Page 329 - NEIC_FINAL REPORT
P. 329

ข้อมูลที่ สนพ. ต้องกํารเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล ข้อมูลด้ํานขนส่ง ตันกิโลเมตร
ข้อมูลด้ํานขนส่ง Passenger กิโลเมตร ข้อมูลเลขไมล์ ของรถต่อทะเบียนหรือตรวจสภําพ
ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่ได้รับกํารตอบกลับจํากหน่วยงําน
สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน : Data Catalog และ Data Dictionary
มีรํายละเอียดปรํากฏตํามตํารํางต่อไปน้ี
 รอบระยะเวลําที่ได้รับ แหล่งที่มําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
     Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-173
   327   328   329   330   331