Page 303 - NEIC_FINAL REPORT
P. 303

 ลําดับที่
 รํายกํารข้อมูล
 หน่วยงําน ภํายนอก ที่ขอข้อมูล
 ควํามถี่/ กําหนดกําร นําส่งข้อมูล
  ช่องทํางกําร นําส่งข้อมูล
  หมํายเหตุ
 19 ข้อมูลปริมําณกํารจําหน่ํายน้ํามัน ธพ. Tue E-mail ดีเซลหมุนเร็ว บี 20
 20
 รํายงํานปริมําณสํารองน้ํามันคงเหลือ (รํายวัน)
 ธพ.
 16.00 น.
  Website DOEB
  เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารคํา้ นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ. 2543
  21
 แบบแจ้งปริมําณผลิต และจําหน่ําย ก๊ําซธรรมชําติรํายวัน
 ผู้อํานวยกําร สํานักกําร ค้ําและกําร สํารองน้ํามัน เชื้อเพลิง กรมธุรกิจ พลังงําน
  16.00 น.
 E-mail
   22
ผลกํารประกอบกิจกํารตํามมําตรฐํานกํารให้ บริกําร
 สกพ.
 รํายปี (ภํายใน 25 ม.ค.)/ รํายเดือน
 หนังสือนํา ส่ง/ Web สกพ.
 เป็นไปตํามระเบียบ กกพ. ว่ําด้วมําตรฐําน คุณภําพกํารให้บริกําร ในกํารประกอบกจิ กําร กํา๊ ซธรรมชําตปิ ระเภท ใบอนุญําตจัดหําและ ค้ําส่งก๊ําซธรรมชําติ พ.ศ. 2561
 23
 ผลกํารประกอบกิจกํารก๊ําซธรรมชําติ
 กกพ./ สกพ.
 รํายปี (ภํายใน มี.ค.)
 หนังสือนําส่ง
 เป็นไปตํามประกําศ กกพ. เรอื่ ง หลกั เกณฑ์ วิธีกํารและเงื่อนไข กํารจัดทําและส่ง ข้อมูลเกี่ยวกับกําร ประกอบกิจกําร พลังงําน พ.ศ. 2561
 24
 ข้อมูลประกอบกํารคํานวณค่ําธรรมเนียม รํายปี (จํานวนลูกค้ํา, รํายชื่อ และปริมําณ ค้ําส่งก๊ําซธรรมชําติ)
 สกพ.
 รํายปี (ภํายใน ก.พ.)
 หนังสือนําส่ง
 ระเบียบ กกพ. กําหนดอัตรําค่ํา ธรรมเนียมกําร อนุญําตและกําร ประกอบกิจกําร พลังงําน พ.ศ. 2551
 25
 ข้อมูล Supply-Demand ก๊ําซธรรมชําติ (Real-time)
 สกพ.
 Near Re- al-time ทุก 5 นําที
  ผ่ํานระบบ
  สกพ. มีหนังสือขอ ข้อมูล
 2-152
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   301   302   303   304   305