Page 305 - NEIC_FINAL REPORT
P. 305

 ลําดับที่
 รํายกํารข้อมูล
 หน่วยงําน ภํายนอก ที่ขอข้อมูล
 ควํามถี่/ กําหนดกําร นําส่งข้อมูล
  ช่องทํางกําร นําส่งข้อมูล
  หมํายเหตุ
  37
ปริมําณกํารค้ําน้ํามันเชื้อเพลิง (NG/LNG) รําย 3 เดือน
 ธพ.
 รํายเดือน
 ตําม พ.ร.บ. ค้ําน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
 38
 แผนปริมําณกํารค้ําน้ํามันเชื้อเพลิง รําย 12 เดือน
 ธพ.
 รํายปี
  E-mail
  ตําม พ.ร.บ. ค้ําน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
  39
 ข้อมูลแผนกํารหยุดซ่อมบํารุงของผู้ผลิต
 กกพ./พน.
  รํายปี
 หนังสือนําส่ง
 จําเป็นต้องใช้ข้อมูล (ปัจจุบันไม่ส่งข้อมูล ให้ ชธ.แล้ว)
  40
 ข้อมูลกํารหยุดซ่อมบํารุงของผู้ผลิต
 กกพ./พน.
  ทุกครั้งที่เกิด เหตุกํารณ์ หยุดผลิต ที่จะส่งผล กระทบต่อ กํารจ่ําย ก๊ําซฯ อย่ําง มีนัยสําคัญ
 หนังสือนําส่ง
  41 ข้อมูลปริมําณรับจ่ํายก๊ําซฯประจําวัน ชธ. รํายวัน
E-mail จําเป็นต้องใช้ข้อมูล
E-mail
E-mail
 42
 ข้อมูลรําคําและปริมําณควํามต้องกํารใช้ ก๊ําซธรรมชําติ
 สนพ. สกพ. ชธ.
 รํายเดือน
  E-mail หนังสือนําส่ง E-mail
  43 ปริมําณกํารจําหน่ําย NGV รํายภําค และ รํายจังหวัด
44 ควํามก้ําวหน้ํากํารดําเนินธุรกิจ NGV - จํานวนสถํานีบริกํารสะสม
- จํานวนรถ NGV สะสม
- จํานวนรถขนส่งก๊ําซฯ สะสม
- ปริมําณจําหน่ํายก๊ําซฯ ประจําเดือน - ยอดจําหน่ํายก๊ําซฯ เฉลี่ย
- สถํานีบริกําร NGV รํายจังหวัด
45 ยอดรถติดตั้งรํายวัน
- จํานวนรถติดตั้ง NGV เฉลี่ย
46 สรุปจํานวนสถํานี NGV ท่ีเปิดบริกําร - ลําดับ
พพ. รํายเดือน
สนพ. รํายเดือน
    สนพ. รํายเดือน
ธพ. รํายเดือน
E-mail
E-mail
   2-154
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   303   304   305   306   307