีช่องทํางเช่ือมต่อข้อมูลกับ สรรพสํามิต เร่ือง Eco sticker ที่ปรึกษํา สนพ. แนะนําว่ําควรเพิ่ม field เพื่อ เก็บข้อมูลตอนต่อทะเบียน
• ขบ. จะมีข้อมูลที่ข้ึนเว็บไซต์ สํามํารถเผยแพร่ได้ เช่น ข้อมูลสถิติต่ําง ๆ รถจดทะเบียนทั่วประเทศ รํายจังหวัด ซึ่งน่ําจะ เป็นส่วนที่ สนพ. ต้องกํารใช้งําน
• มีกําร report งํานจําก data base ทํางสถิติ จะทําเป็น report file งํานแล้วทําข้ึนเว็บ ซึ่งจะทําทุกอย่ํางผ่ํานระบบงําน ของกรม
• ปัจจุบันมีกํารลิงค์ระบบเชื่อมกับสํานักงํานตํารวจแห่งชําติเร่ืองกํารต่อทะเบียน โดยผ่ําน web service แต่ไม่ได้เชื่อมต่อ ท้ังหมด จะเช่ือมต่อในส่วนที่เป็นกํารทํางํานร่วมกัน
• รํายงํานต่ําง ๆ (Reports) ถูกสร้ํางมําจํากระบบตั้งแต่กํารพัฒนํา โดยจะ update ข้อมูลเป็นรํายเดือน
• กํารแสดงผลข้อมูลจะเป็นกํารแสดงผล ณ วันน้ัน เม่ือมีกํารเปลี่ยนแปลง และแสดงอีก ณ วันที่แก้ไข
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-169
 
   323   324   325   326   327