Page 326 - NEIC_FINAL REPORT
P. 326

• ข้อมูลทํางสถิติ จะ update ณ ทุกสิ้นเดือน ทุกรํายไตรมําส รํายปี
• มีหลํายหน่วยงํานที่ขอเชื่อมต่อข้อมูลโดยอํานําจหน้ําที่ โดยเช่ือมโยงตํามภํารกิจงําน โดยทําเรื่องแจ้งมํา ซึ่งจะเป็นกําร พัฒนําระบบทั้งหน่วยงํานและ ขบ. ให้สอดคล้องกัน เนื่องด้วยมีค่ําใช้จ่ํายในกํารพัฒนํา service ของทั้งผู้ขอเชื่อมต่อ และ ขบ. ขอ้ มลู ทพี่ ลงั งํานตอ้ งกํารจําก ขบ. คอื ขอ้ มลู ทใี่ ชเ้ รอื่ งพลงั งํานสว่ นหนงึ่ อกี สว่ นหนงึ่ เปน็ พฤตกิ รรมกํารขบั รถ เพอื่ ไปผลกั ดนั พฒั นํา เป็นนโยบํายให้คนหันมําใช้รถ Eco หรือลดกํารใช้พลังงําน ให้รถประหยัดดีขึ้น ประสิทธิภําพดีขึ้น หรือภําพใหญ่กว่ํานั้น ส่งเสริม ให้เกิดกํารใช้รถขนส่งมวลชน ข้อมูลเหล่ํานี้จะสะท้อนต้นทุนด้ํานพลังงํานใน sector ขนส่งท้ังหมด เน่ืองจํากภําพขนส่งเป็นภําพ กํารใช้พลังงํานที่ใหญ่ท่ีสุดตอนน้ี ถ้ํามี data ตรงนี้มําช่วยกันได้ จะทําให้เกิด impact ขึ้นเยอะ
• ประเดน็ pm2.5เกดิ ผลกระทบกบั เชอื้ เพลงิ ภําคขนสง่ ทตี่ อ้ งลดตน้ ทนุ จงึ ตอ้ งหําเชอื้ เพลงิ ทลี่ ดตน้ ทนุ ของผปู้ ระกอบกํารอยํา่ ง เบนซนิ แพงกวํา่ ดเี ซล ซงึ่ ทํา ใหเ้ กดิ มลภําวะ หํากภําครฐั ตอ้ งกํารจะใหเ้ กดิ กํารลดพลงั งํานดว้ ยกํารลดใชพ้ ลงั งําน แตใ่ นขณะเดยี วกนั ผู้ประกอบกํารก็ต้องลดภําระ โดยสวนทํางกับต้นทุน ทําให้ปริมําณงํานของ ขบ. ในกํารออกตรวจรถควันดําเพิ่มมํากขึ้น
• ขบ. ฝํากเรื่องกํารใช้พลังงํานสะอําด หํากต้องกํารเชิญชวนให้เขํามําใช้พลังงํานสะอําด มันก็ชัดเจนท่ีผู้ประกอบกําร ต้องเลือกควํามคุ้มค่ํา
• ในส่วนของภําคประชําชนที่ต้องกํารให้ใช้รถสําธํารณะ ที่ต้องกํารควํามสะดวกในกํารเชื่อมต่อต่ําง ๆ ซ่ึงอําจจะสวนทําง กํารค่ําใช้จ่ํายในแต่ละวัน คงต้องหําจุดตรงกลํางให้ได้
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่ได้รับกํารตอบกลับจํากหน่วยงําน
ข้อมูลท่ี สนพ. ใช้งําน ณ ปัจจุบัน
ชื่อข้อมูล จํานวนรถจดทะเบียนใหม่
จํานวนรถต่อทะเบียน จํานวนจดทะเบียนสะสม จํานวนจดทะเบียนตํามอํายุ จํานวนจดทะเบียนสะสมตํามชนิดพลังงําน จํานวนจดทะเบียใหม่ตํามชนิดพลังงําน
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องกํารเพิ่มเติม ชื่อข้อมูล
ข้อมูลด้ํานขนส่ง ตันกิโลเมตร
ข้อมูลด้ํานขนส่ง Passenger กิโลเมตร ข้อมูลเลขไมล์ ของรถต่อทะเบียนหรือตรวจสภําพ
ข้อมูลท่ีหน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับกํารตอบกลับจํากหน่วยงําน
รอบระยะเวลําที่ได้รับ Monthly
Monthly
Monthly
Monthly Monthly Monthly
รอบระยะเวลําที่ได้รับ
แหล่งที่มําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลท่ีได้รับ
  Website Website Website Website Website Website
Excel Excel Excel Excel Excel Excel
       แหล่งที่มําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
    • สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน : Data Catalog และ Data Dictionary
ไม่ได้รับกํารตอบกลับจํากหน่วยงําน
 2-170
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   324   325   326   327   328