Page 30 - NEIC_FINAL REPORT
P. 30

ร้ปท่ 1.2-2 แนวทางกำารศ่กำษาและทบทวนแผู้นยุทธศาสตร์ท่เกำ่ยวข้อง
 แผนยุทธศาสตรท่ีขับเคลื่อน ใหŒเกิดการพัฒนา ศูนยสารสนเทศพลังงาน แห‹งชาติ
แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 แผนระดับ 3 แผนงาน/นโยบายอ่ืนๆ
ขับเคล่ือน
สนับสนุน
แผนยุทธศาสตร ที่ศูนยสารสนเทศพลังงาน แห‹งชาติจะเขŒาไปมีบทบาท ในการสนับสนุนการพัฒนา
แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 แผนระดับ 3 แผนงาน/นโยบายอื่นๆ
                1-4
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
ศูนยสารสนเทศพลังงานแห‹งชาติ
จ้ากำรูปท่ี 1.2-2 ทางท่ปร่กำษาจ้ะศ่กำษาและทบทวนแผู้นงานท่ม่ความเกำ่ยวข้องกำับกำารพื่ัฒนาศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงาน แห่งชุาติ ทังแผู้นระดับท่ 1 ระดับท่ 2 ระดับท่ 3 และแผู้นงานนโยบายอืนท่เกำ่ยวข้อง โดยแผู้นงานทังหมดออกำเป็น 2 กำลุ่ม ดังน่ กลมุ่ ท่ี 1 แผู้นงาน/ยทุ ธศาสตรท์ ข้่ บั เคลอื นใหเ กำดิ กำารพื่ฒั นาศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งานแหง่ ชุาติ เพื่อื แสดงใหเ หน็ ถง่ เหตผูุ้ ล และความสําาคัญกำ่อนท่จ้ะม่กำารพื่ัฒนาศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ ท่ปร่กำษาพื่บหลายประเด็นยุทธศาสตร์ทังในระดับท่ 1 ระดับท่ 2 และระดับท่ 3 ซึ่่งม่บริบทท่ข้ับเคลือนใหเกำิดกำารพื่ัฒนาศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ ทังในทางตรงและทางออม
ดังแสดงรายละเอ่ยดแผู้นงาน/ยุทธศาสตร์ ท่ข้ับเคลือนใหเกำิดกำารพื่ัฒนาศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ ในหัวข้อท่ 1.2.1 กลุ่มที่ 2 แผู้นงาน/ยุทธศาสตร์ท่ถ้กำสนับสนุนจ้ากำกำารเกำิดข้่นข้องศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ เพื่ือแสดงใหเห็นถ่ง ประโยชุนข้์ องศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งานแหง่ ชุาตหิ ลงั จ้ากำทถ่ กำ้ พื่ฒั นาข้น่ และจ้ะสง่ ผู้ลกำระทบในเชุงิ สนบั สนนุ ตอ่ กำารพื่ฒั นาแผู้นงาน และยุทธศาสตร์อืน ๆ ท่รายลอมบริบทกำารพื่ัฒนาประเทศในอนาคต ทังระยะสันและระยะยาว ท่ปร่กำษาพื่บหลายประเด็น ยุทธศาสตร์ทังในระดับท่ 1 ระดับท่ 2 และระดับท่ 3 ซึ่่งจ้ะไดรับผู้ลด่เมือศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติพื่ัฒนาแลวเสร็จ้ ดัง
แสดงรายละเอ่ยดแผู้นงาน/ยุทธศาสตร์ท่ถ้กำสนับสนุนจ้ากำศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ ในหัวข้อท่ี 1.2.2
1.2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เปน็สว่นข้องกำารทบทวนแผู้นยุทธศาสตรใ์นระดบัตา่งๆท่เกำ่ยวข้องและสนับสนนุใหเกำดิกำารพื่ฒันาศ้นยส์ารสนเทศพื่ลงังาน แห่งชุาติ ซึ่่งจ้ะเป็นแผู้นงาน/ยุทธศาสตร์ท่บ่งชุ่ถ่งบริบทต่าง ๆ ซึ่่งข้ับเคลือนใหเกำิดกำารพื่ัฒนาศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ โดยม่รายละเอ่ยด ดังน่
    28   29   30   31   32