Page 29 - NEIC_FINAL REPORT
P. 29

 3) เพื่ือจ้ัดทําาระบบตนแบบสาธิต (Prototype) กำารเชุือมโยงข้อม้ลและสรุปภาพื่รวมข้องข้อม้ล ดานพื่ลังงานในหลาย มิติ เพื่ือสะทอนผู้ลกำารดําาเนินงานและสนับสนุนทางเลือกำในกำารตัดสินใจ้ และกำารวางนโยบายและแผู้นดานพื่ลังงาน
ท่ปร่กำษาดําาเนินกำารจ้ัดทําาระบบตนแบบสาธิตวิเคราะห์ข้อม้ลดานปิโตรเล่ยมเพื่ือใหเห็นถ่งโครงสรางกำารออกำแบบ ระบบข้อม้ลข้นาดใหญ่ (Big Data) ท่ม่กำารบ้รณากำารกำารเชุือมต่อกำับข้อม้ลภายนอกำ มาประมวลผู้ลกำับข้อม้ลท่ม่กำารจ้ัดเกำ็บ จ้ากำหน่วยงานท่เกำ่ยวข้อง นําามาวิเคราะห์เป็นภาพื่ Dashboards ท่สามารถสะทอนข้อม้ลดานพื่ลังงานและสนับสนุนทางเลือกำ ในกำารตัดสินใจ้ และกำารวางนโยบายและแผู้นดานพื่ลังงานได
1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนงานศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่ือใหเกำิดประสิทธิภาพื่ ประสิทธิผู้ล และกำลวิธ่ในกำารนําาเทคโนโลย่สารสนเทศและกำารสือสารมาสนับสนุนกำาร ปฏิบัติภารกำิจ้ในกำารจ้ัดตังศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติตามแผู้นปฏิร้ปประเทศดานพื่ลังงาน ทางท่ปร่กำษาไดทําากำารศ่กำษา ตามแนวทางและวิธ่กำารดําาเนินงานจ้ัดทําาแผู้นยุทธศาสตร์ศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ โดยกำารศ่กำษาในส่วนน่จ้ะเป็น กำารศ่กำษาข้อม้ลท่เกำ่ยวข้องกำับแผู้นหรือนโยบายท่สําาคัญข้องรัฐบาลท่เกำ่ยวข้องกำับดานพื่ลังงาน ดานดิจ้ิทัล และดานอืนๆ และ มาวิเคราะห์หาความสัมพื่ันธ์ กำารเชุือมโยง ภารกำิจ้และยุทธศาสตร์ในแต่ละดาน จ้ากำผู้ลท่ไดจ้ะนําาไปประกำอบกำารพื่ิจ้ารณาใน กำารจ้ัดทําาแผู้นยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) แผู้นท่นําาทาง (Roadmap) และแผู้นปฏิบัติกำาร (Action Plan) ในกำารข้ับเคลือน กำารพื่ัฒนาศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ
ปัจ้จุ้บันภาครัฐไดใหความสําาคัญในกำารนําาเทคโนโลย่ดิจ้ิทัลมาสนับสนุน และข้ับเคลือนภาคเศรษฐกำิจ้และสังคมข้อง ประเทศ โดยม่วิสัยทัศน์ท่จ้ะปรับเปล่ยนประเทศไทยส่้ร้ปแบบใหม่ เพื่ือใหกำารพื่ัฒนาประเทศ เข้าส้่เศรษฐกำิจ้ดิจ้ิทัลอย่างยังยืน สาํา หรบั ยทุ ธศาสตรท์ ส่ าํา คญั ภายใตกำ ารนาํา ข้องนายกำรฐั มนตรจ้่ ะใหค วามสาํา คญั กำารพื่ฒั นาประเทศดว ยกำารสรา งความเข้ม แข้ง็ จ้ากำ ภายใน โดยข้ับเคลือนตามแนวคิดยุทธศาสตร์ชุาติ 20 ปี แผู้นแม่บทภายใตยุทธศาสตร์ชุาติ แผู้นพื่ัฒนาเศรษฐกำิจ้และสังคมแห่ง ชุาติฉบับท่ 12 แผู้นปฏิร้ปประเทศ ยุทธศาสตร์กำระทรวง แผู้นปฏิบัติกำาร และ แผู้นอืน ๆ ท่เกำ่ยวข้อง ท่ปร่กำษาไดทําากำารกำําาหนด กำรอบกำารศ่กำษาแนวทาง กำารเชุือมโยงแผู้นงาน นโยบายท่สําาคัญกำับยุทธศาสตร์กำารพื่ัฒนาศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ ตาม รูปท่ี 1.2-1
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เร่อง การดําเนินงานภายใตŒธรรมาภิบาลขŒอมูล (Data Governance) สําหรับศูนยสารสนเทศพลังงานแห‹งชาติ
NEIC
ร้ปท่ 1.2-1 แนวทางกำารเชุือมโยงยุทธศาสตร์ แผู้นงาน กำับ นโยบายท่สําาคัญข้องประเทศ
แนวคิดพ้นฐานของการจัดทําธรรมาภิบาลขŒอมูลขององคกร และ กรณีศึกษาของศูนยสารสนเทศพลังงานแห‹งชาติ
 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป‚
       แผนแม‹บทภายใตŒ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป‚
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห‹งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรŒาง พ้นฐานและ ระบบ Logistics
แผนพัฒนาดิจทัลเพ่อ เศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนา รัฐบาลดิจทัล
แผนปฏิรูปประเทศ ดŒานพลังงาน
        นโยบายรัฐบาลการพัฒนา สาธารณูปโภคพ้นฐาน
ดŒานโครงสรŒางพ้นฐาน ระบบ Logistics และดิจทัล
ยุทธศาสตร กระทรวงพลังงาน
แผนบูรณาการ พลังงานระยะยาว
 แผนยุทธศาสตรศูนยสารสนเทศพลังงานแห‹งชาติ
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-3


   27   28   29   30   31