Page 328 - NEIC_FINAL REPORT
P. 328

• ทําง ขบ. ยังไม่มีช่องทํางเชื่อมต่อข้อมูลกับ สรรพสํามิต เร่ือง Eco sticker ที่ปรึกษํา สนพ. แนะนําว่ําควรเพิ่ม field เพื่อ เก็บข้อมูลตอนต่อทะเบียน
• ขบ. จะมีข้อมูลที่ขึ้นเว็บไซต์ สํามํารถเผยแพร่ได้ เช่น ข้อมูลสถิติต่ําง ๆ รถจดทะเบียนทั่วประเทศ รํายจังหวัด ซึ่งน่ําจะ เป็นส่วนที่ สนพ. ต้องกํารใช้งําน
• มีกําร report งํานจําก data base ทํางสถิติ จะทําเป็น report file งํานแล้วทําขึ้นเว็บ ซึ่งจะทําทุกอย่ํางผ่ํานระบบงําน ของกรม
• ปัจจุบันมีกํารลิงค์ระบบเชื่อมกับสํานักงํานตํารวจแห่งชําติเร่ืองกํารต่อทะเบียน โดยผ่ําน web service แต่ไม่ได้เช่ือมต่อ ทั้งหมด จะเชื่อมต่อในส่วนที่เป็นกํารทํางํานร่วมกัน
• รํายงํานต่ําง ๆ (Reports) ถูกสร้ํางมําจํากระบบตั้งแต่กํารพัฒนํา โดยจะ update ข้อมูลเป็นรํายเดือน
• กํารแสดงผลข้อมูลจะเป็นกํารแสดงผล ณ วันนั้น เมื่อมีกํารเปลี่ยนแปลง และแสดงอีก ณ วันที่แก้ไข
• ข้อมูลทํางสถิติ จะ update ณ ทุกสิ้นเดือน ทุกรํายไตรมําส รํายปี
• มีหลํายหน่วยงํานที่ขอเชื่อมต่อข้อมูลโดยอํานําจหน้ําที่ โดยเชื่อมโยงตํามภํารกิจงําน โดยทําเร่ืองแจ้งมํา ซึ่งจะเป็นกําร
พัฒนําระบบทั้งหน่วยงํานและ ขบ. ให้สอดคล้องกัน เนื่องด้วยมีค่ําใช้จ่ํายในกํารพัฒนํา service ของทั้งผู้ขอเช่ือมต่อ และ ขบ.
• ข้อมูลที่พลังงํานต้องกํารจําก ขบ. คือ ข้อมูลท่ีใช้เรื่องพลังงํานส่วนหนึ่ง อีกส่วนหน่ึงเป็นพฤติกรรมกํารขับรถ เพื่อไปผลัก ดันพัฒนําเป็นนโยบํายให้คนหันมําใช้รถ Eco หรือลดกํารใช้พลังงําน ให้รถประหยัดดีขึ้น ประสิทธิภําพดีขึ้น หรือภําพใหญ่กว่ํา นั้น ส่งเสริมให้เกิดกํารใช้รถขนส่งมวลชน ข้อมูลเหล่ํานี้จะสะท้อนต้นทุนด้ํานพลังงํานใน sector ขนส่งทั้งหมด เนื่องจํากภําพ
ขนส่งเป็นภําพกํารใช้พลังงํานที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ ถ้ํามี data ตรงนี้มําช่วยกันได้ จะทําให้เกิด impact ขึ้นเยอะ •ประเด็นpm2.5เกิดผลกระทบกับเชอื้เพลิงภําคขนส่งที่ต้องลดตน้ทุนจึงต้องหําเชื้อเพลิงทลี่ดต้นทุนของผ้ปูระกอบกําร อย่ํางเบนซินแพงกว่ําดีเซล ซ่ึงทําให้เกิดมลภําวะ หํากภําครัฐต้องกํารจะให้เกิดกํารลดพลังงํานด้วยกํารลดใช้พลังงําน แต่ในขณะ เดียวกัน ผู้ประกอบกํารก็ต้องลดภําระ โดยสวนทํางกับต้นทุน ทําให้ปริมําณงํานของ ขบ. ในกํารออกตรวจรถควันดําเพิ่มมํากขึ้น • ขบ. ฝํากเรื่องกํารใช้พลังงํานสะอําด หํากต้องกํารเชิญชวนให้เขํามําใช้พลังงํานสะอําด มันก็ชัดเจนที่ผู้ประกอบกํารต้อง
เลือกควํามคุ้มค่ํา
• ในส่วนของภําคประชําชนที่ต้องกํารให้ใช้รถสําธํารณะ ที่ต้องกํารควํามสะดวกในกํารเชื่อมต่อต่ําง ๆ ซึ่งอําจจะสวนทําง
กํารค่ําใช้จ่ํายในแต่ละวัน คงต้องหําจุดตรงกลํางให้ได้
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่ได้รับกํารตอบกลับจํากหน่วยงําน
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งําน ณ ปัจจุบัน
ชื่อข้อมูล จํานวนรถจดทะเบียนใหม่
จํานวนรถต่อทะเบียน จํานวนจดทะเบียนสะสม จํานวนจดทะเบียนตํามอํายุ จํานวนจดทะเบียนสะสมตํามชนิดพลังงําน จํานวนจดทะเบียใหม่ตํามชนิดพลังงําน
รอบระยะเวลําทไี่ ดร้ บั Monthly
Monthly
Monthly
Monthly Monthly Monthly
แหล่งที่มําของข้อมูล Website
Website
Website
Website Website Website
รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ Excel
Excel
Excel
Excel Excel Excel
                 2-172
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   326   327   328   329   330