Page 306 - NEIC_FINAL REPORT
P. 306

 ลําดับที่
 รํายกํารข้อมูล
 หน่วยงําน ภํายนอก ที่ขอข้อมูล
 ควํามถี่/ กําหนดกําร นําส่งข้อมูล
  ช่องทํางกําร นําส่งข้อมูล
  หมํายเหตุ
 - ชื่อสถํานี NGV ทํางกําร (ตําแหน่งสถํานี/ ประเภทสถํานี)
47 ฐํานข้อมูลด้ํานพลังงํานเชิงพ้ืนที่แบบรําย พน. จังหวัด
(ปริมําณจําหน่ําย NGV และควํามยําวท่อ NGV แยกรํายจังหวัด)
48 ขอ้ มลู กํารผลติ ของโรงแยกกํา๊ ซธรรมชําติ ปตท. พพ.
รํายปี
รํายปี
หนังสือนําส่ง
E-mail
  49
 ข้อมูลนําส่งกองทุนพัฒนําไฟฟ้ํา
 สกพ.
 ภํายใน 45 วันนับแต่ เดอื นทมี่ กี ําร ผลิตไฟฟ้ํา
 ผ่ํานระบบ Web กองทุน พัฒนําไฟฟ้ํา
  50
 ข้อมูลกํารประกอบกิจกํารไฟฟ้ํา
 สกพ.
 รําย เดือน/ รําย ไตรมําส/ รํายปี
  ผ่ํานระบบ Web e-Li- censing
   51
 รํายงํานข้อมูลเกี่ยวกับกํารจัดหํา กํารจําหน่ําย และยอดคงเหลือของน้ํามัน เชื้อเพลิง เฉพําะส่วนที่ไม่เป็นไปตํามท่ี กรมธุรกิจพลังงํานกําหนด (ธพ.ค 413)
 ธพ.
  รํายไตรมําส
 หนังสือนําส่ง
  52 ข้อมูลสมดุลกํารผลิตและใช้ก๊ําซธรรมชําติ สกพ.
รํายเดือน
หนังสือนําส่ง และ E-mail
 53
 ผลกํารประกอบกิจกํารตํามมําตรฐํานกํารให้ บริกําร
 สกพ.
 รํายปี (ภํายใน 25 ม.ค.)/ รํายเดือน
 หนังสือนํา ส่ง/ Web สกพ.
  54
 ผลกํารประกอบกิจกํารก๊ําซธรรมชําติ
 กกพ./ สกพ.
 รํายปี (ภํายใน มี.ค.)
 หนังสือนําส่ง
  55
 ปริมําณค้ําปลีกก๊ําซธรรมชําติ
 สกพ.
 รํายปี (ภํายใน ก.พ.)
 หนังสือนําส่ง
  56
 ปริมําณก๊ําซฯ ของระบบท่อจัดจําหน่ําย ก๊ําซฯ แยกตํามรํายจังหวัด และประเภท อุตสําหกรรม
 พพ.
 รํายเดือน
  E-mail
  57 ปริมําณจําหน่ํายของลูกค้ําตํามมําตรํา 7 ธพ.
รํายเดือน
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-155


   304   305   306   307   308