Page 307 - NEIC_FINAL REPORT
P. 307

 ลําดับที่
 รํายกํารข้อมูล
 หน่วยงําน ภํายนอก ที่ขอข้อมูล
 ควํามถี่/ กําหนดกําร นําส่งข้อมูล
  ช่องทํางกําร นําส่งข้อมูล
  หมํายเหตุ
  58
ฐํานข้อมูลด้ํานพลังงํานเชิงพื้นที่แบบรําย จังหวัด (ควํามยําวท่อจําหน่ํายก๊ําซฯ แยก รํายจังหวัด)
 พน.
 รํายปี
 หนังสือนําส่ง
 59
 ฐํานข้อมูลดํา้ นพลังงํานเชิงพื้นที่แบบ รํายจังหวัด (ปริมําณจําหน่ําย NGV ควํามยําวท่อ แยกรํายจังหวัด)
 พน.
 รํายปี
  หนังสือนําส่ง
   60
 ข้อมูลนําส่งกองทุนพัฒนําไฟฟ้ํา
 สกพ.
  ภํายใน 45 วันนับแต่ เดอื นทมี่ กี ําร ผลิตไฟฟ้ํา
 ผ่ํานระบบ Web กองทุน พัฒนําไฟฟ้ํา
   61
 ข้อมูลกํารประกอบกิจกํารไฟฟ้ํา
 สกพ.
  รําย เดือน/ รําย ไตรมําส/ รํายปี
 ผ่ํานระบบ Web e-Li- censing และหนังสือ นําส่ง
  62 ข้อมูลรําคําและปริมําณควํามต้องกํารใช้ สกพ. รํายเดือน หนังสือนําส่ง
64 รํายงํานผลกํารประกอบกิจกําร กกพ./ สกพ. รํายปี หนังสือนําส่ง ก๊ําซธรรมชําติ (ภํายใน ม.ี ค.)
65 ข้อมูลกํารผลิตของโรงแยกก๊ําซธรรมชําติ พพ. รํายปี E-mail
66 ข้อมูลแผนกํารเรียกรับก๊ําซฯ และข้อมูล ชธ. รํายเดือน E-mail กํารใช้ Bypass Gas
67 ข้อมูลสมดุลกํารผลิตและใช้ก๊ําซธรรมชําติ สกพ. รํายเดือน หนังสือนําส่ง และ E-mail
 63
 มําตรฐํานกํารให้บริกํารกิจกําร ก๊ําซธรรมชําติ
 สกพ.
 รํายปี (ภํายใน 25 ม.ค.)/ รํายเดือน
  หนังสือนํา ส่ง/ Web สกพ.
    68
 ข้อมูลประกอบกํารคํานวณค่ําธรรมเนียม รํายปี (จํานวนลูกค้ํา, รํายชื่อ และปริมําณ ค้ําส่งก๊ําซธรรมชําติ)
 สกพ.
 รํายปี (ภํายใน ก.พ.)
  หนังสือนําส่ง
   69
 สรุปข้อมูลจํานวนสถํานีบริกํารน้ํามัน เชื้อเพลิงประจําไตรมําส (แยกชนิดเชื้อเพลิงที่จําหน่ําย)
 สํานักบริกําร ธุรกิจและ กํารสํารอง น้ํามันเชื้อ เพลิง ธพ.
  ทุกไตรมําส
 หนังสือนําส่ง
 อ้ํางถึง หนังสือจําก สํานักกํารค้ําและกําร สํารองน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ พน 0402/288 ลง วนั ที่5กรกฎําคม2548
 2-156
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย


   305   306   307   308   309