Page 304 - NEIC_FINAL REPORT
P. 304

 ลําดับที่
 รํายกํารข้อมูล
 หน่วยงําน ภํายนอก ที่ขอข้อมูล
 ควํามถี่/ กําหนดกําร นําส่งข้อมูล
  ช่องทํางกําร นําส่งข้อมูล
  หมํายเหตุ
  26
ข้อมูลสมดุลกํารผลิตและใช้ก๊ําซธรรมชําติ (ปริมําณก๊ําซฯ อ่ําวไทย, ปริมําณก๊ําซฯ บนบก, ปริมําณก๊ําซฯ พม่ํา, LNG Import, LNG Send-out, ปริมําณ GSP Used Gas, ปริมําณ Power Plant, ปริมําณ Industry, ปริมําณ NGV (ภําคขนส่ง))
 สกพ.
 รํายเดือน
 หนังสือนํา ส่ง/ E-mail
 สกพ. มีหนังสือขอ ข้อมูล
 27
 ปริมําณกํารจําหน่ํายก๊ําซธรรมชําติให้ โรงไฟฟ้ํา
 พพ.
 รํายเดือน
  E-mail
  นําไปใช้เป็นข้อมูล สถิติเรื่องกํารใช้ พลังงํานประกําศทําง Website ของกรมฯ
  28
 ปริมําณรําคํา และค่ํา Pipeline Tariff กํารจําหน่ํายก๊ําซธรรมชําติให้ EGAT& IPP และ SPP
 สนพ.
  รํายเดือน
 E-mail
 เพื่อใช้ประกําศ ลง Website เพื่อ สรุปควํามต้องกําร ใช้พลังงํานของ ประเทศไทย
 29 ปริมําณกํารใช้ก๊ําซของ IPP
31 รํายงํานสรุปรําคํา LNG และรําคําก๊ําซฯ
32 รํายงํานสรุปกํารจัดหํา Spot LNG
กฟผ.
กบง.
ชธ., สนพ., สกพ.
รํายเดือน
รํายเดือน
E-mail
E-mail หนังสือนําส่ง
ส่งตํามเงื่อนไขที่ระบุ ใน GSA
 30
 ปริมําณกํารนําเข้ําก๊ําซธรรมชําติเหลว (LNG) ค่ําใช้จ่ํายในกํารนําเข้ํา และค่ําบริกําร ผ่ํานสถํานี
 ชธ., สนพ., สกพ.
 รําย ไตรมําส/ รํายปี
  หนังสือนําส่ง
  มีมติ กพช.
  33
 รํายงํานปริมําณนําเข้ํา LNG เข้ํามําใน รําชอําณําจักร
 ธพ.
 รํายเดือน
   ตําม พ.ร.บ. ค้ําน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
  34
ข้อมูลกํารนําเข้ําก๊ําซฯ จํากพม่ํา
 พพ.
 รํายเดือน
 E-mail
 นําไปใช้เป็นข้อมูล สถิติเรื่องกํารใช้ พลังงํานประกําศทําง Website ของกรมฯ
 35
 แจ้งกํารนําน้ํามันเชื้อเพลิงเข้ํามําใน รําชอําณําจักรรํายเดือน
(ก๊ําซฯ พม่ํา)
 ธพ.
 รํายเดือน
  E-mail
  ตําม พ.ร.บ. ค้ําน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
  36
 ข้อมูลแผนกํารเรียกรับก๊ําซฯ และข้อมูลกําร ใช้ Bypass gas
 ชธ.
  รํายเดือน
 E-mail
 ชธ. มีหนังสือขอ
ขอ้ มลู ประกอบกํารทํา Gas Plan 2015
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-153


   302   303   304   305   306